Aktuality
Počet zobrazení 3K

Prijatie najlepších žiakov v školskom roku 2022/2023

Mesto Spišská Belá pri príležitosti konca školského roka 2022/2023 slávnostne ocenilo 18 výnimočných žiakov základných škôl  a 123 žiakov základnej umeleckej školy za mimoriadne úspechy vo viacerých oblastiach.

Dlhoočakávaný koniec školského roka nie je spojený len s koncom povinností a domácich úloh, ale taktiež s vyhodnotením celoročnej práce. Stalo sa už dobrým zvykom, že tých najlepších z jednotlivých škôl oceňujú nielen vedenia škôl, ale takisto aj mesto. Inak tomu nebolo ani v roku 2023, kedy si 22. júna z rúk viceprimátora mesta prevzalo ocenenia celkovo 18 žiakov. Ocenení sa prezentovali výborným prospechom a úspešnou reprezentáciou svojej školy a celého mesta doma aj v zahraničí i výnimočnými úspechmi v oblasti športu. Titul najlepšieho žiaka si študenti zaslúžili za úspešné reprezentovanie vo vedomostných a umeleckých súťažiach na domácej, okresnej, krajskej či celoslovenskej úrovni.

Vzdelávanie je jedným zo základných pilierov spoločnosti a mesto Spišská Belá dlhodobo robí všetko pre jeho podporu. Sme hrdí, že medzi žiakmi sa nachádza množstvo talentov, o ktorých ešte určite budeme v budúcnosti počuť.

Naše základné školy sa snažia byť nielen miestom, kde deti prežívajú väčšinu pracovného dňa, ale sú aj priestorom, v ktorom sa žiaci cítia dobre, slobodne, tvorivo, kde môžu medzi sebou rozvíjať svoje schopnosti, naplno popustiť uzdu svojej fantázii, pričom ich výsledky má kto oceniť. Študentom sa venujú chápaví učitelia, ktorí ich nenaučili len čítať a písať, ale ktorí im dali aj základy z matematiky, chémie, biológie, naučili ich premety, kotúle, čítanie z mapy a vyrozprávali im zaujímavé príbehy z dejín. Čo je však najdôležitejšie, sú k žiakom ľudskí a vo svojej práci trpezliví.

Po slávnostnej gratulácií sa žiaci a učitelia neformálne porozprávali s viceprimátorom Marošom Vaverčákom pri posedení s malým občerstvením.

Gratulácie zo strany vedenia mesta sa nedočkali len žiaci základných škôl, ale i žiaci umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho. Ocenenie prebehlo 20. júna 2023 v priestoroch kinosály mesta a oceňovali sa žiaci výtvarného, hudobného a dramatického odboru. V školskom roku 2022/2023 bolo ocenených 57 žiakov  v hudobnom odbore, 3 žiaci literárno-dramatického krúžku a 63 žiakov výtvarného odboru. Pri tejto príležitosti im odovzdali p.riaditeľka a pedagógovia ZUŠ pekné darčeky a p. primátor Ing. Mgr. Peter Zibura diplomy za reprezentáciu školy a mesta Spišská Belá na súťažiach v školskom roku 2022/2023.

Zoznam ocenených žiakov:

ZŠ J.M.Petzvala:

Matej Pacanovský, 1.ročník

Žiak dosiahol v školskom roku 2022/2023 výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Je veľmi usilovný, svedomitý a pracovitý. S veľkou radosťou  sa zúčastňuje všetkých športových aktivít, ktoré prebiehajú v škole aj mimo nej. Ako ambiciózny a cieľavedomý prvák získal najvyššie ocenenie vo svojej kategórii v matematickej súťaži Klokan. Učenie je pre neho hračka. Matej je veľmi milý, skromný, rád pomáha spolužiakom a v kolektíve je obľúbený.

Viktória Šajtyová,  žiačka 2.B triedy

Viktória je veľmi milé, šikovné a bystré dievčatko, je radosť ju mať v triede. Je veselej povahy, priateľská, citlivá, so zmyslom pre humor.
Počas vyučovania so záujmom sleduje výklad učiva. Je veľmi aktívna, zodpovedná, pozorná, cieľavedomá. Svedomito si plní školské povinnosti a domáce úlohy.  Jej správanie v škole a dochádzka sú vzorné, dosahuje výborný prospech vo všetkých vyučovacích predmetoch. Veľmi rada spieva,  v tomto školskom roku sa zúčastňovala speváckych a výtvarných súťaži ako sú Miss bábika, Slávice z lavice. V súťaži Hasiči očami detí  získala ocenenie. Na túto súťaž sa vždy pripravovala veľmi svedomite a zodpovedne. Žiačka má veľký záujem o tanec, navštevuje DFS Belanček.  Viktória je v triednom kolektíve medzi spolužiakmi obľúbená vďaka svojej milej povahe, je komunikatívna, ochotná pomôcť a spolupracovať.

Ema Živčáková, 3.B

Žiačka si vzorne a spoľahlivo plnila školské povinnosti v škole aj v rámci domácej prípravy na vyučovanie, vďaka čomu výborne zvládla učivo 3.ročníka – krásne číta, správne píše aj počíta, má bohatú slovnú zásobu, je tvorivá, má zaujímavé nápady. Na vyučovaní je aktívna a komunikatívna, pracuje zodpovedne, samostatne a vždy sa snaží podať čo najlepší osobný výkon. V kolektíve spolužiakov je obľúbená vďaka svojmu milému a priateľskému správaniu. Rada pomáha s rôznymi prácami v triede a vždy dodržiava pravidlá slušného správania. V tomto školskom roku sa zapojila do viacerých súťaží pre žiakov 1.stupňa – absolvovala spevácku súťaž Slávik Slovenska, kde sa v okresnom kole umiestnia na 3. mieste, v súťaži Beliansky Slávik získala 2. miesto a vyskúšala si svoje vedomosti z angličtiny v celoslovenskej súťaži English star. Toto ocenenie je jej zaslúženou odmenou a zároveň nech  je motiváciou do ďalších školských rokov, ktoré ju v škole čakajú.

Veronika Šoltýsová

Veronika Šoltýsová je žiačkou 4.A triedy. Je veľmi milá, kamarátska, počas celého školského roka mala výborné vzdelávacie výsledky vo všetkých predmetoch. Je tiež pohybovo a umelecky nadaná. So svojimi výtvarnými prácami sa zapojila do obvodových aj celoslovenských súťaží, ako napr. Bankomat kreativity. Veľmi rada číta. Lásku k literatúre ukázala účasťou v recitačných súťažiach Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. Zúčastňuje sa tiež rôznych vedomostných súťaží a olympiád. Výnimočný výkon podala v školskom aj okresnom kole geografickej olympiády pre 5. ročník, kde ako štvrtáčka nechala za sebou všetkých súťažiacich a umiestnila sa na 1. mieste. Medzi spolužiakmi je veľmi obľúbená.

Samuel Tropp, 5. ročník

Samko je žiakom 5.B triedy. Je to usilovný chlapec, ktorý dosahuje výborné výchovno- vzdelávacie výsledky a veľmi vzorná je aj jeho dochádzka do školy. Samko sa počas celého školského roka pravidelne zapájal do rôznych súťaží. Darilo sa mu v súťaži Matematický klokan, kde sa stal jediným úspešným riešiteľom v piatom ročníku v rámci našej školy a umiestnil sa na 1. mieste. Na okresnom kole Olympiády z matematiky skončil na 5. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. Podarilo sa mu postúpiť aj na okresné kolo Pytagoriády, avšak pre chorobu sa ho nemohol zúčastniť. Okrem toho sa zapojil do súťaže Matematický mamut, kde spoločne s ďalšími žiakmi školy obsadili ako tím 12. miesto z 50. Samko sa zúčastnil aj súťaže Expert geniality show, v rámci ktorej sa mu darilo v téme Päť jazykov kultúry.  Okrem matematických súťaží školu reprezentoval aj na Olympiáde z geografie, kde sa v okresnom kole umiestnil na 9. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. V medzinárodnej anglickej súťaži Englishstar bol úspešný na 98%. Samko našu školu reprezentoval aj ako športovec vo futbalových turnajoch. Je to veľmi milý, slušný a šikovný chlapec. Napísal niekoľko príspevkov, ktoré boli uverejnené na webovom sídle školy aj v školskom časopise. O jeho obľúbenosti v kolektíve spolužiakov svedčí aj to, že bol zvolený za predsedu triedy, ktorú pravidelne zastupoval na zasadnutiach žiackeho parlamentu.

