Na Svetový deň vody bude poskytovať RÚVZ v Poprade bezplatné poradenstvo

Aj v tomto roku pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade chcú svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomôcť zodpovedať na otázky týkajúce sa kvality vody. Záujemcovia z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča tak môžu využiť 22. marca 2017 (streda) konzultačné služby na RÚVZ v Poprade v čase od 8.00 h do 14.00 h, kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať bezplatné poradenstvo v oblasti ochrany vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej významu pre život a zdravie. Uvedené informácie je možné získať aj na telefónom čísle 052/7125451. V prípade záujmu budú môcť obyvatelia využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach.

Svetový deň vody sa koná každý rok 22. marca s cieľom upriamiť pozornosť na význam vody a poukázať na udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi. Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol na 22. marec 1993. Každý rok sa zvýrazňuje špecifický aspekt vody. Témou svetového dňa vody v roku 2017 je odpadová voda.
V súčasnej dobe viac ako 663 miliónov ľudí nemá dostatočný prístup k pitnej vode a prístup k základným hygienickým podmienkam. Priemerná vzdialenosť, ktorú musia ženy v Afrike a Ázii prejsť, aby nabrali vodu, je 6 km.
Viac ako 80% z odpadových vôd vytvorených spoločnosťou na celom svete, prúdi spať do ekosystému bez akejkoľvek úpravy. 1,8 miliardy ľudí používa zdroje pitnej vody kontaminované fekálnym znečistením, čím sa zvyšuje riziko ohrozenia nákazy cholerou, úplavicou, týfusom a detskou obrnou.
Predpokladá sa, že v roku 2050 bude 70 % populácie žiť v mestách. Väčšina miest v rozvojových krajinách nemá dostatočnú infraštruktúru a prostriedky na efektívne nakladanie s odpadovými vodami. Príležitosti využívania odpadovej vody ako udržateľného zdroja sú obrovské. Spracovanie odpadových vôd je cenovo dostupným a udržateľným zdrojom vody, energie, živín a ďalších obnoviteľných materiálov.
K zabráneniu vzniku množstva ochorení môže dôjsť vďaka zabezpečeniu prístupu k zdravotne vyhovujúcej vode, bezpečnému zásobovaniu vodou, zodpovedajúcim hygienickým zariadeniam a zlepšením hygienických návykov.
Odhaduje sa, že podiel samotných hnačkových ochorení predstavuje 3,6 % z celkových stratených rokov (DALY) vo svete a tieto ochorenia sú zodpovedné za smrť 1,5 milióna ľudí ročne (WHO 2012). Predpokladá sa, že 58 % týchto ochorení, alebo 842 000 úmrtí ročne, možno pripísať nebezpečnému zásobovaniu vodou, nevyhovujúcej kanalizácii a nedostatočnej hygiene. Tieto nevhodné podmienky sú príčinou 361 000 úmrtí detí vo veku do päť rokov, a to väčšinou v krajinách s nízkymi príjmami (WHO 2014).
Snahou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku je v tejto oblasti zvýšiť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody dodávanej obyvateľom prostredníctvom verejných vodovodov a tým aj zlepšiť zdravie obyvateľov. Nástrojom na zlepšenie kvality je rutinná kontrola kvality pitnej vody, kontrola kvality v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, tvorba právnych predpisov v oblasti pitnej vody, hodnotenie rizík a vplyvov na ľudské zdravie, monitorovanie ochorení súvisiacich s vodou, tvorba návrhov zásadných smerov a priorít v tejto oblasti, výmena skúseností odborníkov pôsobiacich na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni a v neposlednom rade je to vydávanie opatrení na predchádzanie ochoreniam súvisiacich s vodou, vydávanie výnimiek z použitia pitnej vody, vedecký výskum, realizácia projektov a mnohé iné aktivity, ktoré vedú k ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
V územnom obvode RÚVZ Poprad je najviac obyvateľov napojených na verejný vodovod v okrese Poprad (95,91 %), nasleduje okres Levoča s podielom 84,53 %, najnižší podiel napojených obyvateľov je v okrese Kežmarok 79,39 %. V okrese Poprad sú napojené na vodovod všetky obce a mestá. V okrese Kežmarok sú prevádzkované 2 vodovody bez dezinfekcie, a to Belánsky skupinový vodovod zásobujúci 11 753 obyvateľov a vodovod Lendak zásobujúci 4 573 obyvateľov.
Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov je obyvateľstvo zásobované aj z individuálnych vodných zdrojov – studní. Niektoré vodné zdroje pre individuálne zásobovanie nevyhovujú hygienickým požiadavkám a predstavujú trvalé riziko ohrozenia zdravia. Najčastejšie ide o prekračovanie hodnôt indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch môže byť negatívne ovplyvňovaná aj zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou, neupraveným a nedostatočne chráneným okolím zdroja, nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je najmä v čase povodní a záplav.

Autor článku: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X