Aktuality
Počet zobrazení 1K

Možnosti štúdia v ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho v školskom roku 2023/2024

Riaditeľka Základnej umeleckej školy  Spišská Belá v súlade s § 5 vyhlášky č. 525/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2023/2024.

Termín a miesto konania prijímacích skúšok: 01.06.2023   a  02.06.2023 od 13:00 do 17:00 hod.

  • hudobný, tanečný a literárno – dramatický odbor –  budova ZUŠ, Zimná 12, Spišská Belá
  • výtvarný odbor – budova elokovaného pracoviska, Zimná 47, Spišská Belá

Prihláška: Zákonný zástupca dieťaťa vyplní prihlášku vopred elektronicky na webovom sídle ZUŠ alebo počas talentových skúšok na mieste podľa  rodného listu  alebo  zdravotnej kartičky dieťaťa.

Podmienky prijatia: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Hudobný odbor: spev ľudovej alebo umelej piesne, zopakovanie vytlieskaného rytmu, intonácia a rozoznávanie výšky tónov.

Výtvarný odbor: predloženie minimálne jednej vlastnej výtvarnej práce dieťaťa.

Tanečný odbor: zopakovanie vytlieskaného rytmu, spev ľudovej alebo umelej piesne.

Literárno – dramatický odbor: prednes krátkej ľubovoľnej básne alebo jej úryvku, spev ľudovej alebo umelej piesne.

                                                                                                                                                                                     

 Štúdium je rozdelené na:

  • Prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • Prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  • Základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4 roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
  • Základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • Štúdium pre dospelých trvá 4 roky

Hudobný odbor – študijné zameranie hra na hudobnom nástroji

– hra na cimbale, hra na klavíri, hra na akordeóne, hra na keyboarde, hra na gitare, hra na husliach, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, sólový spev.

Mgr. Janka Šavelová, riaditeľka ZUŠ

 

Najnovšie články