Aktuality
Počet zobrazení 1K

Postupné zavádzanie reformy v základných školách

Volanie širokej i odbornej verejnosti po zmenách  v systéme vzdelávania v základných školách na Slovensku sú aktuálnou témou súčasnosti.  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) vytvorilo strategické dokumenty, na základe ktorých je od septembra 2020 reálny priestor realizovať reformy v školstve  postupne, krok za krokom. Nielen tlakom  MŠVVaŠ SR ako  centrálneho orgánu štátnej správy v školstve na regionálne školstvo, teda tlakom  ,,zhora“, ale aj premenou jednotlivých základných škôl z vlastnej iniciatívy, teda ,,zdola“, s výraznou podporou ministerstva školstva (aj finančnou) deklarovanou v Pláne obnovy a odolnosti (ďalej POO).

Reformné kroky jednotlivých základných škôl  po celom Slovensku majú podporovať aj novovznikajúce Regionálne centrá podpory učiteľov (ďalej RCPU). Ich poslaním je vytvárať v regiónoch  partnerstvá na podporu  implementácie princípov a cieľov nového kurikula (nového obsahu a foriem vzdelávania), podporiť  profesionálnu prípravu pedagogických lídrov,  zabezpečiť podporu pre učiteľov (pri prechode na nové kurikulum základného vzdelávania) formou mentoringu (,,učitelia učiteľom“) a poradenstva (vedeniu školy, učiteľom, vychovávateľom, pedagogickým asistentom, špeciálnym pedagógom, školským psychológom a i. pedagogickým a odborným zamestnancov v ZŠ).

K 1. septembru 2023 už funguje 32 RCPU v rôznych regiónoch Slovenska, do 30. novembra 2023 je priestor na vstup do 3. kola výzvy na vytvorenie posledných 8 RCPU. Medzi nimi  má byť jedno takéto spoločné regionálne centrum pre  okresy Kežmarok a Stará Ľubovňa. Práve preto sa MŠVVaŠ SR rozhodlo v spolupráci so Školským úradom Spišská Belá zorganizovať na ,,polceste“ v Spišskej Belej informačný seminár pre potencionálnych zriaďovateľov RCPU, ktorý sa konal v pondelok 16. októbra 2023.

Záujemcom z radov  vedení základných škôl (žiadateľom môže byť ZŠ) pôsobiacich v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa  skúsenosti s doterajšou praxou RCPU  prezentoval Mgr. Martin Kríž, generálny riaditeľ Sekcie predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ SR, Mgr. Péter Urbán, PhD., zodpovedný za RCPU na Slovensku a  riaditeľka RCPU Sabinov PaedDr.  Juliana Perečinská.  Na stretnutí odzneli informácie o koncepte RCPU; praktické rady, ako podať žiadosť o vytvorenie RCPU; ako je nastavené financovanie z POO, ale aj konštatovanie, že RCPU má poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnancom v základných školách  rozvoj ich zručností (cez individuálne konzultácie s mentormi či návštevy  vyučovacích hodín, skupinové workshopy,  facilitácie učiacej sa skupiny, prednášky alebo  organizovanie diskusií), budovanie partnerstiev (stretnutia riaditeľov a iných partnerov,  networking), vlastný sebarozvoj mentorov RCPU  (školenie v mentoringu, školenia v prioritných témach, individuálna supervízia,  skupinová supervízia). V rámci diskusie účastníci infoseminára mohli získať aj odpovede na špecifické otázky v súvislosti s udržateľnosťou RCPU do budúcnosti či financovaním RCPU.

Žiadosť o vytvorenie RCPU v 3. kole výzvy je možné predložiť do  30.11.2023 do 23:59 prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke Plánu obnovy a odolnosti prostredníctvom Informačného systému  Plánu obnovy (ISPO) na tomto odkaze: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/479565729508536320

RCPU pre okresy Kežmarok a Stará Ľubovňa (11 mentorov) začne pracovať 1.9.2024.

MŠVVaŠ organizuje pre potenciálnych žiadateľov o vytvorenie RCPU aj online semináre (bližšie informácie na adrese: rc@minedu.sk):

8.11.2023  (streda)  15:00 – 16:00

22.11.2023 (streda) 15:00-16:00

29.11.2023 (streda) 15:00-16:00

Viac informácií k téme vzniku a fungovania RCPU nájdete tu.

Najnovšie články