Aktuality
Počet zobrazení 1K

Vyhodnotenie ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže „Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefanom Bieľakom, primátorom mesta vyhlásilo dňa 09.04.2018 verejnú anonymnú jednokolovú ideovú urbanisticko – architektonickú súťaž návrhov na riešenie revitalizácie námestia v Spišskej Belej s udelením cien podľa § 119 – § 125 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, vyhlášky č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov zo dňa 13.04.2016.

Súťažné podmienky po ich pripomienkovaní a odsúhlasení v rámci Mesta Spišská Belá boli prerokované na prvom úvodnom zasadnutí poroty dňa 28.03.2018. Po ich dopracovaní a odsúhlasení členmi poroty boli Súťažné podmienky predložené na odsúhlasenie a overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila dňa 09.04.2018; overenie č.: KA-164/2018.

Vyhlásenie súťaže bolo zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa www.spisskabela.sk, v miestnom občasníku – Spišskobeliansky spravodaj, na internetovej stránke www.archinfo.sk  a na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.komarch.sk.

Cieľom verejnej anonymnej jednokolovej ideovej urbanisticko – architektonickej súťaže „Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“ bolo získanie návrhov najvhodnejšieho riešenia a využitia verejného mestského priestranstva – námestia ako zhromažďovacieho, tranzitného a pobytového priestoru s dlhodobou víziou do budúcna (aj na obdobie 50 rokov). Zámerom vyhlasovateľa je nájsť „genius loci“ daného miesta s cieľom priznať danému miestu (územiu) jeho výnimočnosť (odlíšiť ho od centrálnych zón iných slovenských miest), aby sa dané miesto s jeho dominantami stalo jedinečným, vychádzajúc z jeho historických daností a zároveň budúcich potrieb využitia daného priestoru.

Zasadnutie poroty začalo dňa 16.07.2018 o 9.00 hod. za prítomnosti zúčastnených podľa priloženej prezenčnej listiny. Po úvode, ktorým vyhlasovateľ súťaže otvoril hodnotiace zasadnutie poroty a oboznámil zúčastnených s výsledkami overovania súťažných návrhov:

Súťažné pomôcky si do 01.06.2018 do 14.00 hod. vyžiadalo u sekretára 46 záujemcov.

Do podateľne Mestského úradu v Spišskej Belej v termíne do 29. 6. 2018 do 14.30 hod. predložili svoje súťažné návrhy 15 účastníci súťaže.

Všetky súťažné návrhy boli otvorené podľa poradia ich doručenia a označené boli na predpísané miesto číslami 1 – 15, tak, ako boli uložené na výstavné nástenky. Súťažné návrhy boli overované/kontrolované v zmysle súťažných podmienok. Kontrolovali sa nasledovné náležitosti:

  • Dodržanie termínu doručenia návrhu
  • Kompletnosť predpísaného obsahu súťažného návrhu
  • Kompletnosť príloh súťažného návrhu (počet panel, sprievodná správa, CD, obálky: „C“ a „D“, ktoré však neboli otvorené)
  • Zachovanie anonymity účastníkov
  • Kompletnosť dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v súťaži

 

Výsledok overovania súťažných návrhov:

Všetky súťažné návrhy boli predložené osobne v termíne na odovzdanie súťažných návrhov.

Súťažné návrhy spĺňajú požiadavky na obsah podľa súťažných podmienok vrátane požadovaných príloh, s výnimkou súťažného návrhu č. 14 (t. j. súťažný návrh č. 108108), ktorý neobsahuje požadované prílohy súťažného návrhu – CD nosič.

Pri všetkých súťažných návrhoch bola zachovaná anonymita účastníkov.

Členovia poroty hlasovali o vylúčení súťažného návrhu, u ktorého jeho autori nepriložil CD nosič so súťažným návrhom. Porota hlasovala jednohlasne s tým, že súťažný návrh bude vyradený zo súťaže, nakoľko nespĺňal predpísané formálne náležitosti.

V zmysle uvedenej skutočnosti do súťaže návrhov postúpilo 14 súťažných návrhov, ktoré boli označené číslami 1 – 15 (okrem č. 14, ktorý bol vylúčený). Následne došlo k individuálnemu oboznámeniu sa so súťažnými návrhmi a k  prečítaniu jednotlivých textových častí súťažných návrhov. Po preštudovaní jednotlivých súťažných návrhov členovia poroty vzniesli počas diskusie svoje pripomienky, do ktorej prispel svojim odborným názorom aj expert poroty s hlasom poradným. Členovia poroty spoločne s expertom poroty následne rozhodli, ktoré súťažné návrhy budú oceňované a odmeňované.

