Pozvanie na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26.4.2017

P O Z V A N I E  

     V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva  mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční 26. apríla 2017 (streda) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2016 – výročná správa, záverečný účet mesta a audit účtovnej závierky a záverečnej správy mesta

6./ 17.10 Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k hospodáreniu mesta za rok 2016

7./ 17.15 Hospodárenie Mestského podniku Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá za rok 2016

8./ 17.45 Informácia o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Spišská Belá

9./ 17.55 Informácia o zápise detí do 1. ročníkov základných škôl v Spišskej Belej

10./ 18.05 Informácia o príprave výstavby hokejbalovej (športovej) haly v Spišskej Belej

11./ 18.20 Diskusia o problémoch v oblasti dopravy v meste Spišská Belá

12./ 19.10 Zmena dopravného značenia v meste Spišská Belá (Letná ulica, Družstevná ulica, obytné zóny, školské zóna)

13./ 19.20 Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu mesta pre Lesy mesta Spišská Belá s.r.o. na obnovu mestských lesov

14./ 19.30 Oprava uznesenia č. 219/2016 zo dňa 14.12.2016

15./ 19.35 Informácia hlavného kontrolóra o priebežne vykonaných kontrolách v roku 2017

16./ 19.45 Rôzne

17./ 19.55 Záver

 

                                                                             JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                    primátor mesta

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X