Miriam Polačeková

Miriam Polačeková, žiačka 6.B. triedy, je veselej, nekonfliktnej povahy, usmievavá, citlivá, priateľská, empatická a vždy ochotná pomôcť. O tom, že k svojim školským povinnostiam pristupuje zodpovedne, svedčia jej výborné vzdelávacie výsledky. Miriamkinými kladnými vlastnosťami sú aj svedomitosť, húževnatosť a cieľavedomosť. Vďaka nim už dosiahla niekoľko pekných úspechov v recitačných súťažiach – v tomto školskom roku 3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína a víťazstvo v regionálnej súťaži Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš. Rada sa však zapája do všetkých školských a mimoškolských aktivít.

Katarína Šoltýsová

Katarína Šoltýsová je žiačkou 7.A triedy. Výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré dosiala v školskom roku 2022/2023, sú znakom jej potenciálu a pozitívneho prístupu k školským povinnostiam. Je chápavá, vnímavá a citlivá k potrebám iných ľudí. Má zmysel pre detail a estetiku, ktorý prejavila pri tvorbe projektov na rôznych predmetoch. Jej obľúbenými predmetmi sú matematika a geografia, čo sa potvrdilo na okresom kole Geografickej olympiády, obsadila 1. miesto, v krajskom kole bola úspešnou riešiteľkou. Svoje vedomosti z matematiky využila v okresnom kole Matematickej olympiády a v okresnom kole Pytagoriády, kde sa stala úspešnou riešiteľkou.

Andrej Porubovič

Andrej je všestranne nadaný žiak, ktorý sa zaujíma takmer o všetky predmety. Bol úspešný vo viacerých predmetových olympiádach. Zúčastnil sa dejepisnej olympiády, v ktorej sa stal víťazom okresného kola a v krajskom  kole obsadil 6. miesto, V okresnom kole  geografickej olympiády obsadil 3. miesto a v krajskom kole skončil na   9. mieste,  Andrej bol úspešný aj vo fyzikálnej olympiáde, kde vyhral okresné kolo. Bol úspešným riešiteľom okresného kola matematickej olympiády a olympiády v slovenskom jazyku, kde obsadil 4. miesta. V matematickej súťaži Expert geniality show skončil  ako top expert za ôsmy ročník. Vo voľnom čase sa venuje výtvarnému a hudobnému umeniu a vystupuje na mnohých verejných a výchovných koncertoch. Okrem toho ho baví štúdium histórie, fyziky a filozofie a píše svoj vlastný časopis Spišsko-Beliansky kuriér.

Tobias Milaňák

Tobias Milaňák je žiakom 9. ročníka. Tobias si svojim zmyslom pre humor, čestnosť a zodpovednosť vytvára v kolektíve priateľské vzťahy. Je pripravený pomôcť, ak to  niekto potrebuje. Je všímavý, rozvážny pričom si stále zachováva skromnosť. Vyniká intelektom, ktorý sa odzrkadľuje i na jeho prospechu. Školu pravidelne reprezentuje vo vedomostných súťažiach. Stal sa víťazom okresného kola dejepisnej a biblickej olympiády. V obidvoch súťažiach bol úspešným riešiteľom krajského  kola. Zúčastnil sa regionálnej súťaže Míľniky druhej svetovej vojny, kde so spolužiakmi z družstva získali 1. miesto.

ZŠ M.R.Štefánika:

Viktória Hriňáková, žiačka 1. A  triedy

Viktória dosahovala počas celého školského roka 2022/2023 vo výchovno-vzdelávacom procese výborné výsledky,  na všetkých vyučovacích hodinách bola vždy aktívna, cieľavedomá a komunikatívna. K spolužiakom je vždy nápomocná, vnímavá a citlivá k ich potrebám. Zapájala sa do kultúrnych scéniek a podujatí na rôzne príležitosti (Vianočný program, Deň učiteľov, Veľká noc, Deň matiek, Deň otcov). Zúčastňovala sa na rôznych školských a mimoškolských aktivitách a súťažiach (Miss bábika, výtvarné súťaže).

