hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 235

Pozvanie na zasadnutie rokovania Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  21. januára 2021 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

Z dôvodu mimoriadnej situácie na území SR spôsobenej ochorením COVID -19 a zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  sa rokovanie uskutoční s dodržaním všetkých protiepidemiologických opatrení.

Program rokovania:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10   Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Vyhlásenie voľby HK mesta Spišská Belá

6/   16.40   Pridelenie mestského nájomného bytu v Spišskej Belej

7/   16.50  ŠOP SR  Tajovského 28B, Banská Bystrica – žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy – nehnuteľnosť pri vstupe do Belianskej jaskyni

8./  17.00  Budovy s.r.o. Podtatranská 2501/3A, Poprad – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Družstevnej  s cieľom zabezpečenia prístupu k prevádzke

9./  17.10  Záver

Priamy prenos z MsZ v Spišskej Belej môžete sledovať tu:

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X