Aktuality
Počet zobrazení 1K

UPOZORNENIE NA DAŇOVÉ NEDOPLATKY!

Mesto Spišská Belá ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na zaplatenie nedoplatkov za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatku za komunálne odpady za rok 2023, aj za predchádzajúce roky.

Aj touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov a poplatníkov, ktorí  neuhradili daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatky za komunálny odpad, aby si túto povinnosť splnili v čo najkratšom čase.  Zaplatiť môžete v pokladni mesta Spišská Belá,  alebo prevodom na účet mesta.

V prípade, že si dlžníci svoje záväzky nesplnia do termínu 31. 12. 2023, správca dane bude musieť pristúpiť k vymáhaniu prostredníctvom exekútora. Mesto tiež môže v súlade so zákonom zverejniť  zoznam dlžníkov  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.

V prípade potreby si nedoplatky na daniach a poplatkoch môžete overiť na telefónnych číslach 052/46 80 514 a 052/46 80 508.

Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Najnovšie články