Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 30. mája 2019

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 30. mája 2019 venovalo aj týmto témam:

Pridelenie uvoľnených nájomných bytov

Poslanci schválili pridelenie 3-izbového mestského nájomného bytu na ulici Družstevná 68 v Spišskej Belej do nájmu Martine Smikovej,  bytom Spišská Belá, Štefánikovej č. 42 a pridelenie 2-izbového mestského nájomného bytu na ulici Štefánikovej č. 42 v Spišskej Belej do nájmu Nikole Duchnitzkej,  bytom Spišská Belá, Krátka 6

 

Dotácia  na obnovu mestských lesov

 MsZ schválilo   poskytnutie   dotácie   z rozpočtu mesta Spišská Belá   pre rok 2019 vo výške

50.000,00 EUR žiadateľovi  spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá

 

 Pozemky na výstavbu okružnej križovatky v k.ú. Strážky

 Poslanci odročili  odpredaj pozemkov  v k.ú. Strážky pre účely umiestnenia stavby prístupovej (cestnej) komunikácie a okružnej križovatky na ceste č. 1/66 pre účely priemyselného areálu MUBEA Automotive Slovakia s.r.o. Kežmarok do doby doriešenia napojenia, resp.  vyriešenia prístupu k novej IBV Strážky nad kaštieľom II. a III. etapa

 

Prenájmy, predaje, zámeny a kúpy pozemkov

 

MsZ schválilo  odkúpenie pozemkov pre účely výstavby cyklochodníka a chodníka pre peších v k.ú. Strážky v prospech Mesta Spišská Belá  od spoločnosti AGROSTAV Poprad

 

MsZ schválilo  zámenu  pozemkov pre účely výstavby cyklochodníka a chodníka pre peších v k.ú. Strážky medzi Mestom Spišská Belá  a p.  Zuzanou Havira Bóryovou,  bytom Suchá hora 1736/29, Kežmarok

 

MsZ schválilo  zámer na  prenájom  časti pozemku na účely zriadenia letnej terasy k predaju zmrzliny nachádzajúceho sa  pred prevádzkou v Spišskej Belej na ulici Hviezdoslavovej č. 1 v prenájme  nájomcu Jusufi Nadr, bytom Záborského 29, Poprad

 

MsZ schválilo zámenu  pozemkov medzi Matúšom  Slodičákom, Osloboditeľov 583/26, Spišská Belá a Mestom Spišská Belá nachádzajúcich sa pred  plánovaným rod. domom žiadateľa a zeleným pásom,  rozdiel výmery doplatí Mesto Spišská Belá Matúšovi Slodičákovi za kúpnu  cenu 10 EUR /m2. V danom prípade ide o záujem mesta majetkovoprávne vysporiadať zámenou pozemok pod miestnou komunikáciou a chodníkom na ulici Osloboditeľov.

 

MsZ schválilo zámer na zriadenie vecného bremena na pozemku spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina v prospech  Slavka Mitráša a manželky Libuše Mitrášovej, rod. Bílej, trvale bytom Železník, súp. č. 135,

 

MsZ schválilo zámenu pozemkov z dôvodu realizácii IBV Strážky lokalita „Nad kaštieľom 2. a 3. etapa“ Mestom Spišská Belá a Helenou Matfiakovou,  bytom Tulská 5491/24, Martin, ide o vzájomnú zámenu kvalitatívne porovnateľných pozemkov. Uvedená zámena pozemkov bude bezodplatná.

 

MsZ neschválilo  budúci odpredaj žiadateľke Alene Zavackej, T. Kotlina 2  pre účely zarovnania  pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica – osada Tatranská Kotlina , za kúpnu cenu 40 EUR / m2 s podmienkou  odkúpenia okolitého  pozemku „ vily Mária“ od ŠL -TANAPu  a schválilo zatiaľ prenájom časti pozemku na dobu 10 rokov za nájomné vo výške 3EUR /m2 ročne. Mesto Spišská Belá si vyhradzuje právo nájom ukončiť  výpoveďou s 3-mesačnou výpovednou lehotou, v prípade, ak by mesto potrebovalo k inému účelu.  V danom prípade ide o pozemok  nachádzajúci sa pod objektom ( drevárkou ) vo vlastníctve žiadateľky.

