Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného 28.2.2019

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí sa venovalo najmä nasledovným témam:

Dotácie z rozpočtu mesta

MsZ schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre Spišskú katolícku Charitu vo výške 2.000 EUR, zoznam ďalších dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019 na verejnoprospešné účely pre organizácie pôsobiace na území mesta Spišská Belá je zverejnený na www.spisskabela.sk

Zmena rozpočtu mesta č. 1/2019

MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019. Rozpočtové opatrenie je zverejnené na www.spisskabela.sk

Prijatie VZN mesta Spišská Belá č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti mesta Spišská Belá

MsZ schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 sa navrhuje od 1.4.2019 upraviť výšku príspevku,  ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené  do starostlivosti rozhodnutím súdu ako čiastočnú úradu nákladov na prípravu jedál v školských jedálňach v Spišskej Belej. Navrhovaná výška príspevku je nastavená tak, že zohľadňuje navrhovaný príspevok  (dotáciu) štátu na stravovanie predškolákov  a stravníkov zo sociálne znevýhodnených rodín v materskej a základnej škole.

MsZ vzalo na vedomie správy o činnosti za rok 2018

  • Mestskej polície Spišská Belá za rok 2018
  • Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2018
  • Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za rok 2018
  • Denného centra v Spišskej Belej za rok 2018
  • Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2018
  • Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2018
  • Face klubu v Spišskej Belej za rok 2018

Prenájom pozemku v Tatranskej Kotline

MsZ schválilo prenájom pozemku  Martinovi  Siskovi, bytom SNP č. 59, Spišská Belá v Tatranskej Kotline na  umiestnenie  dreveného domčeka na zriadenie požičovne bicyklov, za podmienky súhlasného stanoviska Mesta Vysoké Tatry

Zámer OZ Združenie pre rozvoj horskej  cyklistiky,  Spišská Belá na výstavbu  singletrailov  v lokalite „Pálenica“.

MsZ schválilo zámer výstavby  singletrailov  v k.ú. Lendak v lokalite „Pálenica “, za podmienky, že bude mestskému zastupiteľstvu predložená štúdia s konkrétnym trasovaním singletrailov a tiež za podmienky súhlasných stanovísk štátnych inštitúcií  k realizácii tohto zámeru

Predaje a prenájmy pozemkov

1./ MsZ schválilo predĺženie doby nájmu pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica, lokalita Skaľana, pre nájomcu  Qwaltpaka s.r.o. Družstevná 85, Spišská Belá  na účely poľnohospodárskej výroby

2./ MsZ odročilo žiadosť Mesta Kežmarok o odkúpenie pozemkov pre účely umiestnenia stavby prístupovej komunikácie a okružnej križovatky na ceste č. 1/66 pre účely priemyselného areálu MUBEA Automotive Slovakia s.r.o. Kežmarok

 3./ MsZ schválilo predaj pozemku v  Tatranskej Kotline, nachádzajúcich sa vedľa objektu vo vlastníctve žiadateľa Ing. Rudolfa Kramarčíka, bytom Tatranská Kotlina 5

4./ MsZ schválilo zámer na  predlženie doby nájmu na prenájom  pozemku v k.ú. Spišská Belá pod vodojemom Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Poprad

5./ MsZ  schválilo predaj časti pozemku v Tatranskej Kotline,  nachádzajúceho sa vedľa objektu vo vlastníctve žiadateľa: Jozefa Leška, trvale bytom v Kežmarku

6./ MsZ  schválilo zámer na predaj pozemku  nachádzajúcom sa pred garážou na ulici 1. mája v Spišskej Belej vo vlastníctve žiadateľa Ľubomíra Kučeru, bytom Vojňany č.43, ide o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaných pozemkov, presná výmera  bude určená podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady.

 

Rokovací poriadok komisie MsZ

MsZ schválilo  rokovací poriadok komisie MsZ, rokovací poriadok zverejnený na www.spisskabela.sk

 

Nový náučný chodník chotárom mesta Spišská Belá

MsZ vzalo na vedomie informáciu o  návrhu projektu Milana Vdovjaka – náučný turistický chodník chotárom Spišskej Belej, návrh zverejnený na  www.spisskabela.sk

 

Komunitný plán sociálnych služieb

MsZ vzalo na  vedomie vyhodnotenie KPSS za rok 2018

 

Pridelenie mestských nájomných bytov

MsZ schválilo na základe návrhu Komisie pre prideľovanie bytov – pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu na ulici Zimnej 46 v Spišskej Belej do nájmu Tomášovi Hradickému, bytom Spišská Belá, 1. mája 48 a pridelenie 3-izbového mestského nájomného bytu na 1. mája č. 48 v Spišskej Belej do nájmu Ivete Čopákovej, trvale bytom Spišská Belá, Štefánikova 18

 

Zámer na výstavba nového bytového domu 18.b.j. v lokalite bývalá kolkáreň na Tatranskej ulici v Spišskej Belej

MsZ prerokovalo zámer na výstavba nového bytového domu a nesúhlasí s výstavba nového bytového domu, nakoľko dané riešenie je v rozpore s územným plánom mesta, ale konštatuje, že na danom území by bola vhodná funkcia občianskej vybavenosti alebo polyfunkcia,  maximálne však s troma  nadzemnými podlažiami a zastavanosťou územia 50%

 

Výberové konanie na miesto riaditeľa Základne školy M. R. Štefánika  a riaditeľa Materskej školy  v Spišskej Belej

MsZ vzalo na vedomie informáciu primátora mesta o končiacom sa volebnom období riaditeľky Materskej školy Spišská Belá k 30.6.2019 a riaditeľky  Základnej školy  M. R. Štefánika Spišská Belá k 4.8.2019

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X