Aktuality
Počet zobrazení 2K

Slávnostná akadémia belianskych pedagógov 2024

Deň učiteľov je výnimočným dňom, kedy oslavujeme prácu a prínos všetkých pedagogických pracovníkov. Tento deň je výnimočný aj preto, že si pripomíname narodenie významného pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov, ktorého odkazy zostávajú silné a aktuálne aj v dnešnej dobe.

„Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.

-Ján Amos Komenský

V meste Spišská Belá sme si už tradične uctili našich pedagógov slávnostnou akadémiou, ktorá sa uskutočnila dňa 25. marca v kinosále MsÚ.  Tento sviatok je príležitosťou na to, aby sme ocenili ich znalosti, trpezlivosť a obetu, ktorú denne vkladajú do práce s deťmi. Ich práca nie je len povolanie, ale skutočné poslanie, ktoré formuje budúcnosť našej spoločnosti.

V úvodných minútach odznelo privítanie zo strany PaedDr. Pavla Mrázika, MBA, ktorý akadémiu moderoval. Ocenenia pedagógom odovzdal primátor mesta Spišská Belá Ing. Mgr. Peter Zibura. 

Slávnostnú atmosféru popoludnia umocnili aj vynikajúce hudobné vystúpenia učiteľov Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho.  Veľká vďaka za to patrí Mgr. Zuzane Kosturko, DiS.art., Martine Sokolovej, DiS.art., Mgr. Márii Jakubčovej, Erike Ščerbákovej, DiS.art., Michalovi Skačanovi, Mariánovi Leskovjanskému, DiS.art. a Petrovi Strelovi, DiS.art.

Za výzdobu vďačíme Mgr. Janette Kubalovej a Mgr. Zuzane Chorogwickej. 

Prvé ocenenia boli odovzdané pedagógom, ktorí sú už v dôchodkovom veku.  Následne boli ocenení pedagógovia, ktorí stále aktívne prispievajú k rozvoju vzdelávania v našom meste. Všetci ocenení si za svoj prínos pre mesto prevzali finančný dar, ďakovný list, kyticu kvetov a pedagógovia v dôchodkovom veku aj pamätnú plaketu. Na úplný záver programu prijali zúčastnení pozvanie na neformálne posedenie do reštaurácie V mlyne, kde nám študentky Základnej umeleckej školy na úvod predviedli vtipnú divadelnú scénku.

Nominovaní a ocenení učitelia:

Magdaléna Piegerová

Pani Magdaléna Piegerová pracovala v oblasti školstva od roku 1962 najskôr ako učiteľka v základnej škole, neskôr ako učiteľka v materskej škole. Od roku 1978 pracovala ako riaditeľka Materskej školy na Zimnej ulici. Vo funkcii riaditeľky zotrvala dvadsať rokov, počas ktorých dlhodobo dosahovala vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci s deťmi. Bola riaditeľkou, ktorá veľa vyžadovala, ale aj veľa dávala. Porozumenie a pochopenie mala nielen pre deti, pre kolegyne a personál, ale aj pre rodičov, ktorí si neraz k nej prišli po odbornú radu.

V Spišskej Belej bola činná aj v Slovenskom zväze žien, kde od roku 1978 bola predsedníčkou a bola aj členkou okresného výboru zväzu žien. V pedagogickej oblasti pôsobila aj ako lektorka ďalšieho vzdelávania učiteliek materských škôl. Primátor mesta Spišská Belá jej udeľuje ocenenie nielen za záslužnú pedagogickú prácu s najmladšími občanmi mesta, ale udeľuje aj ocenenie k životnému jubileu – krásnych 80 rokov.