 

MsZ odročilo  žiadosť PVE, s.r.o. Moskovská 8, Spišská Belá  na  budúcu zámenu   pozemkov pre účely apartmánových polyfunkčných domov v lokalite ulici Okružná  do predloženia projektovej   dokumentácie    a   vyjadrení   jednotlivých   správcov   sietí  a štátnych orgánov a inštitúcií týkajúcich sa navrhovaných apartmánových domov.

 

MsZ schválilo odkúpenie pozemku  v k.ú. Strážky lokalita „Kapušnice“  od vlastníkov, za dohodnutú kúpnu cenu 10 EUR / m2

 

MsZ neschválilo zámenu pozemkov vo vlastníctve Petra Jašňák  a manželka Eva Jašňáková, rod. Galliková,  Školská  825/34, Lendak z dôvodu, že pozemky vo vlastníctve žiadateľov v k.ú. Spišská Belá sú roztrúsené  po rôznych častiach extravilánu mesta, kým pozemky vo vlastníctve Mesta Spišská Belá v k.ú. Lendak tvoria ucelené celky.

 

MsZ neschválilo zámenu  pozemkov vo vlastníctve Milana Džadoňa, bytom Medňanského 87 Spišská  Belá, Strážky s Mestom Spišská Belá nakoľko časť pozemkov je definovaná ako lesné pozemky  a zároveň ide o pozemok, ktorý má mesto prenajatý a zámer záujemcu je v rozpore so záujmami mesta v danej lokalite.

 

MsZ schválilo   zámer na  prenájom   pozemku pre účely poľnohospodárskej výroby v prospech AGRO –KMK s.r.o. Ľubica  v k.ú. Spišská Belá,  na dobu 5 rokov ide o pozemky    nachádzajúce sa v susedstva  pozemkov,  ktoré má žiadateľ v nájme.

 

MsZ schválilo spoluprácu  s realitnou kanceláriou RECOMP, s.r.o., Námestie sv. Egídia č. 60 so sídlom v  Poprade na inžinierku činnosť – analýza územia lokalita  IBV Samuela Webera II. etapa  podľa predloženej cenovej ponuky a vznesených pripomienok zo strany Mesta Spišská Belá

MsZ schválilo  predaj  časti pozemku v k.ú. Spišská Belá nachádzajúcich sa pred garážou  na ulici 1 mája v Spišskej Belej, kde je žiadateľ  Ľubomír Kučera vlastník bytu v bytovom dome a garáže, v tomto prípade ide o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaných pozemkov.

 

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ v meste

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta  o výsledkoch zápisu do 1. ročníka základných škôl v Spišskej Belej

 

Nová riaditeľka v materskej škole v Spišskej Belej

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá

 

Informácia hlavnej kontrolórky

Poslanci vzali na vedomie informácia hlavnej kontrolórky mesta o priebežne vykonaných kontrolách za uplynulé obdobie

 

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá

 

MsZ vzalo na vedomie  „Správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá“, súhlasilo  s vyhodnotením pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá a schválilo Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá. a  schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014 a VZN č. 1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Belá

 

Odvolanie riaditeľa/konateľa  Mestského podniku Spišská Belá, s.r.o.

Na návrh primátora mesta Spišská Belá poslanci odvolali z funkcie Bc. Petra Novajovského,  konateľa/riaditeľa  spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.,  dňu 31.5.2019 a od 1.6.2019 menovali do funkcie Ing. Miroslava Petreka, bytom Kežmarok, Huncovská 323/6 do funkcie konateľa/riaditeľa spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.  na dobu do vymenovania nového konateľa/riaditeľa  v zmysle výberového konania

MsZ požiadalo primátora mesta, aby Mesto Spišská Belá uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – konateľa spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. a aby víťazný uchádzač bol navrhnutý na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Belej

 

MsZ prerokovalo  informáciu primátora mesta o podaných žiadostiach  na zmenu Územného plánu  mesta Spišská Belá :

 