Natalia Ann McArthur, žiačka 2.A triedy

Natalia je svedomitá, úhľadne píše, diktáty napíše bez jedinej chybičky, rýchlo číta a ešte rýchlejšie počíta. Je dobrá kamarátka, vždy ochotná pomôcť. V tomto školskom roku sa zúčastnila týchto súťaží: Miss bábika, Hviezdoslavov Kubín, Všetkovedko, Vesmír očami detí, Matematický klokan, Englishstar, Šaliansky Maťko, Maksík. Štefánikov knihomoľ. Bola najúspešnejšou riešiteľkou súťaže Englishstar spomedzi žiakov 1. stupňa. Taktiež patrila medzi najúspešnejších riešiteľov Všetkovedka. 2. miesto obsadila v školskom kole súťaže Miss bábika i Šaliansky Maťko. V triednej súťaži Štefánikov knihomoľ obsadila 1. miesto s najvyšším počtom prečítaných kníh.

 Herald Petr Oksoš, žiak 3.B triedy

Žiak Herald Peter Oksoš dosahoval počas celého školského roka vynikajúce študijné výsledky. Výborné výsledky mal v oblasti všetkých predmetov. K svojim povinnostiam pristupoval  vždy zodpovedne a svedomito. Počas vyučovacích hodín pracoval pružne, bol veľmi aktívny. Zúčastnil sa niekoľkých súťaží (Maksík, Matematický klokan, English Star). Je šikovný, rozhľadený, veľmi bezprostredný a pohotový a jeho prístup ku škole hodnotím ako  pozitívny.  Určite je to žiak, akého by si prial mať v triede každý učiteľ. Dá sa naňho spoľahnúť, pre učiteľa aj spolužiakov je v triede veľkou oporou.

Johanka Tomasová, žiačka 4.A triedy

Johanka dosahuje v škole výborný prospech. Je veľmi snaživá a zodpovedná. Ochotne pomáha aj slabším spolužiakom. Má vzorné správanie. Školu reprezentovala v týchto súťažiach: Šaliansky Maťko, kde obsadila v školskom kole tohto školského roka 1. miesto. V matematických súťažiach Maksík a Všetkovedko tiež získala plný počet bodov.  Bola aj úspešnou riešiteľkou Matem. pytagoriády P4 a súťaže Matematický Klokan. Na dramatickom krúžku nacvičovala usilovne bábkové divadielko pre mladších žiakov. Zapájala sa aj do športových a výtvarných súťaží. Svoje vedomosti z anglického jazyka si overila aj v súťaži Englishstar a Spelling Bee, kde obsadila tiež v školskom kole 1. miesto. V kolektíve je veľmi obľúbená.

Veronika Mosorjaková, žiačka 5.B triedy

Veronika Mosorjaková je svedomitou a usilovnou žiačkou piateho ročníka, ktorá sa pravidelne pripravuje na vyučovanie.  Vyznačuje sa slušným správaním, zdvorilosťou a skromnosťou. Jazykové  vedomosti a zručnosti prezentovala v celoslovenskej súťaži YPSILON SLOVINA JE HRA, kde získala plný počet bodov v kategórii 5. Svoje logické myslenie a dôvtip si vyskúšala v  matematických súťažiach. Na matematickej pytagoriáde a olympiáde sa stala úspešnou riešiteľkou školského kola, zúčastnila sa súťaže  MATEMATICKÝ KLOKAN. Svoj jazykový prejav a umelecké cítenie si otestovala v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a Slovenčina moja krásne zvuky máš.

