Aktuality
Počet zobrazení 939

Upozornenie v súvislosti s odvozom odpadu

Mesto Spišská Belá opakovane vyzýva občanov, aby v prípade, že majú poškodené zberné nádoby na komunálny odpad (prasknuté telo nádoby, odtrhnuté veko, nefunkčné kolieska a pod.) a tiež staré kovové 110 l zberné nádoby, požiadali samosprávu o ich výmenu. V tejto veci je potrebné kontaktovať mestský úrad e-mailom hudacekova@spisskabela.sk alebo telefonicky 052/4680508.

V zmysle platného VZN, mesto na svoje náklady zabezpečuje obyvateľom mesta zberné nádoby na komunálny odpad z domácností. Každá samostatná domácnosť žijúca v rodinnom dome s počtom do 6 osôb má nárok na jednu čiernu plastovú 120 l zbernú nádobu. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinné pred začatím činnosti požiadať mesto o zabezpečenie odvozu zmesového komunálneho odpadu, zabezpečiť si na svoje náklady a nahlásiť zberné nádoby na zber komunálneho odpadu (120 l čierne plastové nádoby, alebo 1100 l zberné nádoby) za zvoz ktorých podľa nahlásených údajov platia miestny poplatok. Iné typy zberných nádob sú v rozpore s platnými pravidlami v oblasti odpadového hospodárstva mesta Spišská Belá a ani platba miestneho poplatku za zber komunálneho odpadu s inými typmi nádob nepočíta. Výzva je preto smerovaná aj podnikateľom. Je potrebné zosúladiť samospráve nahlásené údaje so skutočnosťou.

Výmena zberných nádob na zber komunálneho odpadu je potrebná z dôvodu ukončenia ich čipovania. Upozorňujeme, že v termíne od septembra 2022 bude zberová spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., zabezpečovať vyprázdňovanie už len očipovaných zberných nádob od fyzických osôb ale aj podnikateľov. Vedenie mesta zároveň prosí občanov o pomoc s informovaním o uvedených skutočnostiach najmä starších obyvateľov mesta a za pochopenie a spoluprácu všetkým ďakuje.

Najnovšie články