Aktuality
Počet zobrazení 1K

Prehľad najbližších termínov k voľbám

Prezidentské voľby sa uskutočnia v sobotu 23. marca 2024 (prvé kolo), prípadné druhé kolo v sobotu 6. apríla 2024. O hlasovacie preukazy pre prvé kolo možno požiadať osobne, listom alebo e-mailom do pondelka 4. marca 2024 v obci svojho trvalého pobytu, kde žiadateľ bude vyčiarknutý zo zoznamu voličov. Hlasovací preukaz je určený tým voličom, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého pobytu. Súčasne možno požiadať o vydanie preukazu aj na druhé kolo volieb – rovnakými spôsobmi do 14. marca. Osobne možno vyzdvihnúť preukaz(y) v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb.

Listinná alebo e-mailová žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu) a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“.

Na základe hlasovacieho preukazu bude môcť volič s trvalým pobytom na Slovensku hlasovať v ktorejkoľvek z 5938 volebných miestností. Hlasovací preukaz platí iba pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 8. júna 2024. Voliči v nich rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovensko v Európskom parlamente na päťročné volebné obdobie. V eurovoľbách majú právo voliť (a kandidovať) aj občania iných štátov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku. Voliť aj kandidovať však možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Volebná kampaň pred voľbami do EP sa začala v sobotu 10. februára a končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb, teda o polnoci z 5. na 6. júna.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území SR majú občania SR, ako aj občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku nad 18 rokov. Voliť budú môcť na území SR aj slovenskí občania nad 18 rokov bez trvalého pobytu v SR alebo inom členskom štáte EÚ. Občan iného štátu EÚ, ktorý má záujem voliť na Slovensku, musí najneskôr do 29. apríla predložiť obci trvalého pobytu v SR žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov a vyhlásenie, v ktorom okrem iného uvádza poslednú adresu pobytu v štáte EÚ, ktorého je občanom, aj volebný obvod, v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov. Deklaruje tiež, že volí len na území SR a že nebol pozbavený práva voliť.

Občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku alebo v inom štáte EÚ môžu hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku po predložení slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine. Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu – voliť s ním môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 24. apríla. O hlasovací preukaz bude možné požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu obci aj doručená. Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (v piatok 7. júna).

Ministerstvo vnútra SR zároveň odporúča si pred voľbami skontrolovať platnosť občianskych preukazov. Občiansky preukaz je neplatný, ak uplynula jeho platnosť, je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť. Za neplatný sa považuje aj v prípade, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje (zmenilo sa priezvisko alebo adresa trvalého pobytu), alebo držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie. Aby bolo možné odovzdať svoj hlas vo voľbách, je potrebné sa vo volebnej miestnosti preukázať platným občianskym preukazom.

 

Zdroje: www.zmos.sk a www.minv.sk.

Najnovšie články