Aktuality
Počet zobrazení 461

Zasadalo zastupiteľstvo PSK

V utorok 18. októbra 2016 rokovalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Predmetom 20-bodového programu rokovania bolo aj schválenie návrhu na udelenie každoročných Cien PSK. Tento rok bude toto ocenenie udelené bratrancom Ladislavovi a Petrovi Škantárovcom (olympijskí víťazi vo vodnom slalome), Samuelovi Andrejčíkovi (paraolympionikovi SR v BOCCIO) a Gréckokatolíckej charite Prešov. Slávnostné odovzdanie cien bude 20. decembra 2016 v Prešove. Okrem toho sa poslanci zaoberali zmenou rozpočtu PSK na rok 2016 a v nej schválili aj zvýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Kežmarského hradu o sumu 135 433 EUR. Rovnako sa schválilo podanie 8 projektov na zníženie energetickej náročnosti budov patriacich PSK v rámci fondov EÚ. Poslanci schválili aj Operačný plán zimnej údržby ciest 2. a 3. triedy na území PSK. Najviac diskutovanou témou bol návrh VZN PSK o určení počtu tried pre prvé ročníky stredných škôl pôsobiacich na území PSK pre školský rok 2017/2018 (týka sa to aj stredných škôl okresu Kežmarok). Predložený návrh počíta s redukciou počtu týchto tried z dôvodu dlhodobého znižovania počtu žiakov aj na stredných školách. Po dlhšej diskusii bol predložený návrh schválený.

Najnovšie články