Aktuality
Počet zobrazení 762

Pozvanie na rokovanie MsZ 25. apríla 2024

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  25. apríla 2024 (štvrtok) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./ 17.00 Otvorenie zasadnutia

2./ 17.05 Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 17.10 Kontrola plnenia uznesení

4./ 17.20 Interpelácie poslancov

5./ 17.30 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024 – rozpočtovým opatrením  č. 3/2024

6./ 17.40 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá – doplnenie

7./ 17.50   Hospodárenie spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. za rok 2023

8./ 18.00  Hospodárenie spoločnosti Lesy mesta  Spišská Belá s.r.o. za rok 2023

  1. / 18. 10  Správa o činnosti  Opatrovateľskej služby v domácom prostredí za rok 2023

10./ 18.15 Správa o činnosti  Prepravnej služby za rok 2023

11./ 18.20 Správa o činnosti  Face klubu v Spišskej Belej za rok 2023

12./ 18.25 Správa o činnosti  Komunitného centra v Spišskej Belej za rok 2023

13./ 18.30 Správa o činnosti Denného centra v Spišskej Belej za rok 2023

14./ 18.35 Správa o činnosti Mestskej knižnice v Spišskej Belej za rok 2023

15./ 18.40 Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Belej za rok 2023

16./ 18.45 Správa o činnosti  Regionálneho turistického informačného centra v Spišskej Belej za rok 2023

17./ 18.50 Správa o činnosti Správy športových, rekreačných a oddychových zariadení mesta Spišská Belá za rok 2023

18./ 18.55 Správa o činnosti Mestskej polície Spišská Belá za rok 2023

19./ 19.10 Návrh na odpredaj časti pozemkov E KN parc.č. 7382/2 a E KN parc.č. 7383/2, k.ú. Spišská Belá, Jozef Marek a Dana Mareková, Spišská Belá

20./ 19.15 Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Lendak  –  Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

21./ 19.20 Návrh na schválenie zámeru odpredaja pozemkov – vlastníci pozemkov pri bytovom dome Družstevná 31, Spišská Belá, návrh na odkúpenie pozemkov od vlastníkov pozemkov pri bytovom dome Družstevná 31, Spišská Belá

22./ 19.30 Návrh na doplnenie k procesu obstarávania ZaD č.5  ÚPN mesta Spišská Belá  – Velneg, s.r.o.

23./19.40 Návrh na doplnenie a zmenu uznesenia k ZaD č.6 – návrhy na zmeny a doplnky ÚPN mesta Spišská Belá

24./ 19.45 Návrh na odpredaj časti pozemku C KN parc.č. 1855/1, k.ú. Spišská Belá,  – Jozef Lihoň a manž.  Milena Lihoňová, Spišská Belá

25./19.50 Návrh na zriadenie vecného bremena – VSD, a.s., k.ú. Strážky

26./19.55 Informácia o podaní projektov, žiadostí o dotácie

27./ 20.10  Rôzne

28./ 20.30  Záver

Tags: 2024
Najnovšie články