Aktuality
Počet zobrazení 1K

Snem Regionálneho ZMOS-u pod Tatrami

 

Dňa 15.3.2024 v Spišskom Bystrom konal výročný Snem Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí zastupujúce 68 miest a obcí okresu Poprad a Kežmarok.

Tohto snemu sa okrem zástupcov členských miest a obcí zúčastnil Michal Sýkora, čestný predseda ZMOS-u a Branislav Tréger, podpredsedu ZMOS-u, Slávka Macuráková, prednostka Okresného úradu v Poprade, Katarína Bendíková, prednostka Okresného úradu v Kežmarku, Milan Biskup, riaditeľ Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Poprade a Ján Sýkora, riaditeľ Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Kežmarku.

Prítomní primátori a starostovia sa okrem činnosti združenia za uplynulý rok a financovania jeho činnosti zaoberali najmä aktuálnymi otázkami fungovania územnej samosprávy, aktivitami ZMOS-u, ako aj regionálneho podtatranského ZMOS-u. Rovnako sa diskutovalo o prioritách samosprávy pre najbližšie obdobie, medzi ktoré patrí:

-presadzovať dofinancovanie rozpočtov miest a obcí zo štátneho rozpočtu vo výške min. 500 mil. EUR pre rok 2024 z dôvodu zníženia príjmov z podielových daní v roku 2022 a 2023.

– presadzovať revíziu Programu Slovensko 2021-2027 (fondy EÚ) a v rámci neho čo najviac financií smerovať do regiónov na projekty miestnej a regionálnej samosprávy do výziev, kde sú malé alokácie finančných prostriedkov, najmä presadzovať zásadné navýšené finančných prostriedkov aj do opatrenia zameraného na modernizáciu miestnych komunikácii

presadzovať revíziu Plánu obnovy a odolnosti SR s cieľom zachrániť existujúce financie určené pre Slovensko a viac financii adresovať na projekty miestnej a regionálnej samosprávy do výziev, kde je nedostatok finančných prostriedkov (modernizácia základných škôl, znižovanie energetickej náročnosti verejných budov a pod.).

presadzovať zmenu systému financovania sociálnych služieb tak, aby mestám a obciam bola zrušená povinnosť dofinancovať výdavky za soc. služby u neverejných poskytovateľov (§ 75 Zákona o sociálnych službách)

– podporovať zavedenie reformy poskytovania a financovania sociálnych služieb od roku 2026

presadzovať zavedenie systémovej podpory financovania regionálneho športu (na úrovni miest a obcí) a navýšiť finančné prostriedky vo Fonde na podporu športu

– podporovať iniciatívu na zriadenie osobitného Fondu na podporu cestovného ruchu (obdobného ako je Fond na podporu športu)

– podporovať aktuálny návrh novelizácie zákona o verejnom obstarávaní, ktorým sa  navyšujú finančné limity pre verejné obstarávanie

presadzovať urýchlenie realizácie pozemkových úprav v mestách a obciach v SR

presadzovať majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami miest a obcí

– presadzovať bezodplatný prevod štátnych pozemkov v správe SPF v intravilánoch miest a obcí do ich majetku

– venovať väčšiu pozornosť stavu „vodárenstva na Slovensku“, t.j. najmä presadzovať opatrenia na správnu regulácia ceny vodného a stočného a riešiť modernizačný dlh na verejných vodovodov a kanalizáciách

presadzovať opatrenia zamerané na riešenie konkrétnych problémov MRK s cieľom čo najviac presadzovať princíp zásluhovosti a motivácie

– presadzovať postupnú realizáciu Plánu udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry (integrovanej dopravy)

Okrem uvedených tém sa v diskusii otvorili aj ďalšie návrhy a problémy, ktorými sa budú zaoberať orgány združenia. Veríme, že mnohé z vyššie uvedených tém budú aj predmetom diskusie na Sneme celoslovenského ZMOS-u 28. a 29. mája 2024 v Bratislave.

Najnovšie články