Aktuality
Počet zobrazení 755

Pozvanie na rokovanie MsZ

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva mimoriadne  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  30. mája 2024 (štvrtok) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./ 17.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 17.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 17.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 17.20 Interpelácie poslancov

5./ 17.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024 – rozpočtovým opatrením  č. 4/2024

6./ 17.40  Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci č. EXT 474/2022 na realizáciu projektu „Bytové domy – Južná ulica v Spišskej Belej – 1.etapa“

7./ 17.50 Návrh na zámenu pozemkov – Mesto Spišská Belá – Velneg, s.r.o.

8./ 18.00 Návrh na prenájom poľnohospodárskych pozemkov:

  • Karel Baselides, Ždiar
  • Peter Zimmermann, Ždiar
  • Adrián Zoričák, Ždiar
  • Ján Nebus, Lendak
  • Michal Šelep, Spišská Belá

9./ 18.10 Návrh na zriadenie vecného bremena – Cyklochodník Lendak – Šarpanec, obec Lendak

10./ 18.15 Návrh na odpredaj časti pozemkov – vlastníci bytov Družstevná 646/31, Spišská Belá a návrh na odkúpenie časti pozemkov – vlastníci bytov Družstevná 646/31, Spišská Belá

11./ 18.20 Návrh na odpredaj časti pozemku  – Jozef Lihoň a Milena Lihoňová, Spišská Belá

12./ 18.25 Návrh na odpredaj časti pozemku – Tomáš Lizák a Jana Lizáková, Spišská Belá

13./ 18.30  Návrh na odkúpenie pozemku pod cyklochodníkom Strážky – Oto Bača, Poprad

14./ 18.35 Návrh na odpredaj pozemku Pavol Tomas a Silvia

15./ 18.40  Rôzne

16./ 19.00  Záver

Tags: 2024
Najnovšie články