Aktuality
Počet zobrazení 3K

Pumptrack v novom Bike parku pri Belianskom rybníku sa už užíva ….

Pred niekoľkými dňami sa ukončili stavebné práce na výstavbe pumptraku v rámci nového BIKE PARK-u v Spišskej Belej pri Belianskom rybníku. Jeho výstavbu realizovalo mesta prostredníctvom Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. a za pomoci aj nezamestnaných z verejnoprospešných služieb mesta a tiež dobrovoľníkov.  Autorom tohto pumptracku (i celého bike parku) je známy staviteľ pumptrackov na Slovensku Roman Kaločay, ktorý fyzicky vybudoval aj tento pumptrack za pomoci už vyššie uvedených osôb. Zásluhu na tom, že tento pumptrack vôbec vznikol, má aj Martin Siska (zo Spišskej Belej).  Ide o 1. časť bike parku, nakoľko celý plánovaný bike park má byť omnoho väčší (podľa spracovaného projektu). Prvú etapu tohto bike parku mesto zrealizovalo v rámci  mikroprojektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko INTERREG V-A 2014-2020 po názvom „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“.

Hneď po dokončení stavebných prác sa tento pumptrack už začal užívať verejnosťou napriek tomu, že je potrebné ešte dokončiť  terénne úpravy a doladiť detaily vrátane osadenia informačnej tabule s prevádzkovým poriadkom.  Ten určí pravidlá užívania a správania sa na pumptracku.  Vyberáme aspoň niektoré základné pravidlá:

  1. Tento pumptrack je verejne voľne dostupný každému užívateľovi v každý deň bez časového obmedzenia, pokiaľ prevádzkovateľ pumptracku nerozhodne inak.
  2. Deti a mládež vo veku do 12 rokov môžu pumptrack využívať len v sprievode sprevádzajúcej osoby vykonávajúcej dozor, t.j. buď v sprievode zákonného zástupcu alebo inej osoby, ktorá musí byť staršia ako 18 rokov a ktorú touto osobou poveril zákonný zástupca takéhoto užívateľa. Takáto osoba je plne zodpovedná za osobu, ktorú sprevádza, t.j. užívateľa mladšieho ako 12 rokov
  3. Každý aktívny užívateľ pumptracku je povinný používať pri jazde ochranu hlavy – prilbu! Odporúčané sú rukavice, chrániče kolien, lakťov a chrbta.
  4. Osoby sa pohybujú na pumptracku na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť.
  5. Na dráhe sa jazdí primárne v jednom smere. Je zakázané zastavovať a meniť smer počas jazdy. Na opustenie dráhy slúži predne určené miesto – tzv. štartovací pahorok (vŕšok). Zmena smeru sa realizuje zo štartovacieho pahorku iba v čase, kedy je dráha voľná a po dohode s ostatnými užívateľmi pumptracku.
  6. Prevádzkovateľ areálu nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojim správaním, precenením vlastných schopností.
  7. Každý užívateľ pumptracku je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku, či samotného pumptracku. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
  8. Na pumptrack sa zakazuje vstup osobám pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok. V areály pumptracku je zakázané fajčiť, manipulovať s ohňom, požívať alkoholické nápoje a užívať omamné a iné návykové látky.

Takže si to užite !!!  Ale opatrne, bezpečne a zodpovedne !!! 

Najnovšie články