Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 28. júna

P O Z V A N I E

 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

    zasadnutie  mestského zastupiteľstva

mesta  Spišská Belá,

 

ktoré  sa  uskutoční  28. júna  2018 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30  Návrh na zmenu Štatútu mesta a návrh na zmenu Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej z dôvodu zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

6./  16.45  Komunálne voľby 2018 – určenie volebných obvodov, určenie počtu poslancov a rozsah výkonu (úväzku) primátora mesta pre nové volebné obdobie 2018-2022

7./  17.00  Informácia o úspešných projektoch mesta – získaných dotáciách a NFP z fondov EÚ

8./  17.10  Žiadosť Spišskej katolíckej charity o poskytnutie dotácie na prevádzku Denného stacionára v Spišskej Belej

9./  17.15  Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018

10./ 17.45 Informácia o podaní projektu „Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá“ v rámci programu IROP 2014-202011./  17.55  Informácia o podaní projektu „Komunitné centrum v Spišskej Belej“ v rámci fondov EÚ 2014-2020 12./ 18.05 Informácia o podaní projektu „Centrum sociálnych služieb Spišská Belá (v Strážkach)

13./ 18.15  Podpora tvorby nízkouhlíkových stratégií – podanie žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ (OP KŽP) na Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre Spišskú Belú a okolie.

14./  18.25  Návrh na vybudovanie vodozádržných opatrení v Spišskej Belej – podanie žiadosti o poskytnutie NFP z fondov EÚ (OP KŽP)

15./  18.35  Návrh na aktualizácia Komunitného plánu mesta Spišská Belá na roky 2017-2023

16./  18.45  Návrh na začatie obstarávania čiastkovej zmeny územného plánu mesta Spišská Belá

17./  19.00  Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Spišskej Belej

18./  19.10  Návrh na prechod nájmu lesníckych horárni z Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. na Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.   19./  19.15  Návrh na prenájom chaty Hučava pre Mestský poľovnícky spolok Poľana Spišská Belá

20./ 19.20  Prenájom nebytových priestorov v budove na Hviezdoslavovej ul. č. 1 v Spišskej Belej pre nájomcu SOŠ Kežmarok na zriadenie predajne regionálnych produktov

21./ 19.25  IMOBAU s.r.o. Kuzmanyho 12, Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov pre účely parkovania (zriadenie záchytného parkoviska) v Ždiari – oprava uznesenia  22./  19.30  František Grich, bytom Spišská Belá, L. Svobodu 15 – žiadosť o predlženie nájmu pozemku na parkovisku v Tatranskej Kotline pod predajným stánkom  23./   19.35   Peter Zimerman, Ždiar 155 – žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku pri rodinnom dome v Ždiari (lokalita Poľko)24./  19.40   Karel Baselides, Ždiar č. 155 – žiadosť o prenájom pozemku  pri rodinnom dome v Ždiari (lokalita Poľko)

25./  19.45  Milan Jurčo a manž., Tatranská Kotlina 7 – žiadosť o predaj pozemku v Tatranskej Kotline (pri rodinnom dome)

26./  19.50  Dušan Pitoňák, Ždiar 466 – žiadosť o prenájom pozemku  pre účely zriadenia záhrady  pri horárni v Monkovej doline

27./ 19.55 FIMA INVEST s.r.o., Záborského 19, Bratislava žiadosť o zriadenie vecného bremena

28./ 20.00 Erika Hangurbadžová, Tatranská 48, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku  k.ú. Spišská Belá

29./  20.05  Ing. Ladislav Chovaňák, Hviezdoslavova ul., Spišská Belá – žiadosť o majetko-právne usporiadanie pozemku pri rodinnom dome

30./  20.10  Ján Nebus, Školská 4, Lendak – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku pre účely poľnohospodárskej výroby v k.ú. Lendak

31./  20.15  Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Kostolná 386, Toporec – žiadosť o odkúpenie pozemku (majetkoprávne usporiadanie)

32./  20.20  Daniel Čupka, Letná 18, Stará Ľubovňa – návrh na usporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou

33./  20.25   Ľubomír Bachár, Veľká Lomnica, Tatranská 52 – žiadosť o prenájom pozemku na zabezpečenie parkovania a úpravu okolia predajne suvenírov v Tatranskej Kotline

34./  20.30  Ing. Pavol Bekeš, Ždiar 103 – žiadosť o odkúpenie pozemku pri objekte v jeho vlastníctve (lokalita Poľko, Ždiar)

35./  20.35  Návrh na odkúpenie pozemku pri riadenej skládke odpadov v Spišskej Belej od Valtera Szimonisa, Bakussova 24, Banská Bystrica

36./  20.40  Rival FINANCE s.r.o. Továrenská 12, Spišská  Belá – žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby v prevádzke KEBABELA, Zimná 401/1

37./  20.45  Informácia o schválení prepožičania čestného názvu – Základná umelecká škola  Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej

38./  20.50  Informácia o založení mládežníckeho parlamentu Spišská Belá a o podpísaní Memoranda o spolupráci

39./  20.55  Informácia o prebiehajúcich stavebných akciách v meste Spišská Belá

40./  21.00  Informácia hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách

41./  21.05  Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2018

42./  21.10  Rôzne

43./  21.15  Záver

 

                                                                              JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                      primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X