Aktuality
Počet zobrazení 1K

Zasadal regionálny ZMOS podtatranských miest a obcí

Dňa 23. februára 2018 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Valného zhromaždenia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej, ktoré viedol jeho predseda Štefan Bieľak. Na tomto zasadnutí prítomní starostovia a primátorovi prerokovali správu o činnosti a hospodárení združenia za rok 2016 a zároveň schválili rozpočet združenia na rok 2017. Združenie prijalo nového člena – Obec Holumnica a s touto obcou regionálne združenie má 60 členov (miest a obcí z okresu Poprad a Kežmarok).

V druhej časti zasadnutia vedenie združenia informovalo o aktuálnych otázkach, ktoré rieši ZMOS, ako aj o meniacej sa legislatíve dotýkajúcej sa územnej samosprávy. Najviac priestoru dostala zmena zákona o obecnom zriadení, ktorá bude účinná od 1. apríla a prináša niekoľko zmien vo fungovaní miest a obcí.

Diskutovalo sa tiež o zmenách vo financovaní sociálnych služieb, o nakladaní s komunálnym odpadom a o problémoch s triedením odpadov, ale tiež o aktuálnej situácii v oblasti školstva a o pracovnom stretnutí s ministerkou školstva Martinou Lubyovou. Bližšie informácie poskytol Michal Sýkora (ako predseda ZMOS-u).

Ďalšími diskutovanými témami boli informácie o príprave nového stavebného zákona, o čerpaní európskych fondov, o majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami miest a obcí.

Zaznali aj informácie z prvého pracovného zasadnutia zastupiteľstva PSK – o zvolení podpredsedov PSK a komisií zastupiteľstva PSK. Na uvoľnené miesto člena Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce v Kežmarku zvolili starostu Matiašoviec Mariána Štefaňáka. Členmi tohto výboru za samosprávu už sú Pavel Hudáček (starosta Lendaku), Katarína Krulová (starostka Žakoviec) a Štefan Bieľak (primátor Spišskej Belej).

Na záver bolo prijaté uznesenie, ktorým podtatranské mestá a obce požadujú od Ministerstva životného prostredia SR dokončiť zonáciu TANAP-u, od Slovenského vodohospodárskeho podniku vysporiadanie pozemkov pod vodnými rokmi v ich správe (v intravilánoch obcí) a od Ministerstva dopravy a výstavby SR modernizáciu cesty č. 1/66 (najmä v úseku prieťahu obce Ždiar v smere na štátnu hranicu) a tiež stavebnú úpravu križovatky na ceste č. 1/66 vo Veľkej Lomnici (odbočenie na Tatranskú Lomnicu cez železničné priecestie).

Najnovšie články