Aktuality
Počet zobrazení 1K

Parkovanie na Štefánikovej ulici – ako ďalej ?

Asi v polovici októbra mesto zverejnilo zámer na potrebu riešenia parkovania na Štefánikovej ulici zavedením jednosmernej premávky vozidiel na tejto ulici. O tejto téme rokovalo aj mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Belá dňa 13.10.2016. K uvedenému zámeru bola dňa 2.11.2016 doručená do podateľne mestského úradu petícia obyvateľov Štefánikovej ulice, ktorou sa domáhali prehodnotenia navrhovaného riešenia parkovania na tejto ulici.

Medzitým mesto dalo vypracovať dve možné varianty riešenia parkovania a teda jednosmernej premávky na tejto ulici (viď príloha). Samotný spracovateľ oboch návrhov – dopravný inžinier a projektant Ing. Štefan Labuda odporúčal prijať nový variant č. 2 – teda jednosmerná premávka by bola v smere od domu č. 3 po dom č. 38 (teda opačný variant ako ten, ktorý bol prvotne zverejnený v októbri – na webovej stránke mesta aj v mestskom spravodaji).

Dňa 16.11.2016 sa primátor mesta stretol so zástupcami tejto ulice a prejednal s nimi obsah petície ako aj možnosti riešenia tohto problému. Prítomní sa zhodli na tom, že je potrebná určitá regulácia parkovania na tejto ulici, nakoľko aj obyvatelia bývajúci na tejto ulici majú problém zaparkovať svoje autá pred svojimi domami (keďže nemôžu parkovať na svojom pozemku). Uvedené parkovanie a jednosmerná premávka pre autá sa však bude riešiť až na jar budúceho roka (ani súčasné počasie už neumožňuje vyznačiť vodorovné dopravné značenie) a dovtedy bude možnosť zvážiť nasledovné riešenie: rozdeliť tento zámer určenia jednosmernej ulice s jednostranným parkovaním na 2 etapy a na jar roku 2017 riešiť len 1. etapu: určiť jednosmernú premávku len od č. 19 (od základnej školy) po dom č. 38 (po most pri školskej družine) v smere jazdy zdola nahor. To znamená použiť nové riešenie – variant č. 2 (v danom úseku ulice). V rámci tohto riešenia by sa malo parkovať na pravej strane cesty (bližšie k rodinným domom – ako požadujú obyvatelia tejto ulice), avšak tak, aby pred vstupnými bránami k ich rodinným domom bolo zakázané parkovať cudzím vozidlám (na tom mieste – teda pred vjazdom do domu – budú môcť zaparkovať tí, ktorí bývajú v tomto dome). Pred každou vstupnou bránou rodinného domu by sa mal vyčleniť priestor o veľkosti jedného pozdĺžneho parkovacieho miesta. Avšak toto riešenie bude potrebné zamerať priamo na mieste (na jar budúceho roka) a pokiaľ to bude možné, tak by sa spustilo uvedené parkovanie v tejto časti ulice (od č. 19 po č. 38). A čas ukáže potrebu riešenia parkovania aj na zvyšnej časti tejto ulice (t.j. časť od č. domu 3 po č. domu 18) – či vôbec a akým spôsobom. Dňa 21.11.2016 na svojom zasadnutí mestské zastupiteľstvo prerokovalo uvedené riešenie so záverom, že definitívne riešenie sa určí na jar budúceho roka.

Názov prílohy Odkaz
variant-c-1 Stiahnuť
variant-c-2 Stiahnuť
Najnovšie články