Aktuality
Počet zobrazení 1K

Návrh zaradenia lokality Stredný tok rieky Poprad do sústavy chránených území NATURA 2000

Dňa 22.11.2016 prebehlo v priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej predrokovanie zaradenia návrhu územia/lokality SKUEV0951 Stredný tok Popradu do národného zoznamu s obcami, vlastníkmi (správcami, nájomcami) pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou.

Navrhovaná výmera územia (v ha) v členení na druhy pozemkov: spolu: 267,13 ha, 0,87 ha – lesný pozemok, 8,3 ha – orná pôda, 11,69 – ostatná plocha, 11,51 ha – TTP, 234,53 ha – vodná plocha, 0,24 ha – zastavaná plocha.

Územné vymedzenie navrhovaného územia (okres, obec, k. ú.): okres: Kežmarok, obec: Spišská Belá, Krížová Ves, Kežmarok, k. ú.: Spišská Belá, Strážky, Krížová Ves, Kežmarok, okres: Stará Ľubovňa, obec: Podolínec, Nižné Ružbachy, Hniezdne, Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Hajtovka, Údol, Plaveč, Ľubotín, Orlov, Malý Lipník, Sulín, k. ú.: Podolínec, Nižné Ružbachy, Hniezdne, Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Hajtovka, Údol, Plavnica, Plaveč, Orlov, Malý Lipník, Malý Sulín.

Podrobnosti o ochrane, resp. odôvodnenie návrhu ochrany:

Biotopy: Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270)

Druhy: mihuľa potočná (Lampetra planeri), mrena karpatská (Barbus carpathicus), vydra riečna (Lutra lutra)

 • súčasný stupeň ochrany : 1
 • návrh stupňa ochrany: 2

Činnosti doterajšieho bežného obhospodarovania, ktoré budú obmedzené v zmysle stupňa ochrany: na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody najmä na:

 1. umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,
 2. likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov,
 3. výstavbu lesných ciest a zvážnic,
 4. oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,
 5. pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek,  umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu,
 6. vykonávanie technických gelogických prác, banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom,
 7. umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce,
 8. aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha,
 9. budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy,
 10. organizovanie verejných a telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených,
 11. umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela.

Spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania:

 • spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch (§ 61 ods. 2 písm. b) zákona)
 • spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskej pôde (§ 61 ods.2 písm. a) zákona) a iných druhoch pozemkov (§ 61 ods. 2 písm. c) zákona)
 • vlastníkom (správcom, nájomcom), ktorí budú mať záujem, môže byť poskytnuté nariadenie vlády SR nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku

Informácia o možnosti zapojenia vlastníkov (správcov, nájomcov) do manažmentu navrhovaných území a finančné nástroje na ich motiváciu:

 • náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania (§ 61 zákona) a predkupné právo (§ 62 zákona)
 • možnosti podpory v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a iných zdrojov (Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020, finančný nástroj LIFE)

Mapové podklady k návrhu sú v prílohe.

 

 

Najnovšie články