hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 341

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  11. marca 2021 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

Z dôvodu mimoriadnej situácie na území SR spôsobenej ochorením COVID -19 a zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  sa rokovanie uskutoční s dodržaním všetkých protiepidemiologických opatrení.

Program:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10   Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./ Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišská Belá

6/   16.40  Eduard Griglák,  bytom Vojňany 75 – Belanská vináreň, Petzvalova 17, Spišská Belá – žiadosť o odpustenie nájmu za prenájom priestorov vinárne

7/   16.50  Prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v Spišskej Belej na ulici Hviezdoslavovej č. 8

8./  17.00 VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014, VZN č. 1/2017 a VZN č. 5/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Belá – Zmeny a doplnky č. 4.

9./ 17.50 Marek Milaňák a manž., Spišská Belá, Družstevná 1199/72 – žiadosť o kúpu mestského pozemku pri nehnuteľnosti žiadateľov

10./ 18.10  Záver

Priamy prenos z MsZ v Spišskej Belej môžete sledovať tu:

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu