Aktuality
Počet zobrazení 646

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 21.11. 2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 21.11.2016 sa zaoberalo aj týmito témami: 

Zmena rozpočtu mesta na rok 2016

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9 (návrh rozpočtového opatrenia č.6/2016 je zverejnený na www.spisskabela.sk v časti samospráva/rozpočet mesta).

VZN o používaní pyrotechnických výrobkov

MsZ schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Spišská Belá. Viac v samostatnom článku.https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/od-decembra-nove-pravidla-pouzivania pyrotechnickych-vyrobkov/

Zavedenie participatívneho (občianskeho) rozpočtu v Spišskej Belej

MsZ schválilo zavedenie participatívneho (občianskeho) rozpočtu v meste Spišská Belá, pričom výška finančných prostriedkov pre tento účel sa bude pre každý kalendárny rok schvaľovať v rámci rozpočtu mesta.  Takže v roku 2017 začíname. Viac v samostatnom článku. 

Zriadenie Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej.

MsZ vzalo na vedomie návrh primátora mesta na potrebu riešenia ďalšieho prevádzkovania ZOS Spišská Belá (Strážky) a návrh na zriadenie Centra sociálnych služieb Spišská Belá.

Poslanci schválili návrh na vytvorenie tohto centra. Viac uvedieme v samostatnom článku.

Podpora ďalšej výstavby rodinných domov

MsZ schválilo návrh postupu mesta pri podpore individuálnej bytovej výstavby (IBV) v Spišskej Belej. Viac uvedieme v samostatnom článku.

Ďalšia podpora mesta pri výstavbe mestských nájomných bytov

MsZ vzalo na vedomie písomnú informáciu primátora mesta vo veci ďalšej podpory mesta pri výstavbe mestských nájomných bytov v Spišskej Belej prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Viac uvedieme v samostatnom článku.

Pridelenie 2-izbového nájomného bytu

MsZ schválilo na návrh bytovej komisie pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu ako služobného bytu nad zdravotným strediskom v Spišskej Belej nájomcovi MUDr. Oksane Polazhynetz, trvale bytom Mukačevo, Ukrajina na dobu určitú – počas jej výkonu funkcie všeobecného lekára pre dospelých v lekárskom obvode Spišská Belá. Nájomca bude od 1.12.2016 všeobecným lekárom pre dospelých v ambulancii v Zdravotnom stredisku v Spišskej Belej (ako náhrada po MUDr. Dzurendovi).

Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta na 2017

MsZ schválilo návrh kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2017. Kalendár je zverejnený na www.spisskabela.sk.

Čestný názov – Základná umelecká škola „Ladislava Mednyánszkého“

MsZ schválilo návrh na prepožičanie čestného názvu – Základná umelecká škola „Ladislava Mednyánszkého“,  Zimná 12,  Spišská Belá.  Viac v samostatnom článku:

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zus-ka-v-spisskej-belej-by-mohla-niest-meno-ladislava-mednanskeho/

Revitalizácia mestskej oddychovej zóny Beliansky rybník

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o vypracovanej projektovej dokumentácii na revitalizáciu mestskej oddychovej zóny Beliansky rybník ako projekt pod názvom „Dobudovanie súvisiacej infraštruktúry k cyklotrasám v regióne Belanských Tatier“. Tento projekt počíta s úpravou chodníka dookola rybníka, s novým detským ihriskom a vonkajším fitnes ihriskom. Zároveň sa upraví parkovisko a vybuduje sa nová vyhliadková veža a prístrešky s oddychovými miestami. Mesto predpokladá realizáciu tohto zámeru buď ako celok, ak by získalo nejaké finančné zdroje z fondov EÚ (v rámci budovania cyklotrás), ak to bude možné, v opačnom prípade sa predpokladá postupná revitalizácia, ktorá môže trvať niekoľko rokov, nakoľko to bude mesto  financovať z vlastných financií. Pozri prílohy.

Záchytné parkovisko pre cyklistov pri kaštieli v Strážkach

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o vypracovanej projektovej dokumentácii na výstavbu záchytného parkoviska pre cyklistov pri kaštieli v Strážkach. Viac uvedieme v samostatnom článku.

Bude socha Milana  Rastislava Štefánika v Spišskej Belej?

