Aktuality
Počet zobrazení 1K

Spojené voľby – komunálne a krajské – v sobotu 29. októbra 2022

Voľby do orgánov samospráv obcí  (poslanci mestského zastupiteľstva, primátor) a voľby do orgánov samosprávnych krajov (poslanci zastupiteľstva samosprávneho kraja -VÚC, predseda VÚC) budú prebiehať zajtra v sobotu 29. októbra od 7.00 do 20.00 hodiny.

Každý volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Do volebnej miestnosti si nezabudnite priniesť občiansky preukaz, ktorým preukážete svoju totožnosť. V prípade, že nie ste občanom Slovenskej republiky, potrebujete mať pri sebe doklad o pobyte cudzinca. Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

Po preukázaní totožnosti s volič prevezme 2 (DVE) obálky: BIELU obálku (komunálne voľby), MODRÚ obálku (voľby do VÚC) a 4 (ŠTYRI) hlasovacie lístky.  Na každom hlasovacom lístku vyberte kandidáta/kandidátov zakrúžkovaním poradového čísla – nie krížik, nie podčiarknutie, nie iné spôsoby.

  • Z kandidátov  na  bielom hlasovacom lístku na primátora Spišskej Belej môžete zakrúžkovať poradové číslo IBA jedného kandidáta.
  •  Z kandidátov na bielom hlasovacom lístku za poslancov do Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej  môžete zakrúžkovať maximálne 10 kandidátov (menej môžete – lístok bude platný, ALE viac nie, lebo váš lístok bude neplatný) a v Strážkach 1 kandidáta za poslanca.
  • Z kandidátov na hlasovacom lístku s modrými okrajmi na voľbu predsedu Prešovského samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo IBA  jedného kandidáta.
  • Z kandidátov na hlasovacom lístku s modrými okrajmi na voľbu poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať maximálne 6 kandidátov za okres Kežmarok (menej môžete – lístok bude platný, ALE viac nie, lebo váš lístok bude neplatný).

V prípade, že sa pri krúžkovaní na ktoromkoľvek hlasovacom lístku pomýlite, môžete volebnú  komisiu požiadať pred vhodením obálky s lístkom do urny o nový hlasovací lístok. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vložíte do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Vzhľadom na to, že ide o spojené voľby – komunálne aj do VÚC, treba vnímať aj FARBY – BIELU a MODRÚ, aby bolo vaše hlasovanie platné, a aby váš hlas neprepadol.
Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.
Biele lístky (komunálne voľby) vložte do bielej obálky a tie následne do bielej schránky (volebnej urny).
Lístky s modrými pásikmi (voľby do VÚC) vložte do modrej obálky a následnej do modrej schránky (volebnej urny).
Najnovšie články