Aktuality
Počet zobrazení 1K

Sociálne služby poskytované na území mesta Spišská Belá

Každý z nás sa môže počas svojho života dostať do nepriaznivej sociálnej situácie, ktorú nie je schopný zvládnuť sám a potrebuje pomoc iných ľudí a súčasne aj zdroje informácií. Mnohí z nás nevedia, aké druhy a formy sociálnych služieb existujú. Nemajú vedomosť o ich nároku, ani kto ich v našom okolí poskytuje. Každý z nás, kto sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii právo na pomoc, ak si nevie pomôcť sám a nevie mu pomôcť ani jeho rodina, či niekto blízky.

Určite je jednoduchšie žiť s vedomím, že existujú ľudia a inštitúcie, kde pomoc vedia poskytnúť. Systém sociálnej pomoci nie je jednoduchý, najmä pre staršieho alebo hendikepovaného človeka môže byť neprehľadný. To najdôležitejšie je však určite prvotné zorientovanie sa v systéme a nasmerovanie k najvhodnejšej sociálnej službe, ktorá uľahčí život klienta a jeho rodiny. Všetci máme právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, o tom, kde sa aký druh služieb poskytuje, aby sa každý mohol sám rozhodnúť pre najvhodnejšiu alternatívu poskytovaných služieb.

Informácie, ktoré prispejú k ľahšiemu riešeniu Vašich otázok a problémov Vám poskytne Mgr. Anna Sisková, kancelária č. 5 na prízemí budovy Mestského úradu v Spišskej Belej, tel.: 052-4680 518.

Mesto Spišská Belá občanom poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby:

 

Zariadenie opatrovateľskej služby, Popradská 11, Spišská Belá-Strážky:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Ide o pobytovú formu sociálnej služby, kde sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • 24-hod. opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvára podmienky na úschovu cenných veci

Kontakt:  osobne ZOS, Popradská 11, Spišská Belá-Strážky

e-mail: zos@spisskabela.sk

telefonicky: 052-4591 539

osobne Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá, Mgr. Anna Sisková, kanc. č. 5

e-mail: siskova@spisskabela.sk

telefonicky: 052-4680 518

 

Opatrovateľská služba, Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá

– terénna forma sociálnej služby priamo v prirodzenom prostredí opatrovanej osoby

– poskytuje sa fyzickej osobe:

a) odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.

b) odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Výška úhrady za opatrovateľskú službu je určená v závislosti od času a doby jej poskytovania a za jednu hodinu opatrovateľskej služby a je stanovená  takto:

 • od 7,30 – 15,30 hod. počas pracovných dní mobilní občania : 1,50 EUR
 • od 7,30 – 15,30 hod. počas pracovných dní imobilní občania : 1,60 EUR

Kontakt: osobne Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, Ing. Anna Mlaková, kanc. č. 5

e-mail: mlakova@spisskabela.sk

telefonicky: 052-4680 518

 

Denné centrum, Hviezdoslavova 379/21, Spišská Belá

Denné centrum, Ladislava Medňanského 2711/3A, Spišská Belá-Strážky

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa najmä:

– poskytuje sociálne poradenstvo

– zabezpečuje záujmová činnosť

Kontakt: Mariana Mačáková, 0917 083 696 – DC Spišská Belá

Anna Suláková, 0907 945 287 – DC Strážky

 

Prepravná služba, Mesto Spišská Belá, Petzvalová 18, Spišská Belá

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prijímateľ prepravnej služby je od 13.05.2023 povinný zaplatiť úhradu za poskytnutú službu v nasledovnej výške:

a)  0,25 EUR za každý aj začatý kilometer uskutočnenej prepravy (začiatok jazdy sa počíta zo sídla poskytovateľa – Mestský úrad, Petzvalova 18, Spišská Belá).

V prípade, že prepravnú službu budú využívať súbežne v rovnakom termíne, čase a na rovnaké miesto viacerí prijímatelia sociálnej služby, celková úhrada za poskytnutú službu bude rozúčtovaná na počet prijímateľov, ktorým bude prepravná služba súbežne  poskytnutá, vrátane úhrady za státie.

Kontakt: osobne Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá, Mgr. Anna Sisková, kanc. č. 5

e-mail: siskova@spisskabela.sk

telefonicky: 052-4680 518

 

Komunitné centrum, Tatranská 33, Spišská Belá

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii

a) poskytuje:

 • základné sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,

b) vykonáva preventívna aktivita,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Kontakt: osobne Komunitné centrum , Tatranská  33, Spišská Belá, Bc. Eva Kováčiková

e-mail: eva.kovacikova@spisskabela.sk

telefonicky: 0905 535 639

 

V prípade, že máte záujem o poskytovanie niektorej z vyššie uvedených služieb a máte trvalý pobyt na území mesta, je potrebné  požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (osobitne pre každý druh sociálnej služby).

Najnovšie články