ZŠ J.M. Petzvala

Nominácia na aktívneho pedagóga: Mgr. Adriana Méreyová

Mgr. Adriana Méreyová pôsobí v školstve ako učiteľka primárneho vzdelávania 25  rokov.  Celý jej  profesijný život je spojený so Základnou školou  Jozefa Maximiliána  Petzvala. Aktívne sa zapája do školských a  mimoškolských aktivít. Pripravuje žiakov na rôzne  súťaže. S veľkým entuziazmom pripravuje žiakov na súťaž Mladý záchranár, čo sa prejavuje úspechmi žiakov v tejto súťaži.  Pracuje aj ako koordinátorka finančnej gramotnosti. Od detstva je milovníčkou kníh, a tak  neustále svojim žiakom aj prostredníctvom krúžku Malí čitatelia ukazuje, aké nádherné svety ukrývajú obyčajné stránky. Charakterizuje ju zodpovednosť, vytrvalosť, kreativita, no predovšetkým trpezlivosť a láskavosť, ktorá jej pomáha byť žiakmi akceptovaná. Preferuje zážitkové vyučovanie, ktorým dokáže u žiakov vzbudiť záujem o učenie. Využíva rôzne vzdelávacie stratégie, ktoré vyhovujú individuálnym potrebám žiakov. Rešpektuje rozdielne spôsoby učenia sa a tým žiakov motivuje k ďalšej práci.

Neustále pracuje na svojom sebazdokonaľovaní, dôkazom čoho je jej aktívna účasť na vzdelávacích podujatiach. Svojím jedinečným humorom a všadeprítomným úsmevom spríjemňuje chvíle celému kolektívu, v ktorom je obľúbená.

Nominácia na pedagóga na dôchodku: Mgr.  Darina Džuganová

Pani Darina Džuganová pôsobila v školstve 39 rokov. Najskôr pracovala na základnej škole v Tvrdošíne, neskôr  v Lendaku  a od roku 1997 do roku 2017  na ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej.

Povahové vlastnosti, schopnosti a záľuby ju priviedli k celoživotnej práci  s deťmi. Vyučovala telesnú výchovu a geografiu. Pripravovala pre svojich žiakov zaujímavé aktivity, rozvíjala u žiakov najmä lásku k športu, viedla ich k slušnosti a zodpovednosti. Dokázala žiakov perfektne pripraviť na súťaže. Jej žiaci dosahovali úspechy v okresných a krajských kolách geografickej olympiády. S veľkým zanietením pripravovala žiakov na súťaž Mladý záchranár a Na bicykli bezpečne. V tejto súťaži postúpila so svojimi zverencami až na celoslovenské kolo.  Taktiež pripravovala žiakov na súťaže v ľahkej atletike a stolnom tenise. Vnímali sme ju ako  zodpovednú pani učiteľku, ktorá bola aktívna aj v mimoškolskej činnosti. V popoludňajších hodinách sa venovala krúžkovej činnosti a rada chodila so žiakmi na výlety, či turistické vychádzky.

Obdivovali sme u nej presnosť, dochvíľnosť, súťaživosť, rýchlosť vo vypisovaní pedagogickej dokumentácie, no predovšetkým vyrovnanosť, priateľskosť  a schopnosť pomôcť kolegom i žiakom.

ZŠ M. R. Štefánika

Nominácia na aktívneho pedagóga: Mgr. Katarína Čižiková

Mgr. Katarína Čížiková pôsobí v školstve celých 18 rokov. V tomto školskom roku je triednou učiteľkou v treťom ročníku. O práci učiteľky snívala už ako malé dievča pri zapisovaní jednotiek do vlastnoručne vyrobených žiackych kníh svojich bábik.

Veľmi úspešne využíva rôzne digitálne vzdelávacie stratégie, ktoré vyhovujú individuálnym potrebám všetkých žiakov. Rešpektuje rozdielne spôsoby učenia sa a tým žiakov motivuje k ďalšej práci. S veľkým pochopením dokáže do vyučovania zapájať deti so zdravotným znevýhodnením. Veľmi efektívne využíva svoje odborné zručnosti a vedomosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Podieľala sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Už dlhé roky je vedúcou Metodického združenia na 1. stupni.

Vyhľadáva rôzne environmentálne projekty, a tak žiaci školy už niekoľko rokov zbierajú použité okuliare pre deti z Afriky, staré zubné kefky a najnovšie k nim pribudli i staré mobily. Spoluorganizuje súťaže z angličtiny ako English Star a Spelling Bee. Podieľa sa na príprave a organizácii olympiády z anglického jazyka.  Mnoho rokov svojimi pracovnými listami prispieva na učiteľský portál Zborovňa, kde neraz získala titul učiteľky mesiaca. Už niekoľko rokov spravuje webové a facebookové stránky školy či vytvára rôzne grafiky pre potreby školy. Zapája žiakov do rôznych súťaží a projektov ako je napríklad Štefánikov knihomoľ, Kozmix, Čitateľský oriešok alebo v minulosti aj Osmijanko, English One, či slovensko-poľský projekt „Wiem kim będę”. Ako absolventka odevnej priemyslovky v Trenčíne má blízko k rôznym textilným technikám a ručným prácam a tak pri vedení krúžkovej činnosti učila deti plstiť, háčkovať, tkať či vytvárať šperky, zdobiť kraslice voskom.

Vo veľkej miere sa podieľa na vytváraní dobrého mena našej školy. S nadšením odovzdáva svoje vedomosti i osobné skúsenosti deťom a kolegom. Jej autoritu a odbornosť u žiakov podmieňujú pozitívne povahové vlastnosti – svedomitosť, iniciatívnosť a kreatívnosť. Touto cestou jej chceme poďakovať za jej vytrvalú prácu a popriať jej veľa síl a trpezlivosti do ďalších rokov.

Nominácia na pedagóga na dôchodku: Mgr. Elena Stachová

Mgr. Elena Stachová pôsobila v školstve úctyhodných 42 rokov, z toho 5 rokov ako riaditeľka školy. Bola skúsenou učiteľkou matematiky a fyziky, žiakom profesionálne odovzdávala svoje vedomosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese dosahovala výborné výsledky, každoročne veľmi úspešne pripravovala nadaných žiakov na matematické súťaže a olympiády a deviatakov na celoslovenské testovanie z matematiky. Svoje pracovné povinnosti si plnila zodpovedne a svedomito. Na potreby žiakov reagovala s pochopením, bola prístupná a otvorená ich potrebám. Ako kvalitná a skúsená učiteľka  výraznou mierou prispievala k zvýšeniu úrovne vyučovania na našej škole. Ako riaditeľka školy prispela k tomu, že sa škola rok čo rok viac zviditeľňovala, bola jednou z tých, ktorá sa snažila o každoročné cezhraničné stretnutie s partnerským mestom Vysoké Mýto a má veľkú zásluhu na tom, že naša škola nesie názov Základná škola M. R. Štefánika.

Touto cestou jej chceme poďakovať za jej vytrvalú prácu a popriať jej veľa zdravia, šťastia, síl a zaslúžený oddych v kruhu svojich najbližších. ĎAKUJEME!

Materská škola Spišská Belá

Nominácia na aktívneho pedagóga: PaedDr. Katarína Hudáčeková

Menovaná pani učiteľka pracuje v našej  materskej škole od 01.09.2012. Má svedomitý a zodpovedný postoj k zvereným úlohám. Neustále sa venuje sebavzdelávaniu a osobnostnému rastu, ktoré následne aplikuje do praxe. Svoje vedomosti odovzdáva nielen deťom, ale aj svojim kolegyniam.  Vo svojej práci vo veľkej miere využíva  inovatívne, progresívne formy a metódy predškolskej výchovy, prostredníctvom ktorých dokáže vo výchovno-vzdelávacej činnosti jednoduchou a zábavnou formou priblížiť deťom obsah predprimárneho vzdelávania a zároveň účelne rozvíjať ich osobnosť. Podporuje vzťah detí k poznávaniu a učeniu formou hry. Aktívne pracuje v Rade školy, ako podpredsedníčka. Je administrátorkou aplikácie Edupage v našej materskej škole, kde aktualizuje a uverejňuj všetky potrebné informácie pre rodičov, zamestnancov ale aj pre širokú verejnosť.  Pani učiteľka sa zapojila do celoslovenskej súťaže MŠVVaŠ  SR –.vytvoriť  digitálny edukačný materiál v online prostredí vzdelávacieho portálu Viki, ktorý bol hodnotený odbornou porotou a dostala sa do užšieho výberu prvých 10 učiteľov. Ďakujeme pani učiteľke za jej prácu a príkladnú prezentáciu našej školy.

