Aktuality
Počet zobrazení 1K

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu znevýhodnených ľudí

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu.

Cieľom národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti znevýhodnených a mladých ľudí bez práce, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry. Prvá samostatná akcia tohto projektu zameraná na mladých ľudí.

Účastníci sa v priebehu siedmych až štrnástich poradenských stretnutí zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. Okrem toho získajú zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní práce a ďalšie informácie, ktoré im pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie. Na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu.

Druhá akcia projektu je určená nasledujúcim skupinám znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie:

 • občania nad 50 rokov,
 • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním,
 • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana,
 • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
 • občania so zdravotným postihnutím,
 • občania, ktorí ukončili poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Poradenstvo bude v rámci projektu poskytované bezplatne. Každý účastník projektu bude mať okrem toho možnosť získať finančný príspevok na cestovné a stravu v maximálnej výške 93,80 Eur. Celková výška príspevku bude závisieť od počtu poradenských stretnutí, na ktorých sa znevýhodnený uchádzač o zamestnanie zúčastní prezenčným spôsobom. Bližšie informácie o projekte a o podmienkach zapojenia sa záujemcovia dozvedia aj na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štatistické ukazovatele

Počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie v jednotlivých kategóriách na konci januára 2024 (jeden uchádzač o zamestnanie môže spadať do viacerých kategórií):

 • občania nad 50 rokov: 50 390 osôb,
 • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov: 70 049 osôb,
 • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním: 56 180 osôb,
 • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov: 96 142 osôb,
 • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana: 4 osoby,
 • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky: 1 138 osôb,
 • občania so zdravotným postihnutím: 5 344 osôb,
 • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti: 3 374 osôb,

Tento projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

Najnovšie články