hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 1K

Poplatok za komunálne odpady opäť stúpne

Po tom, čo Mesto Spišská Belá koncom minulého roka pristúpilo k výraznejšiemu zvyšovaniu poplatku za komunálne odpady, je k rovnakému kroku nútené pristúpiť opäť. Zvyšovanie uvedeného poplatku o 17 % upravuje Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Občania aj po minuloročnom zvýšení miestneho poplatku za zber komunálneho odpadu stále neuhrádzajú všetky náklady v súvislosti so zberom komunálneho odpadu. Mesto Spišská Belá volí systém postupného zvyšovania uvedeného poplatku a snaží sa vyhnúť nárazovému extrémnemu zvýšeniu tohto poplatku. V zmysle zákona však poplatníci majú znášať všetky určené náklady na nakladanie s komunálnym odpadom na území obce a samospráva na túto činnosť nesmie doplácať. V opačnom prípade sa porušuje zákon o rozpočtových pravidlách a takéto konanie je označované ako nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.

Výška miestneho poplatku za komunálny odpad sa v našom meste od nového roka zvýši pri plnej sadzbe o 4,06 eur ročne. Treba si však uvedomiť, že nová suma za služby spojené s nakladaním s komunálnym odpadom, predstavuje pri plnej sadzbe na jedného obyvateľa za jeden deň len takmer 8 centov. V poplatku sú okrem cyklického vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov a zo sídlisk zohľadnené aj náklady na zber zeleného odpadu, jarného a jesenného upratovania, prevádzku zberného dvora, odvoz odpadu z cintorínov, zber a odvoz odpadu z malých smetných nádob v meste a pri Belianskom rybníku, ako aj zber odpadu z príležitostných spoločensko-kultúrnych podujatí. V tomto poplatku je zahrnutý aj nový zber kuchynského biologického odpadu. Navyše, mesto prostredníctvom pracovníkov verejno-prospešných služieb mesta zabezpečuje aj čistotu okolia kontajnerov a aj za tento odpad uložený na skládku je potrebné zaplatiť.

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku z roku 2019, zároveň vošiel do platnosti s cieľom motivovať k tomu, aby občania odpad zodpovednejšie triedili a vytvárali menšie množstvá skládkovateľného odpadu. Kým sadzba poplatku za uloženie odpadu na Riadenú skládku odpadov v Spišskej Belej, ktorej prevádzkovateľom je Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., bola v roku 2019 podľa výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 (35,56 %) stanovená na 8 eur za tonu (okrem ceny služby), v roku 2019 to už bolo napriek vyššiemu percentu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (39,75 %) až 13 eur za tonu. Aj v prípade, že si naše mesto zachová rovnakú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, uvedený poplatok bude v zmysle nariadenia Vlády SR v nasledujúcom roku už vo výške 22 eur za tonu. Cesta stabilizácie zákonného poplatku teda skutočne spočíva len v dôslednom triedení odpadu každou domácnosťou. Pretože viac vytriedeného odpadu znamená menej odpadu uloženého na skládku.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu