Aktuality
Počet zobrazení 1K

Pozvanie na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá – 15. 06. 2023

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá,  ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2023 (štvrtok) o 17.00  hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./  17.00  Otvorenie zasadnutia

2./  17.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./  17.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  17.20  Interpelácie poslancov

5./  17.30  Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2022.  Stanovisko hlavného kontrolóra        mesta k záverečnému účtu mesta Spišská Belá za rok 2022. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky mesta Spišská Belá za rok 2022

6./  18.00  Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 pre FFF Friends

7./  18.10  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2023 – rozpočtovým opatrením  č. 5/2023, informácia o úprave rozpočtu účelovo určených finančných prostriedkov č. 4/2023

8./  18.20  Pridelenie nebytového priestoru na futbalovom štadióne – FiMaJo s. r. o.

9./  18.25  Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie zmarenej investície

10./ 18.30  Návrh na pridelenie 3-izbového bytu na ul. Štefánikovej 18

11./ 18.35  Prerokovanie a schválenie vyhodnotenia plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Belá na roky 2017-2023 s výhľadom na rok 2030 k 31.12.2022

12./ 18.45   Žiadosť Obce Lendak o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami – schválenie zámeru odpredaja a zriadenie vecného bremena

13./ 19.00   Investičný zámer –  FTV na pozemku zrekultivovanej skládke TKO – schválenie prenájmu pozemkov

14./ 19.10  Žiadosť Belux n. o. Tatranská 918/31, Spišská Belá  o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta  lokalita „kolkáreň“

15./ 19.25  Žiadosť  Milaňák Marek a manželka Ing. Zuzana Milaňáková, Družstevná 1199/72, Spišská Belá na odkúpenie pozemkov zastavaných výstavbou polyfunkčného objektu

16./ 19.40  Rekonštrukcia miestnych komunikácií – ul. Družstevná, ul. Kúpeľná

17./ 19.50  Rekonštrukcia NN vedenia na ul. Tatranskej a ul. Osloboditeľov

18./ 20.00  Informácia o zámere začatia procesu obstarávanie Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Spišská Belá

19./ 20.10  Informácia hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

20./ 20.20  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2023

21./ 20.25  Rôzne

22./ 20.40  Záver

Najnovšie články