Podpora miestnej ekonomiky v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva v okrese Kežmarok

Vo štvrtok 13. decembra 2018 sa v Kežmarku uskutočnila konferencia „Podpora miestnej ekonomiky v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva v okrese Kežmarok“, ktorú organizovalo Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok (CPRR) v priestoroch auly SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Hlavnou témou bola pripravovaná koncepcia rozvoja poľnohospodárstva pre okres Kežmarok. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci implementácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok.

CPRR v úzkej kooperácii s regionálnymi producentmi a farmármi už 2 roky iniciuje a organizuje podporné aktivity s cieľom zlepšovania dostupnosti miestnej produkcie a jej propagácie, čo prispieva ku zvyšovaniu objemu miestnej produktov v regióne i mimo neho, s priamym dopadom na vytváranie nových pracovných miest.

Po úvodných slovách riaditeľa CPRR PhDr. Milana Gacíka a Ing. Stanislava Marhefku predstavil prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., z Inštitútu pôdohospodárskej politiky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vo svojej prednáške účastníkom konferencie novinky a príležitosti zapojenia sa do prípravy Novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky i Programu rozvoja vidieka pre nové programové obdobie 2020+. Prednáška vyvolala bohatú diskusiu, počas ktorej odzneli podnety a pripomienky od farmárov a producentov, ktoré budú veľmi dôležité na lepšie nastavenie modelov financovania v budúcom období.

Význam zemiakarstva ako kľúčovej poľnohospodárskej komodity pod Tatrami bol prezentovaný Ing. Mariánom Tokárom, ktorý zastupoval Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Spišskej Belej. Konkrétne príležitosti marketingovej a odbornej pomoci pre zemiakarov predstavil na príklade procesov certifikácie a podpory regionálnej značky kvality „Spišské zemiaky“. Zdôraznil, že dlhodobo klesá plocha pestovania sadbových a konzumných zemiakov v oblasti Spiša aj napriek tomu, že zemiaky tu dosahujú výnimočnú kvalitu a v posledných rokoch zmenou klimatických podmienok aj lepšie úrody.

Druhý blok konferencie bol venovaný konkrétnej podpore poľnohospodárstva a potravinárstva v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok. Projektové a systémové opatrenia CPRR v rámci podpory regionálnych producentov prezentoval Ing. Milan Kuľanda, PhD. Aktivity CPRR podporujú zvyšovanie predaja regionálnych produktov a ich distribúcie na lokálny i nadregionálny trh a do zariadení v správe verejného sektora. CPRR aktívne spolupracuje s 20 producentmi regiónu Kežmarok, ktorých podporuje v oblasti marketingu, projektovej prípravy, aj ich prezentovaním na rôznych podujatiach.

Oblasti moderného marketingu regionálnych produktov a budovaniu krátkych dodávateľských reťazcov sa venoval externý odborník CPRR Mgr. Tomáš Poláček, ktorý vo svojej prednáške zvýraznil kvalitu a konkurenčné výhody miestnych výrobkov. Upozornil na fakt, že kvalitný a systémový marketing je stále slabou stránkou miestnych producentov. Stručne opísal postupnosť krokov, ktorými musí kvalitný lokálny producent prejsť na ceste ku svojmu obchodnému úspechu. Zdôraznil veľký potenciál pre zlepšovanie produkčnej výkonnosti a obchodnej pozície na miestnom i regionálnom trhu, ako aj zapojenie do spoločných propagačných a distribučných sietí a akcií lokálnych producentov.

Konferenciu ukončil JUDr. Milan Hagovský krátkou prezentáciou vízie rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, ktorej naplnením má byť zmena podielu spotreby miestnych produktov oproti dovážaným potravinám. Zmena spôsobu spolupráce miestnych aktérov prostredníctvom spektra moderných rozvojových aktivít prinesie lepšiu výkonnosť miestnej ekonomiky a obnoví sa rast zamestnanosti v poľnohospodárstve a potravinárstve v okrese Kežmarok. Pre miestnych obyvateľov i návštevníkov regiónu to prinesie aj atraktívnejšie, zdravšie a chutnejšie potraviny. Nové podnety a príležitosti v roku 2019 prinesie aj rozbeh podporného systému regionálnej značky „Regionálny produkt TATRY-SPIŠ“.

Regionálni producenti sa v prípade záujmu o spoluprácu môžu obrátiť na kežmarské Centrum podpory regionálneho rozvoja: http://kezmarok2020.sk/kontakt a bežní spotrebitelia nakúpiť kvalitné a chutné regionálne potraviny priamo v Spišskej Belej na Hviezdoslavovej ulici č. 1 v RegioShope: https://regioshop.sk.

Text a fotografie: Ing. Milan Kuľanda, PhD.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X