Aktuality
Počet zobrazení 569

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 20.6.2024 prijalo nasledovné rozhodnutia:

Hospodárenie mesta za rok 2023

Poslanci prerokovali a schválili bez výhrad výsledok hospodárenia mesta Spišská Belá za rok 2023 ako aj Záverečný účet Mesta Spišská Belá za rok 2023. Podrobnejšie info https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/06/1_Zaverecny-ucet-mesta-Spisska-Bela-za-rok-2023-1.pdf

Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Spišská Belá za rok 2023 a Správu nezávislej audítorky o overení účtovnej závierky Mesta Spišská Belá 2023 https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/06/6_Stanovisko-HK-k-zaverecnemu-uctu-mesta-Spisska-Bela-za-rok-2023-1.pdf

Poslanci súhlasili,  aby zostatok finančných operácií v sume 544 542,79 EUR podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zákonov bude použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  281 578,37 EUR a na tvorbu rezervného fondu čiastku  vo výške 262 964,42 EUR.

Dotácia pre o.z. FEST FAJNÝ FEST

MsZ schválilo občianske združenie FEST FAJNÝ FEST – frieds dotácie z rozpočtu mesta pre  rok 2024  vo výške 750,– EUR na úhradu nákladov spojených s organizovaným multižánrového festivalu FFF 2024, ktorý sa uskutoční 27. júla 2024 v záhrade kaštieľa Strážky, viac informácií o podujatí https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/07/FFF-2024-fb-event-1920×1005-1.jpg

Zmena rozpočtu mesta č. 5/2024

MsZ schválilo použitie rezervného fondu mesta najmä na opravu a údržbu miestnych komunikácií,  podrobnejšie informácie  zverejnené na webe mesta https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/06/1Pouzitie-RF-3-RO-MsZ-5_2024-uzn-91_2024.pdf

a  schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 5/2023 (návrh tejto zmeny rozpočtu mesta je zverejnený https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/06/RO5_MsZ_rozpoctove-opatrenie-5-2024-MsZ-uzn-91_2024.pdf

Srdcia v pohybe – 12 hodinový maratón, kde každý krok pomáha

Poslanci mesta podporili sumou 1000 EUR akciu, ktorú organizovalo občianske združenie Pretekarys a nezisková organizácia Kráčame spolu. Toto nezabudnuteľné 12 hodinové dobrodružstvo, kde sa spoločne prepojilo športové nadšenie a podpora dobrej veci. Zúčastnili sa nie len  skúsený bežci, ale aj  nadšenci pre pohyb a zdravie. Podujatie spojilo  komunitu a pomáha meniť životy tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

VZN  Mesta Spišská Belá  o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 2/2024 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá. Toto VZN určuje výšku príspevku rodiča dieťaťa na pobyt v MŠ a na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom zariadení  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/07/VZN-2_2024_prispevok-na-skoly-1.pdf

Hájenku Fľak bude spravovať spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá

Poslanci mesta schválili prenájom nehnuteľného majetku mesta Spišská Belá – hájenku FLAK,  postavenú na pozemku registra  KN „C“ parc.č. 14670/8, zapísaná na LV č. 402,  k.ú. Tatranská Lomnica, nájomcovi: Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o., na dobu nájmu neurčitú od 1.7.2024 a výškou ročného nájomného 1,00 EUR

VZN  Mesta Spišská Belá  o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 3/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby Predkladané VZN je reakciou na zvýšenie výdavkov za uvedené poskytované služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Strážkach. Ako aj reakciou na zvyšovanie cien energií, revízií, dodávky vody a telekomunikačných, internetových služieb, čistiaceho a všeobecného materiálu, potravín, ktoré sú nevyhnutné pre plynulý chod zariadenia. Taktiež nárast ceny práce zamestnancov v zariadení pri dodržaní platnej legislatívy https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/07/opr.-VZN-3-2024.pdf

VZN  Mesta Spišská Belá  

Poslanci mesta schválili Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 4/2024, o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky v nepriaznivej sociálnej alebo krízovej situácii obyvateľom mesta Spišská Belá. Pomoc môže byť formou jednorazovej dávky, ktorá  je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Môže sa poskytovať formou finančnou, vecnou alebo kombinovanou, max. do výšky trojnásobku životného minima alebo mimoriadnej dávky, ktorú môže mesto priznať fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v nepriaznivej  sociálnej alebo krízovej situácii. Pri rozhodovaní o poskytnutí tejto dávky sa nevyžaduje, aby žiadateľ a členovia domácnosti boli poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. Môže sa poskytovať formou finančnou, vecnou alebo kombinovanou, max. do výšky dvojnásobku životného minima. Poskytnutie jednorazovej dávky nevylučuje poskytnutie mimoriadnej dávky jednému žiadateľovi v kalendárnom roku. Sociálna pomoc vo forme jednorazovej a mimoriadnej dávky bude poskytovaná do výšky objemu finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta na príslušný rok. https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/07/vzn-4-2024.pdf

