Aktuality
Počet zobrazení 688

Výročná schôdza dobrovoľných hasičov

V sobotu 10. decembra 2016 sa stretlo 35 členov Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Belá (DHZ) v priestoroch hasičskej zbrojnice v Spišskej Belej na výročnej členskej schôdzi. Trochu predčasne už bilancovali rok 2016, nakoľko bolo potrebné zvolať členskú schôdzu skôr z dôvodu voľby nového vedenia DHZ. Tomu doterajšiemu vedeniu práve v decembri končilo funkčné obdobie. Schôdzu otvoril úvodným príhovorom Maroš Vaverčák, predseda DHZ a následne privítal na výročnej schôdzi všetkých zúčastnených aj primátor mesta Štefan Bieľak. Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Kežmarku zastupoval na tejto schôdzi člen výboru Jaroslav Rybovič. Následne tajomník DHZ Štefan Čupka predniesol správu o činnosti za rok 2016. Bilancovalo vo viacerých bodoch: zásahy DHZ, účasť na rôznych kultúrnych i športových akciách, či materiálno-technické vybavenie DHZ. V rámci účasti na kultúrnych akciách sa kladne hodnotili najmä Svätofloriánska slávnosť, silová súťaž Železný hasič, Regionálne hasičské preteky o Pohár primátora mesta či detská hasičská súťaž Prúdnička Cyrila Kováčika, ale aj súťaž Železný hasič (družstvá) na Jánskom blate 2016. Zo štátnej dotácie vo výške 2 000 eur si hasiči zakúpili ďalšiu potrebnú zásahové vybavenie.

Primátor mesta hasičom poďakoval za výbornú spoluprácu, za ich aktívny prístup počas celého roka a za príkladnú starostlivosť o hasičskú techniku aj o hasičskú zbrojnicu. Dôkazom tejto spolupráce je aj to, že sa v roku 2016 vyhovelo požiadavke hasičov a mesto zakúpilo staršie 9-miestne auto najmä na technické zásahy a na prepravu detí na hasičské súťaže v hodnote 8000 EUR. Ďalej uviedol, že pre rok 2017 sa v rozpočte mesta plánuje okrem iných výdavkov vyčleniť aj suma 8000 EUR na zakúpenie novej hasičskej športovej motorky na hasičské súťaže (poznámka: 14.12.2016 poslanci schválili návrh primátora na kúpu tejto striekačky v rámci schválenia rozpočtu mesta). Druhá polovica výročnej schôdze patrila plánovaným aktivitám a úlohám na rok 2017. Aj v novom roku budú hasiči chodiť na povinné protipožiarne kontroly rodinných domov, ktoré robia v mene mesta. Okrem tradičných úloh si na návrh primátora mesta hasiči doplnili do tohto plánu aj tieto úlohy:

– pracovať s mládežou aj na Základnej škole J. M. Petzvala v Spišskej Belej

– realizovať pravidelnú športovú činnosť v rámci hasičského športu (tréningová príprava a účasť na hasičských súťažiach)

– aktivizovať medzinárodnú spoluprácu s dobrovoľnými hasičmi z partnerských miest mesta Spišská Belá

– pravidelne aktualizovať internetovú stránku DHZ a pravidelne viesť kroniku DHZ.

Na záver staronový (teda opätovne zvolený) predseda DHZ Maroš Vaverčák pozval všetkých (nielen hasičov) na tradičný Ples dobrovoľných hasičov v Spišskej Belej, ktorý bude 21. januára 2017.

Zloženie nového výboru DHZ Spišská Belá (od 10.12.2016):

Predseda: Maroš Vaverčák

Veliteľ: Štefan Želonka

Tajomník: Štefan Čupka

Pokladník: Veronika Ivančáková

Referent mládeže: Jozef Lorenčík

Strojník: Lukáš Hlavenka

Referentka žien: Michaela Šelepová

Organizačný referent: Metod Kováčik

Referent pre prácu a výchovu: Matúš Dlubač

Materiálovo-technický referent: Kamil Svitana

Najnovšie články