hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 41

V Spišskej Belej už funguje prepravná služba

Mesto Spišská Belá prevádzkuje od 18. 4. 2017  tzv. prepravnú službu pre obyvateľov mesta. Jej zavedenie odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva dňa 9. februára 2017 a následne sa táto služba zaregistrovala v zmysle zákona na Úrade Prešovského samosprávneho kraja do registra sociálnych služieb.

Prepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu o nepriaznivom zdravotnom stave.

Občan je spravidla odkázaný na individuálnu prepravu, ak nie je schopný:
a) premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť rovnakým spôsobom ako zdravý občan,
b) nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy rovnakým spôsobom ako zdravý občan alebo zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia resp. nepriaznivého zdravotného stavu inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy.

Prepravná služba ako sociálna služba sa poskytuje prioritne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pohybujúcej sa len prostredníctvom invalidného vozíka, pričom táto soba musí byť obyvateľom mesta (mať v meste trvalý pobyt). Z hľadiska účelu prepravy sa prioritne budú oprávnené osoby prepravovať do zdravotníckych a obdobných zariadení. Prepravná služba je zabezpečovaná 9-miestnym motorovým vozidlom špeciálne upraveným pre potreby prepravy osôb so zdravotným postihnutím – vozidlo je vybavené hydraulickou rampou pre naloženie invalidných vozíkov. Takéto auto (sivý Renault Trafic) má mesto už zakúpené od roku 2015 aj na vďaka poskytnutej štátnej dotácie.

Pokiaľ ide o určenie výšky úhrady za túto sociálnu službu, bola navrhnutá po prieskume týchto úhrad v iných slovenských mestách. Navrhovaná výška úhrady je určená ako jedna z najnižších na Slovensku. Jej výška nepokryje celkové reálne náklady na túto prepravu, avšak ide o určitý typ sociálnej služby, kde sa predpokladá, že po úhrade časti nákladov prijímateľom bude zvyšná časť krytá z rozpočtu mesta.

Na poskytnutie prepravnej služby nie je právny nárok.
Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7.30 od 15.30 hod. Výnimočne v odôvodnených prípadoch je možné prepravnú službu poskytnúť aj v inom čase, o čom rozhoduje jej prevádzkovateľ. Kontaktnou osobou v prípade záujmu je: Ing. Anna Mlaková, kancelária č. 1 (prízemie mestského úradu), tel.: 052/46 80 518 , email: mlakova@spisskabela.sk.
Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Spišská Belá ale aj mimo jeho územia.
Prepravná služba na konkrétnu prepravu sa objednáva u prevádzkovateľa tejto služby minimálne deň vopred v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod.
Prijímateľ služby je povinný zaplatiť úhradu za poskytnutú službu v nasledovnej výške:
a) 0,25 EUR za každý aj začatý kilometer uskutočnenej prepravy (začiatok jazdy sa počíta zo sídla poskytovateľa – Mestský úrad, Petzvalova 18, Spišská Belá).
b) 1,50 EUR za každú ďalšiu začatú hodinu státia (tzv. stojné), pričom čas jazdy sa do tohto čase nezapočítava (prvá hodina čakania sa neuhrádza).
Úhradu za prepravnú službu zaplatí prijímateľ služby priamou platbou vodičovi vozidla bezprostredne po ukončení jazdy a vodič odovzdá prijímateľovi služby doklad o tejto úhrade.

Potrebné tlačivo na vyplnenie v prípade záujmu o poskytnutie prepravnej služby nájdete v prílohe.

 

Názov prílohy Odkaz
Žiadosť o zabezpečenie poskytnutia prepravnej služby s prísl. Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X