  1. Žiadosť rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Sv. Antona Pustovníka, Spišská Belá o zmenu účelu využitia pozemkov v k.ú.. Spišská Belá z pôvodných druhov pozemkov na pozemky určené na funkciu individuálnej bytovej výstavby

Stanovisko mestského zastupiteľstva: MsZ navrhovanú zmenu doporučuje na následné schválenie

 

  1. Žiadosť Jána Segľu  a Michala Segľu, Spišská Belá  o zmenu územného plán   z funkcie záhrady na funkčné využitie – individuálna bytová výstavba

Stanovisko mestského zastupiteľstva: MsZ navrhovanú zmenu berie na vedomie a po oslovení správcov sietí zo strany mesta  v danom území  a ich súhlasnom vyjadrení k napojeniu sietí

v danom území sa k žiadosti vrátime.

 

  1. Žiadosť Mareka Mešára, Spišská Belá o zmenu územného plánu stavby a pozemkov   v okolí penziónu „Pohoda“, z polyfunkčného objektu na objekt rodinného domu  a  plochy bývania

Stanovisko mestského zastupiteľstva: MsZ navrhovanú zmenu doporučuje na následné schválenie zároveň upozorňujeme žiadateľa na skutočnosť, že okolité územie je určené na

priemyselnú výstavbu (napravo od objektu) a rekreačnú vybavenosť (plochy naľavo od objektu).

 

  1. Žiadosť Mgr. Pavla Lojeka, Spišská Belá o zmenu využitia pozemku parc.č. KN „C“ 120/82  na ul. Družstevnej v k.ú.. Spišská Belá z plôch pre výrobu na plochy garáží    a skladovacích priestorov

Stanovisko mestského zastupiteľstva: MsZ navrhovanú zmenu nedoporučuje, z hľadiska nemožnosti zodpovedajúceho prístupu k pozemku

 

 

  1. Žiadosť Branislava Kovalčíka o zmenu územného plánu  Spišská Belá z funkcie záhrady na funkčné využitie – individuálna bytová výstavba a pozemku parc. č. KN    „C“ 8271 zapísaných v LV č. 2844  a v k.ú.. Spišská Belá z funkcie záhrady na   funkčné využitie –plochy garáži

Stanovisko mestského zastupiteľstva: MsZ navrhovanú zmenu doporučuje na následné schválenie

 

  1. Žiadosť Zuzany Havira Bóryovej, Kežmarok o zmenu územného plánu  v k.ú. Strážky z funkcie poľnohospodárskej pôdy na funkčné využitie – individuálna bytová

výstavba a občianska vybavenosť.

Stanovisko mestského zastupiteľstva: MsZ navrhovanú zmenu berie na vedomie, stanovisko mestského zastupiteľstva  bude zaujaté po posúdení rozsahu  návrhu zmeny  spracovateľom

územného plánu a jeho doplnkov.

 

Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá

 

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o podanej  žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekt s názvom „Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá“  s celkovými výdavkami žiadosti vo výške 57 229,56 EUR a schválili zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu mesta a to čiastku  2861,49  EUR.

 

Revitalizácia spevnených a prístupových plôch ulica L. Novomeského  v Spišskej Belej

 Poslanci vzali na vedomie informáciu primátor mesta o spracovanej štúdií na ulice L. Novomeského  v Spišskej Belej

   130. výročie založenia MO SRZ v Spišskej Belej

 MsZ schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2019 vo výške 700,00 EUR žiadateľovi  Slovenskému rybárskemu zväzu – MO Spišská Belá na usporiadanie oslavy 130. výročia založenia MO SRZ

 

 

Modernizácia kamerového systému v Spišskej Belej

Poslanci vzali na vedomie informáciu primátora mesta o podanej žiadosti na poskytnutie dotácie na  „Modernizácia kamerového systému v Spišskej Belej“ s celkovými výdavkami žiadosti vo výške 20 400,- EUR a schválili spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových výdavkov

 

Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste  Spišská Belá

Poslanci vzali na vedomie informáciu o podanej  žiadosti na poskytnutie dotácie na „Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste  Spišská Belá“ s celkovými výdavkami žiadosti vo výške 23 979,70 EUR a schválili spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových výdavkov

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X