Na základe jednotlivého hodnotenia a výsledkov diskusie pristúpili členovia poroty k hlasovaniu o konečnom poradí súťažných návrhov.

Každý člen poroty hodnotil oceňované a odmeňované súťažné návrhy počtom bodov 1 – 5 bodov, pričom súťažný návrh s najmenším počtom bodov vyhráva. Pri hlasovaní sa hodnotili súťažné návrhy podľa hodnotiacich kritérii:

1. Inovatívnosť a kreativita navrhovaného riešenia.
2. Ideové riešenie a koncept spracovaného návrhu.
3. Urbanistické riešenie námestia.
4. Architektonické a objemové, dispozičné a funkčné riešenie námestia.
5. Funkčná variabilita priestoru námestia.
6. Zrozumiteľnosť, grafická presvedčivosť návrhu.

Zo súťažných návrhov, ktoré postúpili do oceňovacieho a hodnotiaceho kola napokon vzišlo konečné poradie súťažných návrhov, kde rovnaký počet hlasov získali dva súťažné návrhy. Porotcovania sa jednohlasne zhodli na to, že žiaden zo súťažných návrhov nespĺňal na 100% všetky hodnotiace kritéria a tak nebola udelená 1. cenu.

Tabuľka s hodnotením oceňovaných a odmeňovaných súťažných návrhov:

 

Všetky doručené súťažné návrhy budú sprístupnené aj verejnosti na vernisáži, ktorá bude vopred ohlásená na stránke mesta Spišská Belá, v samostatnom článku uvedenom na webe mesta Spišská Belá ale taktiež je možnosť pozrieť si všetky súťažné návrhy na internetovej stránke www.archinfo.sk.

 

Výsledky vyhodnotenia  ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže „Revitalizácia námestia v Spišskej Belej“:

1. cena: neudelená

 

2 x 2. cena vo výške 6000 ,-€ 

Návrh č. „173421“

Kolektív autorov: Ing. arch. Tatiana Dunajská a Bc. Michaela Dunajská

 

Hodnotenie súťažného návrhu porotou:

Veľmi dobre pochopená problematika otvorenosti centrálneho priestoru námestia medzi historickými objektmi kostola, zvonice a mestského úradu s optickým a komunikačným prepojením s riekou či evanjelickým kostolom na druhej strane cestnej komunikácie. Návrh v jednoduchosti a nadčasovosti uvažuje s multifunkčným priestorovým využitím námestia ako verejným priestranstvom. Medziúrovňová komunikácia vo forme priestorového pobytového schodiska prepája v ľahkosti spodnú a vrchnú časť námestia a tvorí ďalší spoločenský priestor vo forme otvoreného „amfiteátra“ s pódiom ako centrom diania. Ideovo vhodne umiestnený vstup do podzemného parkovania uvoľnil priestor spodného námestia pod objektom mestského úradu pre jeho ďalšie využitie. Vhodne nadväzuje na novovytvorenú dopravnú trasu medzi kostolom a múzeom.

 

Návrh č. „423516“

Kolektív autorov:  TRI.ŠTRNÁSŤ ARCHITEKTI: Ing. arch. Lukáš Ildža  a Ing. arch. Ondrej Palenčar v spolupráci s Ing. arch. Michael Gabriel

Hodnotenie súťažného návrhu porotou:

Návrh naplno rešpektuje zadanie súťaže vo väzbe na riešenie organizácie územia, námestie využíva ako územie so zjednotenými funkciami. Vníma existenciu kompozičných osí, ktoré navrhuje posilniť alejou stromov. Z námestia navrhuje vytvoriť pulzujúce centrum s možnosťou adaptability podľa konkrétnych požiadaviek.

Celková kompozícia námestia je čistá, prehľadná s jasne vymedzenou dopravou.

Najvýznamnejším pozitívom návrhu je zapojenie areálu kostola do verejného priestoru nástupnou plochou a uvoľnením porastovej štruktúry zo strany z Petzvalovej ulice. Pozitívom  a posilnením „genia locci“ miesta je návrh Petzvalovho náučného chodníka. Pozitívnym sa javí uvoľnenie zvonice z výškového zovretia a jej plnohodnotné zapojenie do priestoru.

