Príprava vyhlásenia architektonicko – urbanistickej súťaže

Dňa 10. marca mal primátor mesta Štefan Bieľak pracovné rokovanie v Bratislave so zástupcami Slovenskej komory architektov. Cieľom tohto stretnutia bola odborná konzultácia k príprave návrhu na vyhlásenie verejnej súťaže návrhov na spracovanie architektonicko –urbanistickej štúdie štúdie „Námestie v Spišskej Belej“.  Ide o územie od hlavnej križovatky po rímskokatolícku faru (teda Hviezdoslavova ulica č. 1 -27 a Petzvalova ulica č. 17-36). Podľa primátora mesta nášmu námestiu chýba mu niečo, čo bude miestotvorným prvokom okrem existujúcich dominánt námestia: kostol, zvonica, radnica, socha Panny Márie. Námestiu chýba myšlienka, teda to, čo by z neho vytvorilo „genius loci“.  Možno treba viac zvýrazniť osobnosť Jozefa Maximiliána Petzvala, niektorí hovoria o znovuobnovení sochy Štefánika a jej umiestnení niekde na námestí.  Cieľom tejto štúdie je práve nájsť nejakú nosnú myšlienku, ktorá by bola charakteristická pre toto územie s novými urbanistickými prvkami. Preto verejná súťaž architektov z celého Slovenska by mala priniesť práve možný nový pohľad na úpravu  niektorých častí námestia vrátane nových prvkov drobnej mestskej architektúry a prípadných nových architektonických prvkov a nadviazať na to, čo už je zrekonštruované s prípadnými korekciami (zmenami) toho, čo už bolo v minulosti stavebne upravené.

Slovenská komora architektov má pre takéto prípady spracovaný súťažný poriadok s návrhom súťažných podmienok. Hodnotiaca porota bude tvorená z odborníkov tejto komory a zástupcov mesta. Mesto ocení na návrh tejto poroty 3 najlepšie štúdie finančnými cenami, resp. odmenami. Táto súťaž by mala byť spustená v máji a jej výsledok by mal byť známy do konca tohto roka. Podľa primátora mesta v súčasnosti nie sme pod nejakým časovým tlakom, aby sme hľadali rýchle a najlacnejšie riešenie na stavebnú úpravu námestia. Práve naopak, chceme vopred, v predstihu pripraviť odborné kvalitné návrhy a vyvolať o nich odbornú aj laickú diskusiu.

Primátor mesta predložil na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 17. marca návrh zámeru na vyhlásenie tejto súťaže návrhov, ktorý  poslanci schválili. Následne mesto spolu so Slovenskou komorou architektov pripraví návrh konkrétnych podmienok tejto súťaže, ktoré budú poslanci schvaľovať na aprílovom zasadnutí.20

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X