Nominácia na pedagóga na dôchodku: Monika Eliášová

Návrh na ocenenie pani učiteľky Moniky Eliášovej, t.č. na dôchodku, je len jednou z možností ako vyjadriť veľké poďakovanie za starostlivosť, výchovu a prácu s deťmi predškolského veku. Pani učiteľka v roku 1974  úspešne  ukončila štúdium na Strednej pedagogickej škole v Levoči a v tom istom roku  začala svoje nadobudnuté vedomosti zo vzdelania uplatňovať na svojom prvom pracovisku v Materskej škole Červený kláštor, kde pracovala do roku 1977 ako učiteľka a zároveň aj ako vedúca školskej jedálne. Od 1.9.1977 nastúpila do Materskej školy na bývalej Gottwaldovej ulici v Spišskej Belej, taktiež ako učiteľka a vedúca školskej jedálne.  Svoje učiteľské zručnosti a vedomosti odovzdávala deťom v tejto materskej škole 18 rokov. Od 1.2.1995 nastúpila do Materskej školy na Letnej ulici v Spišskej Belej.   Po decentralizácii materských škôl v Spišskej Belej v roku 2003 prešla pod vedenie Materskej školy na Mierovej ulici v Spišskej Belej a tam už   pracovala až do odchodu na dôchodok v roku 2013. Svojou úspešnou celoživotnou prácou sa zaslúžila o rozvoj a šírenie dobrého mena materskej školy, za čo jej zo srdca ďakujeme.

Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho

Nominácia na aktívneho pedagóga: Mgr. Mária Jakubčová

Mgr. Mária Jakubčová pracuje v našej Základnej umeleckej škole ako učiteľka v hudobnom odbore, v predmetoch hudobná náuka, hra na keyboarde, sólový spev a zborový spev. Žiakov vedie predovšetkým k láske k týmto predmetom, k disciplinovanej hre a svojim prístupom prispieva k utužovaniu žiackeho kolektívu. Príjemným a taktným pedagogickým vystupovaním si získala priazeň detí a kolegov. Jej zodpovedný prístup k práci a talent pre inovácie sú pre školu veľkým prínosom. Inovatívne postupy vo výučbe hudobnej náuky vyvolávajú v žiakoch záujem o predmet a radosť z poznávania dejín umenia.

Je flexibilná a ochotná pri plnení mimoriadnych potrieb školy a tiež pri reprezentovaní školy na verejných vystúpeniach. Jej nekonfliktná povaha prispieva k dobrej klíme na pôde Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho.

Špeciálna základná škola

Nominácia na aktívneho pedagóga: PaedDr. Renáta Smoroňová

Aj učiteľ môže byť dúhou na niekoho zamračenej oblohe. Dúhou pre mnohých žiakov a učiteľov sa stala aj pani riaditeľka PaedDr. Renáta Smoroňová. Ako učiteľka bola a je  láskavá, trpezlivá, štýlová, úprimná, aktívna, kreatívna a nápomocná. Ako riaditeľka v škole vždy vytvárala pozitívnu atmosféru. Pristupovala ku každému s rešpektom, ale predovšetkým poznala a pozná moc pochvaly.

Pani riaditeľku PaedDr. Renátu Smoroňovú chceme oceniť:

  •  za  vynikajúce výsledky v riadiacej práci, za  skvelé  manažovanie Špeciálnej základnej školy počas 40 rokov,
  • za vysoko profesionálny prístup vo výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím,
  •  za vynikajúce výsledky v edukácii, pri realizácii desiatok úspešných projektov pre deti,
  • za vytvorenie kreatívneho prostredia deťom  s mentálnym postihnutím, ktoré získali  mnohé ocenenia v regionálnych, krajských a celoslovenských výtvarných súťažiach,
  • za uplatňovanie nových alternatívnych spôsobov vo  vzdelávaní,
  • za ústretovosť a priateľskosť, za jedinečný a obetavý prístup k žiakom aj kolegom,
  •  za veľkú činorodosť a akčnosť pri riešení problémov,
  • za vytvorenie kvalitných až nadštandardných vzťahov s partnermi školy a rodičmi žiakov  školy.