 

3. cena vo výške 4000 ,-€

Návrh č.  486857

kolektív autorov: Ing. arch. Peter Kokinda, , Mgr. Art. Pavel Suško a Ing. Eva Sušková

Hodnotenie súťažného návrhu porotou:

Návrh upravuje  dopravu do jednosmernej  ,  uvoľňuje centrum od  statickej dopravy, rieši  finálne uličnú zeleň do stromoradia a zelených plôch a otvára priestor okolo kostola a zvonice pre verejný priestor. Návštevník – predovšetkým peší- sa stáva prioritným užívateľom  námestia. Predlžuje plochu nad garážami o drevené  pódium  a široké schodisko, čo vytvára pohľadové možnosti  smerom do parku ku evanjelickému kostolu.

Prednosťou návrhu je jeho reálnosť  v krátkom časovom období. Nenachádza ale dlhodobú víziu, chýba silná idea pre historicky  významný priestor  v nadväznosti na širšie okolie a akceptácia existujúcich dlhodobých dopravných projektov .

Návrh spĺňa všetky požiadavky zadania v štandardnom podaní.

 

Porotou odmenené súťažné návrhy:

1. odmena vo výške 1000 ,-€

Návrh č.  159379

kolektív autorov: Architekti on:off

Ing. arch. Ján Kovalčík, Ing. Michal Makara, Ing. arch. Andrea Heldáková, Ing. arch. Michaela Ivanová, M. Cs. Ján Pisár a Ing. Peter Liščinský

Hodnotenie súťažného návrhu porotou:

Návrh vyšpecifikoval základné nedostatky súčasného stavu na námestí a riešil ich najmä elimináciou jestvujúcej garáže s tým, že ju nahradil inou, rešpektujúcou pôvodnú morfológiu terénu. Takéto riešenie necháva priestor pre rôznorodosť jeho využitia, čo však návrh nevyužil a preexponovanou, necitlivou porastovou hmotou ako aj neadekvátnym riešením prvkov drobnej architektúry a mobiliáru potlačil základné funkčné a priestorové vzťahy verejného priestoru námestia.

 

2. odmena vo výške 1000 ,-€

Návrh č.  159379

kolektív autorov: 2021 s. r. o.

Ing. arch. Peter Lényi, Marián Lucký, Ondrej Marko, Lenka Borecká, Jana Kvasniaková a Michal Marcinov

Hodnotenie súťažného návrhu porotou:

Návrh ako jediný pracuje s konceptom prinavrátenia jedného z objektov zaniknutej historickej zástavby severne od mestského úradu a zvonice formou novostavby (nie je to len úprava existujúcich garáží alebo prístrešok pre spoločenské podujatia). Pri navrhovanej novostavbe, ktorej architektonické stvárnenie síce deklaruje ako schematické, však uplatňuje výškovo predimenzovaný objekt nerešpektujúci morfológiu pôvodného svahovitého terénu. Návrh rieši dnešné nevhodné zapustenie zvonice vytvorením jednej nivelety okolo zvonice a v priľahlej západnej časti areálu rímskokatolíckeho Kostola sv. Antona Pustovníka, avšak zvyšok areálu opäť separuje vytvorením nového oplotenia v úrovni západnej fasády kostolnej veže. Návrh veľkej skupiny stromov pri zvonici  ako aj ďalších alejí v riešenom území je však predimenzovaný, čím by sa stromové dreviny stali už nie doplnkovým ale dominujúcim prvkov verejného priestoru.“

 

Všetky ocenené a ohodnotené súťažné návrhy si môžete v plnom rozlíšení pozrieť v priložených pdf súboroch spolu so zápisnicou z hodnotiaceho rokovania poroty.

 

Názov prílohy Odkaz
2. cena_Dunajska Stiahnuť
2. cena_Ildža Stiahnuť
3. cena_Kokinda, Suško, Sušková_Panel 3 Stiahnuť
3. cena_Kokinda, Suško, Sušková_Panel 2 Stiahnuť
3. cena_Kokinda, Suško, Sušková_panel 1 Stiahnuť
1. odmena_Architekti on:off Stiahnuť
2. odmena_2021 s. r. o. Stiahnuť
Zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty Stiahnuť
Najnovšie články