hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 505

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa na svojom zasadnutí dňa 21. januára 2021 venovalo aj týmto témam:

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Spišská Belá, ktorá sa uskutoční 11. marca 2021 o 16.00 hod. Bližšie informácie sú zverejnené na  webovej stránke mesta  https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/volba-hlavneho-kontrolora-mesta-spisska-bela-je-vyhlasena/. Prihlášky je možné podávať najneskôr do 25. februára 2021do 14.00 hod. .

Pridelenie uvoľneného mestského nájomného bytu

Poslanci schválili pridelenie dvojizbového bytu na  Štefánikovej ulici  č. 8 v Spišskej Belej do nájmu Cecílii Strelcovej, trvale bytom Spišská Belá, Hviezdoslavovej č. 1

Prenájom  pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica

MsZ schválilo prenájom pozemkov nájomcovi Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica  za ročné nájomné vo výške 20,-EUR/m2 na dobu do 5 rokov od uzavretia zmluvy.  Ide o pozemky, na ktorých sa nachádzajú stavby vstupného areálu  Belianskej jaskyne v Tatranskej Kotline a zároveň ide o pokračovanie už existujúceho (doterajšieho) nájomného vzťahu

Predaj pozemku na výstavbu nového objektu v centre mesta

MsZ schválilo odpredaj časti pozemku na ulici Družstevnej v Spišskej Belej  žiadateľovi – Budovy s.r.o. Podtatranská 2501/3A, Poprad, tvoriaci prelúku o výmere 9 m2 medzi susedným objektom a pozemkom vo vlastníctva žiadateľa za kúpnu cenu 75,00 EUR /m2,

 

 

 

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X