Tamarka Fudalyová, žiačka 6.B triedy

Tamara Fudalyová  je v školskom roku 2022/2023 žiačkou 6.B triedy. Reprezentovala školu v celoslovenskej súťaži YPSILON slovina je hra kde obsadila 8. miesto. V dejepisnej olympiáde sa stala úspešnou riešiteľkou a na okresnom kole obsadila 4. miesto. Stala sa úspešnou riešiteľkou geografickej olympiády a pytagoriady v školskom kole. Zúčastnila sa biologickej olympiády, kde v okresnom kole v kategórií E odbornosť zoológia obsadila 2. miesto a na krajskom kole sa stala úspešnou riešiteľkou. Žiačka vyniká v triede vo všetkých vyučovacích predmetoch, čo dokazuje aj jej dosiahnutý prospech 1,00.V triednom kolektíve je obľúbená, priateľská, usilovná a rada pomáha spolužiakom.

Deniel Kostka, žiak 7.A triedy

Deniel je žiakom siedmeho ročníka. Ako jediný vo svojej triede získal jednotku z každého predmetu. Okrem výborného prospechu exceluje aj v mimoškolských súťažiach a aktivitách. Zúčastnil sa Dejepisnej olympiády, Pytagoriady či školského duelu, kde so cťou reprezentoval seba aj školu. Okrem toho bol aj úspešným riešiteľom súťaže Ypsilon a celoslovenskej literárnej súťaže Zelený svet, kde sa jeho práca umiestnila medzi 4 najlepšími prácami, ktoré vybrala porota.

Samuel Krigovský, žiak 8.A triedy

Samuel je v školskom roku 2022/2023 vzorným žiakom 8.A triedy. Počas celého školského roka dosahoval výborné výsledky. Je zodpovedný a usilovný, má športového ducha a vrelý vzťah k prírode. Je priateľský, zhovorčivý, rád pomôže aj iným spolužiakom, i preto je v kolektíve obľúbený. Tento školský rok reprezentoval našu školu v mnohých vedomostných, športových, ale aj estetických súťažiach, kde vynikal svojimi znalosťami aj praktickými zručnosťami. V súťaži „Expert geniality show“ sa umiestnil v dvoch rebríčkoch – získal titul „Expert na tajomstvá prírody“ a „Top expert“.  V okresnom kole biologickej olympiády získal 1. miesto, postúpil do krajského kola, kde bol úspešným riešiteľom. V biblickej olympiáde sa v školskom kole umiestnil na 2. mieste a bol úspešným riešiteľom v okresnom kole. Zapojil sa i do matematických súťaží:  matematická olympiáda a Pytagoriáda, v ktorých bol úspešným riešiteľom a postúpil do okresného kola. Tiež bol úspešným riešiteľom školského kola geografickej olympiády, dejepisnej olympiády a olympiády zo slovenského jazyka, svoje jazykové znalosti zužitkoval v súťaži English Star. Športové schopnosti ukázal na lyžiarskom výcviku, kde získal 1. miesto v slalome, na 1. mieste sa umiestnil v školskom kole  horolezeckej ligy a v obvodnom finále skončil na 5. mieste. Bol členom víťazného družstva ôsmakov na mestských športových hrách pri príležitosti Dňa detí. Svoje estetické cítenie vyjadruje najmä v literárnych prácach. Vzťah k prírode a opísal v literárnej práci Voda je život, tanečné umenie ukázal spolu so svojimi spolužiakmi v tanečnom vystúpení na Belianskych Vianociach.

 Paulína Kostková, žiačka 9.A triedy

Paulína dosahuje vynikajúce študijné výsledky a má vzornú školskú dochádzku. Svojou účasťou vo vedomostných súťažiach dokazuje svoj všestranný talent, rozhľadenosť a záujmy. Je úspešnou riešiteľkou okresného kola chemickej a dejepisnej olympiády, matematickej olympiády,  jazykovej súťaže Ypsilon. Záujem o informačné a komunikačné technológie prejavila v súťaži iBobor. Aktívne pracovala v projekte Globe s cieľom skúmať prírodu a  zlepšovať životné prostredie. Úspešne reprezentovala školu v medziškolskej vedomostnej súťaži Duel. Ochotne pomáha pri organizácii školských podujatí, či už športových alebo umeleckých, zverené úlohy plní dobre a včas. Paulína má prirodzenú autoritu medzi spolužiakmi, je spoločenská, priateľská a ochotná pomáhať. Svojim správaním stmeľuje kolektív triedy  a vytvára pozitívnu atmosféru.

 

 

Najnovšie články