Aktuality
Počet zobrazení 1K

Vybavenie Denného centra v Spišskej Belej – Strážkach

Názov projektu:  Vybavenie Denného centra v Spišskej Belej – Strážkach

Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj

Zmluva č.:  553/2023/OPR

Výzva:   Výzva Poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023

Program:  Kultúra

Podprogram:   2.2 – Kultúra – bežné výdavky

Výška dotácie:   2 100 EUR

Termín realizácie:   15.2.2023-15.11.2023

Popis projektu:

Denné centrum Spišská Belá – Strážky so sídlom na ul. Ladislava Medňanského 2711/3A je od roku 2020 účelovým zariadením mesta Spišská Belá, ktoré je jeho zriaďovateľom. Denné centrum slúži bezplatne najmä fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum bolo zriadené ako podporná služba pre seniorov pre udržanie duševnej kondície a udržanie kontaktov s rovesníkmi. Okrem poskytovania sociálneho poradenstva a miesta pre stretávanie seniorov, organizácie prednášok, diskusií, tvorivých dielní, workshopov, cvičení, kultúrnych podujatí poskytuje zázemie aj pre rodičov s deťmi, ktorí trávia čas najmä na rodičovskej dovolenke a chcú sa vzájomne stretávať, čím sa vytvoril priestor pre vzájomné prepájanie generácií.

S ohľadom na aktivity, ktoré v Dennom centre v Spišskej Belej – Strážkach prebiehajú a skvalitnenie poskytovaných služieb sa nám vďaka dotácii z Prešovského samosprávneho kraja a vlastným zdrojom z rozpočtu mesta podarilo daný priestor vybaviť chýbajúcim hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru – zakúpili sme notebook, projektor, stropný držiak, interaktívne plátno a prenosné stojany. Celkový rozpočet projektu bol vo výške 2 529,66 EUR.

 

„ Projekt  podporený z rozpočtu PSK“

Najnovšie články