Aktuality
Počet zobrazení 423

Zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 25.2.2016

P O Z V A N I E 

      V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

    zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,

ktoré  sa  uskutoční  25. februára 2016 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30 Informácia o personálnych zmenách na mestskom úrade, o zmene organizačného poriadku a organizačnej štruktúry mestského úradu v Spišskej Belej

6./  16.40  Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 – rozpočtovým opatrením č. 1/2016

7./ 16.50  Návrh na schválenie dotácií z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 na verejnoprospešné účely

8./  17.00  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom parkoviska v Tatranskej Kotline

9./  17.10  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v k.ú. Lendak

10./  17.15  Návrh na pridelenie uvoľnených nájomných bytov

11./ 17.25 Informácia o vyhodnotení prieskumu záujmu o zriadenie cirkevnej základnej školy v Spišskej Belej

12./  17.35  Správa o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2015

13./  17.45  Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2015

14./  17.55  Správa o činnosti  Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej

za rok 2015

15./  18.05  Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2015

16./  18.15  Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2015

17./  18.25  Správa o činnosti Nízkoprahového denného centra Face klub v Spišskej Belej za rok 2015

18./  18.30  Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2015

19./ 18.35  Návrh kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá na rok 2016

20./ 18.40 Návrh na predĺženie prenájmu budovy Horárne Kardolína v Tatranskej Kotline pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá

21./  18.45   Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a Mária Kolodzejovou, Máriou Rušinovou a Ing. Štefanom Vilgom.

22./  18.50  Návrh na zámenu pozemkov medzi Mestom Spišská Belá a PaedDr. Ladislavom  Hrivkom a spol.

23./  18.55  Návrh na zriadenie záložného práva na stavbe 34 bj v Spišskej Belej na Zimnej č. 46 a 17 bj na Štefánikovej č. 18 ulici  v prospech MDVaRR  SR.

24./  19.00  Žiadosť o zmenu nájomcu poľnohospodárskej pôdy – LBS Nemešany, Ždiar

25./ 19.05  Žiadosť Jozefa Ištocyho a manž. o schválenie predaja pozemku v Spišskej Belej na ulici Družstevnej.

26./ 19.10  Žiadosť Mgr. Jaroslava Dobeša a manž. bytom Letná 51, Spišská Belá o schválenie predaja pozemku pri RD

27. 19.15 Martina Kočová, Hrušovská a manž., bytom Spišská Belá, Štefánikova 49/41 – žiadosť o predaj pozemku pri polyfunkčnom dome na ulici  Štefánikova  49/41

28. 19.20 Ing. Jozef Jedruch, PhD.,  Krompachy, Mlynská 3, žiadosť  o predaj pozemku pri rodinnom dome v k.ú. Tatranská Lomnica v Tatranskej Kotline.

29. 19.25 Aneta Janisová, bytom Hviezdoslavova 63, Spišská Belá,  žiadosť o odpredaj pozemku vedľa rodinného domu na  Petzvalovej  ulici č. 32

30./ 19.30  Návrh na schválenie zámeny pozemku medzi Mestom Spišská Belá a Jozefom Talárom  a manž. Hviezdoslavova 41, Spišská Belá pre potrebu rozšírenia kapacity MŠ na Mierovej ul. č. 1

31./ 19.35  Žiadosť obce  Huncovce o odkúpenie hasičské auta LIAZ  KAROSA

32./ 19.40 Informácia o modernizácii budovy bývalej materskej školy na Letnej ulici č. 5 v Spišskej Belej

33./ 19.45 Informácia o výjazdovom zasadnutí Vlády SR v okrese Kežmarok  a informácia o schválení

Akčného plánu okresu Kežmarok na podporu zamestnanosti

34./ 20.05  Informácia o návšteve mesta Vysoké Mýto v Českej republike

35./ 20.10  Informácia o spôsobe zabezpečenia triedeného zberu odpadu v meste Spišská Belá v zmysle nového zákona o odpadoch

36./ 20.15  Návrh na finančnú podporu stravovania seniorov v Spišskej Belej

37./ 20.20  Návrh (oznámenie) o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Spišská Belá

38./ 20.25  Správa Hlavného kontrolóra mesta o kontrolnej činnosti za rok 2015

39./ 20.35  Informácia Hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2016

40./ 20.40  Rôzne

41./ 20.45  Záver

JUDr. Štefan Bieľak
primátor mesta

Najnovšie články