Pozvanie na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 6. apríla 2017

P O Z V A N I E

     V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční 6. apríla 2017 (štvrtok) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Návrh akčného plánu stavebných a investičných aktivít mesta Spišská Belá pre rok 2017

6./ 17.00 Žiadosť Greckokatolíckej cirkvi, farnosť Ihľany, fil. Spišská Belá o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišská Belá na zhotovenie IKONOSTAS-u v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metóda v Spišskej Belej

7./ 17.10 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 – rozpočtovým opatrením č. 2/2017

8./ 17.25 Participatívny rozpočet- návrh výzvy na predkladanie žiadostí a určenie podmienok čerpania tohto rozpočtu

9./ 17.35 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č.6/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

10./ 17.50 Schválenie podania žiadosti mesta o NFP na rozšírenie kapacity Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá v rámci operačného programu IROP 2014-2020

11./ 17.55 Návrh dopravného riešenia na Slnečnej ulici v Spišskej Belej od č. 45 po č. 59 (oporný múr)

12./ 18.05 Informácia o ďalšom postupe rekonštrukcie a uvedenia do prevádzky budovy elokovaného pracoviska materskej školy na Letnej č.5 v Spišskej Belej

13./ 18.15 Informácia primátora mesta o realizácii investičných (stavebných) akcií mesta 14./ 18.30 Návrh na odkúpenie pozemku pod mestskou komunikáciou na ulici Kúpeľnej v Spišskej Belej od Evanjelickej cirkvi a.v. Spišská Belá

15./ 18.40 Žiadosť Mesta Vysoké Tatry o zámenu pozemkov a stavieb – miestnych komunikácií na pozemkoch v k.ú. Tatranská Lomnica, časť Tatranská Kotlina

16./ 18.50 Žiadosť Ing. Pavla Pitoňáka, bytom Ždiar 156 o predlženie zmluvy o nájme poľnohos. pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica

17./ 19.00 Žiadosť Ing. Jána Slodičáka, bytom Mierová 781/8 o udelenie súhlasu s prevodom pozemku na Športovej ulici v Spišskej Belej

18./ 19.10 Žiadosť Ing. Rastislava Gaľu, bytom Suchá hora 40, Kežmarok o majetkoprávne vysporiadanie pozemku v Tatranskej Kotline

19./ 19.20 Žiadosť Mariána Šťastného o dokúpenie pozemku pri chate v záhradkárskej oblasti Belanské Kúpele.

20./ 19.30 Potvrdenie predaja pozemkov na Slnečnej ulici č. 72 v Spišskej Belej na výstavbu štyroch garáží (za 11 b.j.)

21./ 19.35 Žiadosť Martina Sisku, ul. SNP,  Spišská Belá o prenájom pozemku na umiestnenie kontajnera na požičiavanie bicyklov pri Belianskym rybníku

22./ 19.45 Informácia Hlavného kontrolóra o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2017

23/ 19.55 Rôzne

24/ 20.00 Záver

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X