Verejná vyhláška – návrh “Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma”

Mesto Spišská Belá ako dotknutá obec oznamuje vlastníkom, správcom a nájomcom pozemkov, ktoré tvoria súčasť Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma, ale aj verejnosti formou verejnej vyhlášky o novom návrhu “Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma”, ktorého verejná prezentácia sa uskutoční:

  • dňa 6. februára 2019 o 10.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš
  • dňa 7. februára 2019 o 10.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01  Vysoké Tatry.

Návrh vypracovala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku, ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21  Svit a predmetný návrh upravuje najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma v ďalších rokoch.

Oznámenie, ako aj návrh “Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma”, vrátane zoznamu dotknutých pozemkov katastra nehnuteľnosti registra “C” a “E” je zverejnený na webovom sídle Okresného úradu Prešov: http://www.minv.sk/?uradna-tabula-obvodneho-uradu-presov.

V rámci legislatívneho procesu, ktorého výsledkom bude vydanie vyhlášky o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma, môže vlastník, správca a nájomca, ale tiež verejnosť, podať písomné pripomienky k návrhu “Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma”, ktoré je potrebné odoslať na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru č. 3, 080 01  Prešov, alebo elektronicky na oszp.po@minv.sk v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Prípadné ďalšie informácie k návrhu “Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma” poskytne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku, ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21  Svit (telefonický kontakt: 044/5524557, e-mail: maros.peiger@sopsr.sk alebo telefonický kontakt: 052/4260800, e-mail: pavol.majko@sopsr.sk).

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o návrhu Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma Stiahnuť
Vyhláška OÚ Prešov o návštevnom poriadku TANAP-u na pripomienkovanie Stiahnuť
Mapové prílohy Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X