Aktuality
Počet zobrazení 489

Rozpočet mesta na rok 2017 – čo v ňom je a čo zatiaľ nie ….

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2017 vrátane finančných operácií je schválený vo výške 6 090 815 EUR ako vyrovnaný (rovnaké príjmy a výdavky v uvedenej celkovej sume). O jeho schválení rozhodli mestskí poslanci dňa 14. decembra 2016. Z uvedenej sumy predstavujú bežné výdavky 4 297 055 EUR, kapitálové výdavky 1 508 660 EUR a finančné operácie 285 100 EUR.

Niekoľko poznámok k tomuto rozpočtu – výdavková časť rozpočtu:

– vo schválenom rozpočte nie sú všetky investičné akcie, ktoré mesto plánuje realizovať v roku 2017, tie sa dostanú do rozpočtu mesta až po schválení Plánu investičných aktivít mesta na rok 2017 a po schválení záverečného účtu mesta za rok 2016 (v apríli 2017)

– do školstva (okrem 2 základných škôl, ktoré sú priamo financované štátom) ide takmer o 50 tis. EUR viac ako v roku 2016 na ich základnú prevádzku, pričom podstatná časť z tejto sumy ide na zákonné zvýšenie platov učiteľov

– na dotácie pre tretí sektor v našom meste – spolky, športové kluby a pod. – je určená približne rovnaká suma ako v roku 2016 – cca 54 tis. EUR

– v rozpočte je zahrnuté zákonné nárokovateľné zvýšenie platov pre zamestnancov v školstve o 6 % na základe rozhodnutia vlády SR (schválené od sept. 2016) a zákonné nárokovateľné zvýšenie platov zamestnancov mesta o 4 % na základe rozhodnutia vlády SR (od 1.1.2017)

– na novinku – na tzv. participatívny (občiansky) rozpočet je určená suma 10 tis. EUR

– v rozpočte mesta sa prejavuje úspora na verejnom osvetlení po čiastočnej výmene svietidiel za LED svietidlá – na spotrebe energie zníženie zo sumy 42 tis. na 29 tis. EUR a na bežnej údržbe z 12 tis. na 8 tis. EUR (spolu predpokladaná úspora cca 17 tis. EUR).

Investičné akcie, ktoré sú už v rozpočte mesta (keďže ide o ich pokračovanie z roku 2016):

– oprava strechy na budove Faceklubu za 16 tis. EUR

– pokračovanie opravy cintorínskeho múra na starom cintoríne za 12 tis. EUR

– dokončenie výstavby nového chodníka na Družstevnej ulici (od Zimnej ulice) za 24 tis. EUR

– dokončenie parkovania na Mierovej ulici (pred materskou školou) za 15 tis. EUR

– dokončenie pracoviska materskej školy na Letnej ul. č. 5 za 50 tis. EUR

– výstavba cyklochodníka – projekt EÚ – z vlastných financií cca 41 tis. EUR

– prístavba telocvične ZŠ M. R. Štefánika – zatiaľ len 60 tis. EUR zo štátnej dotácie, v rozpočte zatiaľ nie sú vlastné zdroje na túto prístavbu (tie sa vyčlenia v potrebnej výške v apríli 2017)

– výstavba novej hokejbalovej haly – 300 tis. EUR zo štátnej dotácie – v rozpočte zatiaľ chýbajú ďalšie vlastné zdroje na túto investíciu

– oprava fasády a výmena vstupných dverí na budove ZUŠ za 12 tis. EUR

– modernizácia a údržba Chaty Fľak (T. Kotlina) za 5 tis. EUR

– nákup hasičskej striekačky na súťaže pre dobrovoľných hasičov za 8 tis. EUR

– nákup nových kontajnerov na triedený odpad za 6 tis. EUR (výmena niektorých starých poškodených kontajnerov).