 

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2023

Poslanci mesta vzali na vedomie vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2023, vyhodnotenie komunitného plánu  je zverejnené na https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/06/Vyhodnotenie-KPSS-2023-1.docx

 

Predaje, prenájmy, zámeny, kúpy pozemkov

1./ MsZ schválilo odpredaj pozemkov pozemku  o výmere 190 m2,  k. ú. Spišská Belá,  do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pavla Tomasa a Silvie Tomasovej, rodenej Svobodovej, obaja bytom Ladislava Novomeského 93/9,  Spišská Belá,  v podiele 1/1,  za kúpnu cenu 30 EUR/m2, spolu  vo výške 1 470 EUR.

 

2./ MsZ schválilo odpredaj pozemku  o výmere 1051 m2, k. ú. Spišská Belá m2, k.ú. Spišská Belá, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Lihoňa  a Mileny Lihoňovej rodenej Andrášovej, obaja bytom Družstevná 865/33,  Spišská Belá,  v podiele 1/1,  za kúpnu cenu 30,20  EUR/m2, podľa znaleckého posudku.

 

3./ MsZ schválilo odpredaj pozemkov pri bytovom dome  v k. ú. Spišská Belá  pre vlastníkov bytov v bytovom dome na ulici Družstevnej č. 646/31 za dohodnutú  kúpnu cenu 30,20 EUR/m2,  podľa  Znaleckého posudku č. 34/2024, zo dňa 21.05.2024 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku, ktorý vyhotovil Ing. František Milata, Železničná 122/41, Veľká Lomnica, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností.

 

4./ MsZ schválilo predaj časti pozemkov v kat. území Strážky  o výmere 63 m2 za kúpnu cenu 30,00 EUR /m2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Tomáša Lizáka, Na Kosorku 51, Lendak  a Mgr. Jany Lizákovej rod. Špakovej,  Popradská 62, Spišská Belá, v podiele 1/1. Kúpna cena  je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá v znení Dodatku č.1,  Príloha č. 1 , bod 2 písm. A).

 

5./ MsZ schválilo budúce zriadenie vecného bremena „in rem“ na pozemku C KN 5524/45, druh pozemku orná pôda o výmere 2445 m2,  k.ú. Spišská Belá, zapísaný na LV č. 1, spočívajúce v povinnosti mesta Spišská Belá  ako povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženom pozemku vybudovanie, uloženie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenie STL plynovodu  v rámci stavby: „Rozšírenie distribučnej siete plynu, Spišská Belá, Továrenská, parc.č. 2273/4, k.ú. Spišská Belá“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie. Vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na zaťažený pozemok za účelom uloženia, užívania, kontroly, opráv, údržby, výmeny, rekonštrukcie alebo odstránenia STL plynovodu alebo jeho častí v prospech oprávneného z vecného bremena: LIGHT Box, s.r.o.,  IČO 36 662 488. Popradská – Strážky 2147/45A, Spišská Belá. Skutočná trasa  a rozsah vecného bremena v m2 budú vymedzené po realizácii stavby  geometrickým plánom na porealizačné zameranie stavby, ktorý dá vyhotoviť oprávnený na vlastné náklady.

Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú,  odplatne za  jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena  stanovenú v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá v znení Dodatku č.1,  Prílohou č. 1, bod 1.  vo výške 10 EUR/m2, minimálne 100 EUR.

 

6./ MsZ schválilo budúce zriadenie vecného bremena  „in rem“ na pozemku E KN parc.č. 14 885/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 752 m2, k.ú. Spišská Belá  vo vlastníctve mesta Spišská Belá, zapísaný na LV č. 4429, spočívajúce v povinnosti mesta Spišská Belá  ako povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženom pozemku vybudovanie, uloženie, užívanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie alebo odstránenie SO01 – NN prípojka a SO02 – Odberné el. zariadenie, podľa projektovej dokumentácie stavby „Hospodárska budova, objekt SO01 – NN prípojka a SO02 – Odberné el. zariadenie“ v prospech oprávnených z vecného bremena:

  1. Marek Pavličko, Letná 62, Spišská Belá a
  2. Marcel Ferencko, SNP 2521/1A, Spišská Belá

Skutočná trasa  a rozsah vecného bremena v m2 budú vymedzené po realizácii stavby  geometrickým plánom na porealizačné zameranie stavby, ktorý dá vyhotoviť oprávnený na vlastné náklady.

Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú,  odplatne za  jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena  stanovenú v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá v znení Dodatku č.1,  Prílohou č. 1, bod 1.  vo výške 10 EUR/m2, minimálne 100 EUR, každý oprávnený v podiele ½.

