AktualityZaujímavosti z histórie
Počet zobrazení 1K

Vďaka tejto listine si Spišská Belá pripomína v tomto roku svoje 755. výročie

Mesto Spišská Belá si v roku 2018 pripomína 755. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Ako však takáto zmienka vyzerala a o čom sa v nej písalo? Pre všetkých milovníkov histórie prinášame unikátny preklad listiny z roku 1263, ktorá sa zachovala v niekoľkých odpisoch Spišskej kapituly. Za tento preklad prepisov listiny z roku 1263, ktorú Spišská kapitula (tzv. hodnoverné miesto na prepisy úradných listín) prepísala v roku 1418 vďačíme Dr. Andrejovi Novákovi.

Pre zaujímavosť dopĺňame, že existujú rôzne listiny – Samuel Weber publikoval listinu z roku 1540, ktorú potvrdil kráľ Ferdinand I. Táto listina z roku 1540 zahŕňa všetky odpisy vrátane odpisu Spišskej kapituly z roku 1539 (Na titulnej fotografii sa nachádza práve fotografia listiny Spišskej kapituly z roku 1539). Dôvodom, prečo Belá žiadala kráľa Ferdinanda I. o potvrdenie svojich chotárnych listín bolo to, že v roku 1536 zabral Hieronym Laski z Kežmarku belianske lesy až po Šarpanec a dal si kráľom Jánom Zápoľským potvrdiť sfalšovanú listinu Berzeviczyovcov z roku 1290, ktorou si nárokoval tieto lesy. Belá sa obrátila preto na kráľa Ferdinanda I. Habsburského, ktorý jej potvrdil všetky listiny (v tom čase boli v Uhorsku dvaja riadne zvolení králi, ktorí bojovali proti sebe).

Preklad prepisov listiny z roku 1263:

My, Kapitula  chrámu svätého Martina na Spiši, na vedomie dávame  znením tejto listiny všetkým, ktorým osoží. Pretože, urodzený magister Anton z Bušoviec  sa osobne dostavil k nám a ukázal nám istú listinu najjasnejšieho Pána kráľa  Andreja,  osvieteného bývalého kráľa  Uhorska, atď. , s dvoma pečaťami zabezpečenú, pokorne  nás  žiadajúc  naliehavou prosbou,  aby sme s uráčením tú istú listinu pod našou pečaťou prepísali,  ktorej obsah je nasledovný:

My, Andrej, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie a Chorvátska,  Ríma, Srbska, Haliče, Lodomerie, Kumánska, Bulharska, kráľ všetkých veriacich  v Krista, ktorí tak v súčasnosti  i v budúcnosti nahliadnu do tejto listiny, zdravíme v Spasiteľovi  vo večnosti, a dávame týmto všetkým na známosť, že chceme dosiahnuť , aby Leonard, náš súčasný vtáčnik,  ktorý  nám ukázal platné listiny Belu, niekdajšieho osvieteného kráľa Uhorska,  v šťastnej spomienke na nášho milého predka , zverujúc  vyžiadanie udelenej  určitej čiastky lesa s naliehavosťou nám, a aby táto listina s našim uráčením bola ratifikovaná a výsada potvrdená. Čo je nasledovné:

My, Bela, z Božej milosti kráľ Uhorska, dávame na známosť  všetkým znením tejto listiny, že z nášho láskavého  rozhodnutia,  istý les s čiastkou voľnej zeme pri rieke  nazývanej  Thotpataka   (potok Kežmarská Biela voda, pozn. prekl.),   Leonardovi,  nášmu služobníkovi zo Spiša, za jeho   služby  nám často vynaložené, v rozsahu danom v listine Detrikovi, županovi zo Zvolena:  a  zo Spiša milovanému a vernému (Leonardovi, pozn. preklad.), plne zotrvávajúcemu v našej pozornosti , zverujeme  právne   do  trvalého vlastníctva.  Dané  v deň  svätého  Michala Archanjela (30.9., pozn. prekl.) na ostrove  Blahoslavenej Panny  Márie (Margitin ostrov v Budapešti, pozn. prekl.). (Roku Pána  tisíc dvesto  šesťdesiattri).

