Správa TANAP-u predstavila v Starom Smokovci návrh návštevného poriadku

Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnila verejná prezentácia návrhu Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma v zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci. Návrh odprezentoval jeho spracovateľ – Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAP-u. Na prezentácii návrhu sa zúčastnil aj zástupca správcu časti dotknutého územia – konateľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., František Pisarčík a zástupca dotknutej obce a vlastníka časti pozemkov v národnom parku – z mesta Spišská Belá, Paula Grivalská. Riaditeľ Správy TANAP-u – Pavol Majko – okrem iného zdôraznil, že vzhľadom na to, že aj v zmysle zákona je ochrana prírody v národnom parku prvoradá, bolo pri tvorbe návrhu snahou, aby sa tomuto faktu ostatné aktivity prispôsobili a rešpektovali ho.

Návštevný poriadok národného parku a jeho ochranného pásma sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vydáva po dodržaní legislatívneho postupu vyhláškou. Upravuje najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní územia v ďalších rokoch.

Dokument prináša viaceré zmeny. Obsahuje pravidlá na peší pohyb návštevníkov na území národného parku, upravuje spôsob dopravy bicyklom a určuje aj štátny dozor nad dodržiavaním návštevného poriadku. Z vybraných druhov činností, ktoré sa v TANAP-e vykonávajú, sa venuje: horolezectvu, stanovaniu a bivakovaniu, zimnej turistike, zjazdovému lyžovaniu, bežeckému lyžovaniu, letom na bezmotorových závesných klzákoch a kĺzavých padákoch, verejným podujatiam a s nimi súvisiacimi sprievodnými činnosťami, geocaching-u, vodnej turistike. Návrh vyhradzuje aj osobitné miesta na území TANAP-u pre realizáciu vymenovaných činností.

V rámci legislatívneho procesu sa Mesto Spišská Belá k oznámenému návrhu v stanovenom termíne vyjadrí príslušnému správnemu orgánu, vrátane podania písomných pripomienok. Schvaľovaniu predmetného dokumentu bude predchádzať vyhodnotenie všetkých písomných pripomienok Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelením ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.

Návrh návštevného poriadku bol zverejnený 25. januára 2019 na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov. Oznámenie návrhu Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma verejnou vyhláškou je zverejnené aj na úradnej tabuli nášho mesta: https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/verejna-vyhlaska-navrh-navstevneho-poriadku-tatranskeho-narodneho-parku-a-jeho-ochranneho-pasma/

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X