Na svojom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej vzali na vedomie informáciu primátora mesta o prvotnom zámere umiestniť sochu Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej. Socha Štefánika v minulosti bola umiestená na námestí pri mestskom úrade, neskôr v parku pri evanjelickom kostole, kým ju komunisti nedali úplne z mesta odstrániť a následne fyzicky zničiť. Skupina Beľanov z podnikateľského prostredia oslovila primátora mesta s myšlienkou umiestnenia sochy tejto veľkej osobnosti slovenskej histórie v Spišskej Belej. Poslanci túto myšlienku akceptovali za podmienky, že je potrebné nájsť vhodné miesto na jej umiestnenie a zároveň zvoliť vhodné veľkostné, dizajnové i materiálové prevedenie sochy. Takže najbližšie mesiace budeme hľadať odpovede na uvedené otázky (kde, ako, z čoho, za čo a pod.). Tak dúfajme, že sa v tejto veci nájde potrebný konsenzus a aj potrebná akceptácia zo strany belianskej verejnosti.

 Prenájmy nebytových priestorov

1./ MsZ schválilo prenájom nebytového priestoru na ulici Petzvalova č. 17 v Spišskej Belej (pri budove kina – pod schodmi infocentra ) o celkovej ploche 14,26 m2 nájomcovi Martinovi Pitoniakovi, bytom Spišská Belá, Letná 218/24 za účelom zriadenie prevádzky predaja tabakových výrobkov a tlače

2./ MsZ schválilo prechod nájmu nebytového priestoru na ulici Hviezdoslavovej č. 1 v Spišskej Belej z Anny Strakovej na dcéru Janu Sedláčkovú, Krátka 1, Spišská Belá na účely prevádzkovania rovnakej predajne kvetov.

 Pozemky – predaje a prenájmy a pod. 

1./ MsZ schválilo zriadenie vecného bremena v Tatranskej Kotline (prejazd cez parkovisko) pre Annu Kramarčíkovú, trvale bytom Slnečná 87/1, 059 52 Stará Lesná na ďalší 1 rok

2./ MsZ schválilo zámer na odpredaj časti pozemku žiadateľom Jánovi Mačákovi a manž., trvale bytom Ždiar 248 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri stolárskej dielni  v Tatranskej Kotline

3./ MsZ schválilo zámer na predaj pozemku pre spoločnosť SLAVDENT II.  s.r.o. (MDDr. Slavkovská), Štefánikova 42, Spišská Belá z dôvodu vysporiadania (dokompletizácie) stavebného pozemku na výstavbu polyfunkčného objekt na Mierovej ulici v Spišskej Belej (za obchodným domom)

4./ MsZ schválilo zámenu pozemkov v Spišskej Belej medzi Emíliou Šlebodovou, bytom Kežmarok a Mestom Spišská Belá z dôvodu vysporiadania pozemku pri futbalovom štadióne

5./ MsZ schválilo odkúpenie pozemku od vlastníkov Rudolf Gancarčík a spol., Spišská Belá z dôvodu vysporiadania pozemku pri futbalovom štadióne

6./ MsZ schválilo predaj pozemku kupujúcej Márii Firmentovej, Letná 20, Spišská Belá o celkovej výmere 106 m2 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pri rodinnom dome na Letnej ulici v Spišskej Belej

7./ MsZ schválilo zámer na predaj časti pozemku pri bytovom dome Kriváň v Tatranskej Kotline žiadateľovi – Richard Horn Krempaský, Tatranská Kotlina 15 v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemku

Nové projektové zámery mesta z fondov EÚ

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o plánovaných projektoch mesta financovaných z IROP 2014 – 2020 (z fondov EÚ):

  1. Rozšírenie kapacity Materskej školy na Mierovej ulici č. 1 v Spišskej Belej
  2. Zriadenie odborných učební pre žiakov Základnej školy J.M.Petzvala v Spišskej Belej
  3. Zriadenie odborných učební pre žiakov Základnej školy M.R.Štefánika v Spišskej Belej
  4. Zriadenie Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej

Parkovanie na Štefánikovej ulici

MsZ prerokovalo obsah „petície“ obyvateľov Štefánikovej ulice v Spišskej Belej vo veci  spôsobu parkovania na tejto ulici a zjednosmernenia cestnej premávky na tejto ulici. Bol

schválený ďalší postup mesta vo vyššie uvedenej veci, ktorý bude zverejnený v samostatnom článku.

Najnovšie články