Zápis do 1. ročníka základných škôl v Spišskej Belej

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 7/2015 je deň zápisu určený pre obe základné školy v našom mesta na prvý utorok a nasledujúcu stredu v mesiaci apríl v čase od 14.30 do 17.30 hod. Takže tento rok sa zápis detí do prvého ročníka základných škôl pre školský rok 2016/2017 (nástup od 1. septembra 2016) uskutoční

v utorok 5. apríla a v stredu 6. apríla 2016

v čase od 14.30 do 17.30 hod. v priestoroch oboch základných škôl.

 • ZŠ Štefánikova – v budove školskej jedálne na Štefánikovej ulici č. 39.
 • ZŠ J. M. Petzvala na Moskovskej ulici č. 20
 • Povinnosťou rodičov je zapísať dieťa na niektorú základnú školu ak dovŕši šesť rokov do 31. 8. 2016.
 • K zápisu je potrebné doniesť:– rodný list dieťaťa- preukaz poistenca dieťaťa- preukaz totožnosti zákonného zástupcu- 6 € na zakúpenie predpísaných zošitovZápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. PRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA JE NA ZÁPISE NEVYHNUTNÁ!
 • Viac informácii:
  https://zsstefsbela.edupage.org/
  http://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/
 • Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia 6. rok veku v čase od 1. septembra 2016 do 31. decembra 2016, poskytnú školy informácie o úradnom postupe v prípade, ak títo zástupcovia chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa je priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky môže riaditeľ rozhodnúť aj na návrh materskej školy, na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.Pre zápis do prvého ročníka je rozhodujúci školský obvod, do kto­rého dieťa (budúci prvák) patrí. V našom meste sú dva školské obvody (keďže sú 2 základné školy). Rozhodujúca je adresa trvalého pobytu dieťaťa pre zaradenia do príslušného školského obvodu. To, znamená, či dieťa bude zapísané do jednej alebo druhej základnej školy, rozhoduje adresa jeho trvalého pobytu (konkrétna ulica). Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka (jeho rodiča) môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo svojho školského obvodu,
  v ktorom má trvalý pobyt. Rozhoduje o tom riaditeľ tej školy, do ktorej chce rodič, aby jeho dieťa chodilo. Takýto súhlas riaditeľ tejto školy udelí vtedy, ak má voľné kapacitné možnosti školy, ale až po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko  v školskom obvode základnej školy. Na zmenu svojho školského obvodu nie je právny nárok a riaditeľ školy nemusí zákonnému zástupcovi dieťaťa (rodičovi) vyhovieť.   V 1. ročníku základná škola môže mať v triede maximálne 22 detí (ak to umožňuje priestorová kapacita triedy). Obe základné školy v našom meste budú mať v prvom ročníku max. po 2 triedy. Len pre upresnenie: Školský obvod – Základná škola Jozefa Ma­ximiliána Petzvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá tvoria tieto ulice v meste:
1. Krátka  ulica 11. Vojtasova ulica
2. Ulica 1.  Mája 12. Weberova ulica
3. Kúpeľná  ulica 13. Kaltsteinova ulica
4. Nová ulica 14. Lipová  ulica
5. Ulica SNP 15. Športová ulica
6. Záhradná ulica 16. Agátová  ulica
7. Mierová ulica 17. Popradská ulica
8. Hviezdoslavova ulica 18. Ulica Nad  kaštieľom
9. Moskovská ulica 19. Ulica L. Medňanského
10. Greisigeova ulica 20. Ulica M. Czobelovej

Školský obvod – Základná škola, Štefánikova č. 19, Spišská Belá tvoria tieto ulice v meste a obce:

1.

Zimná ulica

9.

Slnečná ulica

2.

Ulica L.  Novomeského

10.

Tatranská ulica

3.

Štefánikova ulica

11.

Ulica gen. L. Svobodu

4.

Ulica  Osloboditeľov

12.

Petzvalova ulica

5.

Ulica kpt.  Nálepku

13.

Letná ulica

6.

Partizánska ulica

14.

Továrenská ulica – Detský domov

7.

Družstevná  ulica

15.

Šarpanec

8.

Továrenská ulica

16.

Obec Bušovce

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X