V rozpočte je vyčlenených aj 158 100 EUR na splátky 2 úverov mesta (futbalový štadión a projekty EÚ), ako aj suma 127 tis. EUR na splátky úverov ŠFRB za všetky nájomné byty, ktoré sú splácané nájomným, ktoré platia nájomcovia týchto bytov.

Do tohto rozpočtu na rok 2017 po schválení hospodárenia a záverečného účtu mesta za rok 2016 následne pribudnú v apríli 2017 výdavky aj na tieto aktivity:

1./ suma 50 tis. EUR na obnovu mestských lesov (mesto chce každoročne z rozpočtu mesta prispievať minimálne touto sumou na obnovu mestských lesov, prvý krát tomu už bolo v roku 2016)

2./ ďalšie stavebné (investičné) akcie, ktoré sa do rozpočtu mesta dostanú po schválení Plánu investičných aktivít mesta na rok 2017 (asi vo februári 2017)

3./ prevádzkové náklady na pracovisko materskej školy na Letnej č. 5, ktoré sa otvorí v septembri 2017.

Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2017

Hlavnú časť príjmov tvoria tzv. podielové dane (príjem zo štátneho rozpočtu) vo výške 2 376800 EUR (teda rozpočtuje sa nárast o cca 3 % oproti r. 2016). Ďalším príjmom je dotácia pre obe základné školy na ich bežnú činnosť (normatívny príjem zo štátneho rozpočtu) vo výške 1 244 582 EUR.

Ďalšie príjmy rozpočtu mesta:

– príjem z dane z nehnuteľnosti – 156 tis. EUR (v roku 2016 – 146 tis. EUR, t.j. plánovaný nárast o 10 tis. EUR, ale nárast z titulu zvýšenia dane od 1.1.2017 je predpokladaný vo výške 7300 EUR)

– príjem za poplatok za komunálny odpad – 120 tis. EUR (v roku 2016 – 113 tis. EUR, t.j. plánovaný nárast o 7000 EUR – ale nárast z titulu zvýšenia poplatku od 1.1.2017 je predpokladaný vo výške 3400 EUR) – na doplnenie : ročné výdavky mesta na zber a likvidáciu komunálneho dopadu sú cca 192 tis. EUR

– v príjmovej časti sú už zapracované štátne dotácie, ktoré sa mestu podarilo získať v uplynulom roku, na už schválené investície a ktoré sa budú čerpať v roku 2017 (638 tis. EUR na výstavbu cyklotrasy (projekt Cesta okolo Tatier – 2. etapa), 300 tis. EUR na hokejbalovú halu, 60 tis. EUR na prístavbu telocvične)

– príjem (presun) z rezervného fondu mesta – 50 tis. EUR

– plánovaný príjem z predaja pozemkov mesta – 50 tis. EUR

– plánované vlastné príjmy škôl, ktoré sú príjmom mesta, vo výške 84 313 EUR, ale naše mesto ich naspäť vracia týmto školám do ich rozpočtov (nie je to povinnosť, ani bežný postup samospráv)

– dotácia (regionálny príspevok z akčného plánu pre rozvoj okresu KK) na zriadenie podniku sociálnej ekonomiky 125 tis. EUR a zriadenie nového Centra sociálnych služieb 180 tis. EUR

– nájomné od Lesov mesta s.r.o. za prenájom mestských lesov je len symbolické 1 EUR (skôr naopak mesto už 2. rok bude dotovať hospodárenia mestských lesov z rozpočtu mesta)

– nájomné za budovu mesta na Továrenskej ulici (v ktorej sídli Mestský podnik) vo výške 11 830 EUR mesto poskytne späť mestskému podniku vo forme dotácie účelovo viazanej na zníženie energetickej náročnosti tejto budovy.

Rozpočet mesta na rok 2017 je zverejnený na webovej stránke mesta:

https://spisskabela.sk/samosprava/rozpocet-a-hospodarenie-mesta/rozpocet-mesta/rozpocet-mesta-spisska-bela-na-rok-2017/

Najnovšie články