Aktuality
Počet zobrazení 1K

Prípravy na celoplošné testovanie Covid-19

Od minulého týždňa prebiehajú prípravy na celoplošné testovanie na ochorenie Covid-19, ktoré prebehne od soboty 31. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 v čase od 7:00 do 22:00 a následné pretestovanie v termíne od soboty 7. novembra 2020 do nedele 8.  novembra 2020 a v čase od 07:00 do 22:00.

Zástupcovia mesta Spiská Belá sú v intenzívnom kontakte s predstaviteľmi kompetentných orgánov a inštitúcií a komunikujú s nimi – najmä so zástupcami Ozbrojených síl SR, Odborom krízového riadenia Okresného úradu v Kežmarku, Združením miest a obcí Slovenska, Prešovským samosprávnym krajom, Krajským vedením Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a ďalšími partermi – napríklad miestnymi základnými školami.

V Spišskej Belej bude zriadených 5 testovacích obvodov, ktoré budú kopírovať zaužívané volebné okrsky. Testovacie obvody budú umiestnené nasledovne:

  • č. 1 – Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá
  • č. 2 – Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá
  • č. 3 – Stan a budova Mestského úradu, Petzvalova 18, Spišská Belá
  • č. 4 – Futbalový štadión, Športová č. 2563/8 , Spišská Belá
  • č. 5 – Denné centrum Strážky, L. Medňanského  2711/3A , Spišská Belá – Strážky

Najväčšou zmenou oproti tohtoročným voľbám je testovací obvod (okrsok) č. 4, ktorý z priestorových dôvodov nemôže byť umiestnený v elokovanom pracovisku ZŠ M. R. Štefánika na Štefánikovej ul. č. 39 (priestory sú stiesnené a nepriechodné), ale na futbalovom štadióne. Druhá, menšia, zmena sa týka testovacieho obvodu č. 3, ktorý nebude umiestnený tradične v zasadačke MsÚ, ale vo veľkokapacitnom stane a priestoroch MsÚ. Testovanie v Strážkach nebude prebiehať dva dni, ale pravdepodobne iba v nedeľu 1. novembra.

Podrobnejšie informácie o prípravách a priebehu testovania môžete získať na stránkach:

 

METODIKA ČINNOSTI NA ODBEROVOM MIESTE

Stanovište č. 1 – Vchod na odberové miesto

Na stanovišti vykonáva činnosť príslušník PZ SR, ktorý pred vchodom do určeného odberového priestoru usmerňuje vstup občanov do odberovej miestnosti, dohliada na dodržovanie verejného poriadku a dodržiavanie bezpečných odstupov medzi občanmi.

Po vstupe do odberného miesta si občan dezinfikuje ruky určeným dezinfekčným prostriedkom.

Stanovište č. 2 – Administrácia občana

Na stanovišti ho administratívny pracovník vyzve k predloženiu občianskeho preukazu, resp. iného dokladu totožnosti a karty poistenca. Administratívny pracovník zapíše do stanovenej dokumentácie stanovené údaje. Následne občanovi pridelí identifikačné číslo a podá občanovi papierovú vreckovku a vyzve ho, aby si šiel na určené miesto odkašľať a vyfúkať si nos. Po vykonaní uvedených úkonov občan vhodí použitú vreckovku do odpadovej nádoby a presunie sa na samotné odberové miesto.

Stanovište č. 3 – Odberové miesto

Na odberovom mieste občan odovzdá identifikačné číslo zdravotníckemu pracovníkovi č. 3/vyhodnocovací pracovník. Následne je vyzvaný k tomu, aby si sňal prekrytie nosa a úst.

Zdravotnícky pracovník č. 1 vykoná úkon odberu biologickej vzorky a následne ponorí odberovú tyčinku do nádobky s roztokom. Odberovú tyčinku odhodí do odpadovej nádoby na biologický odpad.

Zdravotnícky pracovník č. 2 nakvapká 3 kvapky roztoku na testovaciu plôšku a túto odovzdá zdravotníckemu pracovníkovi č. 3/ vyhodnocovací pracovník, ktorú ju položí na identifikačné číslo. Občan je po odobratí biologickej vzorky vyzvaný, aby odišiel do priestoru, kde čaká na výsledok testu.

Zdravotnícky pracovník č. 3 vyhodnocovací pracovník / odčíta výsledok z testovacej plôšky po 15 až 30 minútach. Zdravotnícky pracovník č. 3 zapíše výsledok testu na druhú stranu papiera s identifikačným číslom a odnesie papier s číslom a výsledkom testu zdravotníckemu pracovníkovi č. 4/vyhodnocovací pracovník.

Stanovište č. 4 – Miesto na vydanie zdravotníckeho certifikátu

Zdravotnícky pracovník č. 4 / vyhodnocovací pracovník zaznamená výsledok testu do zdravotníckeho certifikátu a na základe identifikačného čísla vyzve občana, aby mu predložil občiansky preukaz/iný doklad totožnosti a identifikačné číslo. Zdravotnícky pracovník č. 4 / vyhodnocovací pracovník zaznamená osobné údaje do zdravotníckeho certifikátu, ktorý vloží do obálky, uzavrie ju a odovzdá občanovi. Poďakuje mu za účasť a oznámi mu, že ďalšie pokyny sú uvedené na zdravotníckom certifikáte.

Stanovište č. 5 – Východ z odberového miesta

Po prevzatí zdravotníckeho certifikátu občan odchádza z odberového miesta. Na odberovom mieste má svoje stanovište veliteľ odberového tímu – profesionálny vojak, ktorý dozerá na činnosť na odberovom mieste. V prípade potreby rieši vzniknuté problémy a v pravidelných intervaloch informuje nadriadeného regionálneho veliteľa o celkovom počte testovaných a počte pozitívnych občanov.

Uvedená metodika je modelová, je možné ju upraviť na základe podmienok na konkrétnom odberovom mieste.

Najnovšie články
Oznámenia
X