Aktuality
Počet zobrazení 745

Spišská Belá na Bramborářských dňoch v Havlíčkovom Brode

Spišská Belá ako centrum zemiakarstva na Slovensku a ako miesto takmer už celoslovensky známeho a každoročne organizovaného zemiakarského jarmoku sa zúčastnila obdobného podujatia v Čechách. V dňoch 21. a 22. októbra 2016 sa v Havlíčkovom Brode uskutočnili 26. ročník Bramborářskych dní, na ktorých bol prítomní aj primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, vedúci Hlavnej odrodovej skúšobne UKSUP-u v Spišskej Belej Marián Tokár a predseda družstva Slovsolanum v Spišskej Belej Jaroslav Mačák. Okrem nich však boli na tomto podujatí prítomní aj ďalší zástupcovia slovenských firiem zaoberajúcich sa šľachtením, pestovaním a spracovaním zemiakov. Havlíčkov Brod je centrom českého „bramborářství“, kde sídli aj Český bramborářský svaz, Výskumný ústav bramborářský i odrodová skúšobňa Ústředního kontrolního a zkúšebního ústavu zemědelského.

V piatok 21. októbra sa konal odborný seminár „Brambory 2016“ za účasti aj zástupcov Ministerstva zemědelství ČR a viac ako 200 účastníkov. Seminár bol spojený s výstavou odrôd zemiakov ako aj s prezentáciou firiem spolupracujúcich s pestovateľmi zemiakov. V sobotu 22. septembra sa konal jarmok na námestí Havlíčkovho Brodu, ktorý má viac charakter farmárskeho trhu. Tento jarmok otvoril starosta mesta Havlíčkov Brod Ján Tecl spolu aj s primátorom Spišskej Belej. Ten uviedol, že: „Cieľom našej návštevy bola možnosť porovnať České bramborářské dni so Spišským zemiakarským jarmokom, ale aj stretnúť nových zaujímavých ľudí z tejto branže a získať nové kontakty, zaujímavé informácie, ale sa aj inšpirovať, nakoľko vždy je čo zlepšovať. Je lepšie raz vidieť, ako niekoľkokrát počuť. Už niekoľko rokov som bol pozývaný na toto podujatie a až teraz to vyšlo“. A ako dodal na záver „so sebou si prinášam aj veľmi cennú skúsenosť – uvedené podujatie potvrdilo, že podpora pestovania zemiakov zo strany českého ministerstva zemědelství je omnoho väčšia ako na Slovensku, zemiakarstvu sa venuje viac pozornosti a aj preto sa zemiaky pestujú na niekoľkonásobne väčších plochách ako na Slovensku a najmä vytvára to množstvo pracovných miest, nakoľko si to vyžaduje technológia pestovania zemiakov (na rozdiel od iných poľnohospodárskych plodín). Ďalšia inšpirácia, ale v tomto prípade pre celé Slovensko. Vyrobiť zemiaky na Slovensku (dať prácu našim ľuďom) a nedovážať ich zo zahraničia. A k tomu netreba až tak veľa, len doplnkovo podporiť to, čo u nás ešte ako tak funguje, aj keď postupne dožíva.“

Najnovšie články