hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 135

Nový hasičský areál v mestskej časti Strážky

Mesto Spišská Belá v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z DHZ Spišská Belá a za pomoci aj členom nového Streleckého spolku v Strážkach zmodernizovali areál futbalového ihriska v Strážkach a vytvorili z neho nový hasičský areál. Mesto prispelo finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta, hasiči a strelci nespočetnými dobrovoľníckymi hodinami vlastnej práce.

Postupne sa tento areál upravoval (vždy je čo na ňom ešte vylepšovať aj dnes) a prvé hasičské preteky sa odohrali 25. augusta 2018.  Nový areál si však vyžiadal aj určenie pravidiel jeho užívania a tiež určenie zodpovednej osoby za jeho správu a údržbu. Na svojom zasadnutí dňa 11.10.2018 poslanci mesta schválili prevádzkový poriadok tohto hasičského areálu a za jeho správcu určili Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá. Hasiči budú zabezpečovať správu a údržbu tohto areálu bezodplatne počas celého roka, pričom budú sa riadiť aj pokynmi mesta ako vlastníkom tohto areálu. Správca areálu (hasiči) umožní užívanie tohto areálu aj iným subjektom a obyvateľom mesta v rozsahu uvedenom v prevádzkovom poriadku tohto areálu. Ďalšie práva a povinnosti sú určené v prevádzkovom poriadku, ktorý tvorí prílohu tohto článku.

Názov prílohy Odkaz
Prevádzkový poriadok Hasičský areál Strážky Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu