Aktuality
Počet zobrazení 1K

Výzva na zapojenie sa do projektu „Podpora udržania pracovných návykov (PUPN)“

Mesto Spišská Belá vyzýva obyvateľov mesta s trvalým bydliskom v Spišskej Belej, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a nie sú ešte zaradení do projektu „Podpora udržania pracovných návykov (PUPN)“, aby v prípade záujmu o túto činnosť najneskôr do 05.03.2024 kontaktovali Ing. Annu Mlakovú, Odbor sociálnych vecí, kancelária č. 5, nachádzajúca sa na prízemí Mestského úradu v Spišskej Belej, tel. č. 052 4680518, mail: mlakova@spisskabela.sk.

V rámci uvedeného projektu môže uchádzač o zamestnanie, ktorý je poberateľom, ale aj členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi vykonávať aktivačnú činnosť. Aktivačná činnosť je realizovaná formou menších obecných služieb pre mesto. Túto činnosť bude môcť uchádzač o zamestnanie vykonávať najviac počas 6 kalendárnych mesiacov od 01.04.2024 v rozsahu najmenej 64 a najviac 80 hodín mesačne (minimálne 16 a najviac 20 hodín týždenne), ktorý okrem dávky v hmotnej núdzi dostane aj aktivačný príspevok v aktuálnej výške 86,80 EUR.

Aktivačné práce majú pomáhať nezamestnaným, aby si zachovali pracovné návyky, zvýšili svoju šancu uplatniť sa na trhu práce, alebo sa mohli jednoduchšie zaradiť do projektov úradov práce na zlepšenie ich zamestnateľnosti. Takéto práce majú spravidla podobu jednoduchých prác, ktoré vykonáva nezamestnaný pre mesto, za čo mu je vyplácaný uvedený aktivačný príspevok.

Najnovšie články