Pozvanie na rokovanie MsZ

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m    zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,

 ktoré  sa  uskutoční  27. júna 2019 (štvrtok) o 1600 hodine  v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./  16.30 Indikatívne ponuky bánk na financovanie kapitálových výdavkov mesta

6./  16.40 Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

7./  16.50 Konsolidovaná účtovná závierka mesta Spišská Belá za rok 2019.

8./ 17.00 Žiadosť  AGRO –KMK s.r.o. Ľubica o prenájom pozemku v k.ú. Spišská Belá

9./ 17.10 Žiadosť Jusufi Nadr., Záborského 29, Poprad o prenájom pozemku na zriadenie letnej terasy ( pred objektom prevádzky, Hviezdoslavova č. 1 )  v k.ú. Spišská Belá

10./ 17.20 Daniela Harnišová, Rázusova 2675/9, Poprad, žiadosť o odkúpenie pozemku KN-E 19765/106, k.ú. Tatranská Lomnica

11./ 17.30  Margita Labisová, SNP 482/18, Spišská Belá, žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C 1718, KN-C 112/1, k.ú. Spišská Belá

12./ 17.40 Peter Nebus, Zimná 408/9, Spišská Belá, žiadosť o odkúpenie pozemku KN-E 243/2, k.ú. Spišská Belá

13./ 17.50 Erika Hangurbadžová, Tatranská 754/48, Spišská Belá, žiadosť o prenájom pozemku – KN-E 14864, k.ú. Spišská Belá

18.00 – 18.10  Prestávka

14./ 18.10 Ján Krempaský, Osloboditeľov 889/7, Spišská Belá, pokračovanie nájmu pozemku v k.ú. Spišská Belá

15./ 18.20 Slovbys, s.r.o., Továrenská 985, Spišská Belá, pokračovanie nájmu pozemku v k.ú. Spišská Belá

16./ 18.30 Ing. Pavol Bekeš, Ždiar 103, pokračovanie nájmu pozemku v k.ú. Spišská Belá

17./ 18.40 Peter Krišanda,  Tatranská Kotlina č.24 zámena pozemkov  v k.ú. . Spišská Belá – Tatranská Kotlina

18./ 18.50 Mgr. Vladimír Šelep, Partizánska 17, Spišská Belá žiadosť o kúpu prípadne zámenu pozemku

19./ 19.00 Sladký sen, s.r.o. Kežmarok – žiadosť o prenájom pozemku na umiestnenie predajného stánku v Tatranskej Kotline, k.ú. Tatranská Lomnica

20./ 19.10 Informácia primátora mesta o investičnom zámere spoločnosti Budovy s.r.o. Poprad

  1. / 19.20 Informácia primátora mesta o  investičnom zámere spoločnosti PVE, s.r.o. Poprad – Polyfunkčné objekty na Okružnej ulici pri Tescu

22./ 19.30 Informácia primátora mesta o schválení  projektu „Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Belá“ v rámci programu IROP 2014-2020

23./  19.40  Informácia o prebiehajúcich stavebných akciách v meste Spišská Belá

24./   19.50  Zmena nájomcov v mestských nájomných bytoch v Spišskej Belej na ulici Zimnej č. 442/46  (2 izbový byt na 2. podlaží a 3. izbový byt na 3. podlaží)

25./   20.00 Koncepcia práce s mládežou Mesta Spišská Belá na roky 2019 -2024

26./ 20.10  Akčný plán práce s mládežou Mesta Spišská Belá na roky 2019 – 2020

27./  20.20  Informácia hlavného kontrolóra mesta o priebežne vykonaných kontrolách

28./  20.30  Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2019

29./  20.40  Rôzne

30./  21.00 Záver

 

                                                                                      Jozef Kuna,  primátor mesta

 

Môže Vás zaujímať...