Pani riaditeľka Renáta Smoroňová ukončila v roku 1983  Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Trnave odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. V roku 1983 získala titul „doktor pedagogiky“. Pri nástupe do zamestnania bola prvým špeciálnym pedagógom vo vtedajšej osobitnej škole. V roku 1987 sa stala zástupkyňou a o dva roky neskôr riaditeľkou. Svojou prácou zastrešovala odborné smerovanie školy na poli špeciálnej pedagogiky, urobila veľa práce v oblasti osvety i v komunikácii s okolitou verejnosťou. Podmienky pre osobitné školy v tomto období neboli priaznivé, školy boli väčšinou súčasťou základných škôl. Napriek tomu sa PaedDr. Renáte Smoroňovej podarilo získať samostatnú budovu a po náročných rokovaniach so sponzormi finančne zastrešiť premenu budovy na života schopnú školu. PaedDr. Renáta Smoroňová zúročila svoje mimoriadne manažérske schopnosti a obklopila sa tímom tvorivých a všestranných ľudí nielen z radov pedagógov, ale i z radov sponzorov a priateľov školy. Výsledkom tohto spoločného snaženia bolo vybudovanie nadštandardných podmienok pre vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. V edukačnej činnosti sa venovala a  venuje presadzovaniu  inovatívnych a moderných prístupov  pri výchove a vzdelávaní hlavne ťažko postihnutých žiakov a snaží sa o premenu tradičnej školy na školu modernú. V posledných rokoch sa úspešne venovala  hlavne dobudovaniu bezbariérového systému. Škola disponuje  stropnými zdvíhacími zariadeniami a schodiskovou sedačkou. Jej srdcovou záležitosťou je vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiakov so sluchovým postihnutím. Pre týchto žiakov zriadila špeciálnu učebňu , ktorá je vybavená najmodernejšími pomôckami, aby sa uľahčilo vzdelávanie týchto žiakov. Taktiež podporila svoj pedagogický kolektív v ďalšom vzdelávaní v tejto oblasti. Ocenenie jej patrí aj za vznik OZ Zlatá rybka pri Špeciálnej základnej škole v Spišskej Belej 30. 6. 2008 , kde tiež prejavila svoje vysoko profesionálne, kreatívne a manažérske schopnosti a hlboko ľudský prístup a pochopenie pre slabých a  odkázaných na pomoc iných. Medzi prvé aktivity OZ Zlatá rybka patrila zbierka členov združenia a verejná zbierka v meste Spišská Belá a obci Ľubica. Počas nasledujúcich  rokov  bola a naďalej je autorkou a spoluautorkou desiatok projektov, ktorých zámerom je prispieť ku skvalitneniu a obohateniu výchovno -vzdelávacieho procesu mentálne postihnutých žiakov, k zmysluplnému využívaniu ich voľného času a k postupnej integrácii žiakov do prirodzeného prostredia. Každoročne sa aktívne venuje umeleckým projektom ukončených vernisážou a aukciou v Galérii u Anjela v Kežmarku..  Za všetky spomenieme prvý ročník v školskom roku 2008/2009 pod názvom  Ako nám s anjelmi narástli krídla. Potom nasledovali ďalšie nádherné ročníky výtvarných projektov a onedlho v mesiaci apríl pani riaditeľka otvorí 13. ročník vernisáže  a dražby pod názvom Klenoty Spiša.

Za toto všetko jej patrí jedno veľké ĎAKUJEME od súčasných zamestnancov školy a od všetkých spokojných, šťastných a usmievavých žiakov.

Najnovšie články