 

7./ Poslanci schválili zámer na odpredaj pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:  Vladimír Džurňák a Jolana Džurňáková, rodená Mistríková, obaja trvale bytom Krátka 10, Spišská Belá, v podiele 1/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s čl. 9 bod.1 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá v znení Dodatku č. 1 – ide o prevod pozemkov s malou výmerou nachádzajúcich sa v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov, za dohodnutú kúpnu cenu 30 EUR/m2.

 

8./ Poslanci schválili zámer na odpredaj pozemku do vlastníctva Zuzany Knapíkovej,  trvale bytom Spišská Belá, Zimná 7,  v podiele 1/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s čl. 9 bod.1 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá v znení Dodatku č. 1 – ide o prevod pozemku s malou výmerou nachádzajúceho sa v bezprostrednom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľky, za dohodnutú kúpnu cenu 30 eur/m2. Presnú výmeru pozemku určí geometrický plán, ktorý dá žiadateľka vyhotoviť na vlastné náklady.

 

9./ MsZ schválilo prenájom nehnuteľného majetku mesta Spišská Belá a to  pozemku o výmere 113 m2 pre Slovak Telekom Infra, a.s., IČO:56 072 431, Bajkalská 28, 821 09 Bratislava,  na dobu 4 rokov, za účelom umiestnenia  nosičov antén a telekomunikačnej techniky, za  ročné nájomné 5000 EUR.

 

 

10./ MsZ schválilo prenájom  pozemku o výmere  1 m2, pre Slovak Parcel Service s.r.o.   IČO: 31 329 217, Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,   na dobu 5 rokov, za účelom umiestnenia  samoobslužného boxu BALÍKOVO, za  ročné nájomné 100 EUR

 

11./  Poslanci schválili odkúpenie pozemku od súkromných vlastníkov  do vlastníctva Mesta Spišská Belá, v podiele 1/1, za dohodnutú kúpnu cenu 30 EUR/m2, za účelom majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie na ulici Osloboditeľov.

 

12./ Poslanci mesta schváli zámenu  a odpredaj pozemku v k.ú. Spišská Belá pri rodinnom dome  Tomáša Horáka, Spišská Belá a  Branislava Horáka,  obaja trvale bytom Nová 928/53 Spišská Belá  s doplatením rozdielu v hodnote zamieňaných nehnuteľností  vo výške 6 438,70 EUR  v prospech mesta Spišská Belá.

 

13./ MsZ schválilo zámer na prenájom pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica pod legálnymi stavbami, objektom vodárne, čerpacej stanice pre Beliansku jaskyňu a budovou sociálnych zariadení Belianskej jaskyne, prevádzkovým objektom Belianskej jaskyne, parkoviskom a prístupovými komunikáciami.

 

Spoločný stavebný úrad

Poslanci mesta  súhlasili s uzatvorením Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu medzi mestom Spišská Belá  a obcou Mlynčeky. Na základe predmetnej zmluvy sa zriadi spoločný stavebný úrad na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pre mesto Spišská Belá  a obec Mlynčeky. Sídlom spoločného stavebného úradu bude Mesto Spišská Belá,  Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá.

 

Projekty mesta

Poslanci mesta schválili zapojenie sa mesta  Spišská Belá do výziev:

– „Chuťové dedičstvo – Tradičné zemiakové jedla od srdca komunity“

-„Modernizácia detského ihriska na sídlisku Mierová“;

– „Sadíme budúcnosť jeseň 2024“

– „Digitálny smart grant“

 

Sociálny podnik Spišská Belá

MsZ prerokovalo a schválilo správu o hospodárení Sociálneho podniku Spišská Belá,  s. r. o. Továrenská 1149/30, Spišská Belá za rok 2023 (zisk  vo výške  274,05 EUR po zdanení)  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/06/vyrocna-sprav-soc.-pod.docx

Činnosť hlavnej kontrolórky

MsZ vzalo na vedomie informáciu hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách. https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/06/Sprava-MsZ-MPSB-najomne-telefony.docx

MsZ zároveň schválilo Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2024. podrobnejšie informácie na  https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/06/Plan-kontrolnej-cinnosti-II.-polrok-2024.docx

Správa o organizácii škôl a školských zariadení v meste Spišská Belá pre školský rok 2024/2025

Poslanci vzali  na vedomie informatívnu správu o výsledkoch prijímania detí do MŠ a zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v 1. ročníku ZŠ v  školskom roku  2024/2025,   obe základné školy v meste  otvoria 1.9.2024 dve triedy 1. ročníka, zatiaľ je celkový počet prvákov  89, správa tvorí zverejnená https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2024/06/UTF-8Pre_20zastuptite_C4_BEstvo_20-_20v_C3_BDsledky_20zo_20z_C3_A1pisu_20na_202024-2025.docx

 

 

Tags: 2024
Najnovšie články