Aktuality
Počet zobrazení 389

Pozvanie na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2016

P O Z V A N I E

     V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

   zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá,

ktoré sa uskutoční 14. decembra 2016 (streda) o 1600 hodine

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

 

1./ 16.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 16.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 16.20 Interpelácie poslancov

5./ 16.25 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2016 v meste Spišská Belá

6./ 16.35 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7./ 16.45 Protest prokurátora proti VZN mesta Spišská Belá č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Spišská Belá

8./ 16.50 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 10/2016

9./ 17.10 Návrh programového rozpočtu mesta Spišská Belá na roky 2017 – 2019

10./ 17.40 Návrh Programu rozvoja mesta Spišská Belá na roky 2016-2023

11./ 18.00 Návrh na odplatný prevod Čistiarne odpadových vôd v Spišskej Belej do majetku Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad

12./ 18.10 Návrh zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Spišská Belá (predložený v rámci verejného prerokovania) – info

13./ 18.30 Návrh na schválenie projektového zámeru na rozšírenie kapacity Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá

14./ 18.35 Elokované pracovisko Materskej školy, Letná 5, Spišská Belá – návrh ďalšieho postupu uvedenia do prevádzky

15./ 18.40 Návrh na pridelenie uvoľnených mestských nájomných bytov na Popradskej ulici č. 11 A,B v Spišskej Belej

16./ 18.45 Martin Kovalčík s manž., Krátka č. 24, Spišská Belá – žiadosť o odpredaj pozemku pri rodinnom dome

17./ 18.50 Štefan Boršoš a manž., Hviezdoslavova č. 58, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome

18./ 18.55 Ján Hradický a manž., Hviezdoslavova č. 59, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome

19./ 19.00 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na inžinierske siete a miestnu komunikáciu v IBV Okružná ulica v Spišskej Belej

20./ 19.10 Aleš Neupauer a manž., Petzvalova č. 58, Spišská Belá – žiadosť o odkúpenie pozemku pred rodinným domom (predzáhradka)

21./ 19.15 Martin Pitoniak, Letná 24, Spišská Belá – žiadosť o schválenie predĺženia prevádzkovej doby v prevádzke „Trafika“ na Petzvalovej č. 17 v Spišskej Belej

22./ 19.20 Informácia o pracovnej návšteve zástupcov nášho mesta v ukrajinskom meste ČOP v Zakarpatskej Ukrajine

23./ 19.25 Informácia hlavného kontrolóra mesta o vykonaných kontrolách

24./ 19.35 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2017.

25./ 19.40 Systém zimnej údržby miestnych komunikácii v Spišskej Belej – informácia

26./ 19.50 Informácia o prebiehajúcich investičných akciách mesta (november – december 2016)

27./ 20.00 Rôzne

28./ 20.10 Záver

                                                                                        JUDr. Štefan Bieľak

                                                                                                       primátor mesta

 

 

 

 

Najnovšie články