Zmienený Leonard preukázal  tie isté platné listiny uvedenému županovi  Detrikovi, ktorý  sám sprostredkoval pridelenie  uvedenej čiastky zeme a lesa z vyššie udeleného príkazu pána kráľa Belu v zmysle jeho znenia:   My, Pán župan  Zvolena a Spiša,  na vedomie dávame   všetkým,  že  kráľ  nám osobne nariadil, aby Leonard na Spiši bol zaopatrený pozemkom:  Preto sme našli  istú voľnú čiastku zeme, pri hraniciach obyvateľov z Belej, kde ten istý  Leonard bez predbežného  písomného rozhodnutia kráľovského dvora smie  udeliť všetkým ľuďom slobodu, a prostredníctvom nášho verného grófa  Marka ustanoviť hranice:  z ktorých prvá hranica zeme začína pri hraniciach Nemcov z Belej a vedie južným smerom k rieke  nazývanej Thothpataka  (potok Kežmarská Biela voda, pozn. prekl.), a tam je strom  nazývaný Zemercze  (smrek, pozn. prekl.),  potom to vedie cez blatisté údolie, k určitej lipe, čo je na rohu lesa, a odtiaľ smeruje k rieke Sarpathaka (potok Krivodol, pozn. prekl.), a tam končí:  My teda k  žiadosti Leonarda sme boli dôkladne spravodliví:  spravodliví  a s ohľadom na jeho zásluhy  sme dodržali vyššie uvedené listiny  Pána kráľa Belu a jeho župana:  mesto (Bela, pozn. prekl.) nevymaže, nezruší, ani  nepoškodí  akúkoľvek   inú svoju časť , ktorá je v tesnej blízkosti  uvedenej čiastke zeme,  spolu s časťou  lesa, ktorú udelil sám Pán kráľ Bela. V listine   Pána  Ladislava, kráľa v svetlej pamäti, taktiež  Leonardovi  –  cez  tohto Pána kráľa Ladislava  z jeho zverenej   právomoci , bolo udelenie potvrdené.  Ten istý Leonard povedal, že tú istú čiastku zeme spolu s uvedenou čiastkou lesa :  zamení  uvedenú čiastku zeme za polovicu mlyna patriacemu Kokošovi, synovi Rykolfa, ako aj s dostatočnou  čiastkou pol poplužia zeme na užívanie,  čo bolo tým istým Kokošom   v našej prítomnosti ustanovené, z jeho dedičnej zeme nazývanej Erdewffalva  (Stará Lesná, pozn. prekl.), a na svoju susediacu  polovicu tohto  mlyna prispel uvedený Leonard  zámenou uvedenej čiastky zeme a lesa:  a skutočne, dohode o zámene sme udelili náš kráľovský súhlas, na dôkaz toho a trvalé uchovanie  v pamäti, prítomné listiny dovoľujeme dvojitou našou pečaťou zabezpečiť, dané rukou urodzeného muža Magistra Teodora Alberta , dvorného predstaveného, nášho milovaného a verného  zástupcu  kancelára kráľovského dvora. (Roku Pána  tisíc dvesto deväťdesiat štyri).

My, teda spravodlivé a zákonité požiadavky vyššie uvedeného  Magistra Antona z Bušoviec,  priaznivo naklonení už spomenutým  listinám nám predloženým,  všetky  úplne bez chýb a podozrení , slovo za slovom, bez  vynechania alebo prítomného vloženého pridania,  a napísané,  našou visiacou autentickou pečaťou zabezpečené, uvedenému Antonovi sme sa rozhodli poskytnúť  skôr uvedené zabezpečenie. Dané v  utorok po druhej pôstnej nedeli ( Roku Pána tisíc štyristo osemnásť).

Preklad listín z latinčiny: Dr. Andrej Novák

Autor fotografie: PhDr. Zuzana Kollárová, ŠA Levoča, pobočka Poprad

V prílohe nájdete aj celý text prekladu prepisu listiny z roku 1540, ktorá obsahuje všetky prepisy listiny z roku 1263.

Názov prílohy Odkaz
1540 Stiahnuť
Najnovšie články