hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 128

Miestny Zväz zdravotne postihnutých bilancoval rok 2016

V piatok dňa 3. 3. 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Základnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých v Spišskej Belej, ktorej sa zúčastnilo 33 členov z 37 člennej základne tohto zväzu. Predmetom rokovania výročnej schôdze, ktorú otvoril predseda organizácie Peter Miko, bolo zhodnotenie činnosti organizácie za rok 2016 a zároveň bol prítomným prednesený plán aktivít na rok 2017. Za významný a prospešný krok výbor označil začatú spoluprácu s Denným centrom v Spišskej Belej (Klub dôchodcov) a to najmä po praktickej stránke, keďže nezanedbateľná časť členov miestnej ZO SZZP je súčasne aj členom Klubu dôchodcov. V tejto načatej spolupráci sa plánuje pokračovať aj v roku 2017 aj v rámci plánovaných rekondičných pobytov a kultúrnych akcií. V roku 2016 uskutočnila ZO SZZP niekoľko výletov kultúrneho charakteru na Slovensku i Poľsku. Výbor sa zaoberal aj príčinou, prečo sú súčasťou regionálneho združenia, keď SZZP pôsobí na celom území SR. Výbor uložil predsedovi preveriť a nadviazať kontakty so SZZP. Po rokovaniach UR a OR SZZP  výbor odporučil všetkým členom sa preregistrovať do SZZP a tak ukončiť členstvo v regionálnom združení. K tejto téme sa v blízkej budúcnosti vyjadrí pred miestnou organizáciou aj predsedkyňa OR SZZP Poprad. Na záver poďakoval predseda združenia všetkým členom výboru za aktívnu činnosť počas celého roka, ďalej všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňovali života ZO SZZP podľa svojich zdravotných možností, ako aj všetkým zúčastneným a do budúcna poprial veľa zdravia a elánu do ďalších aktivít. Poďakovanie adresoval aj Mestu Spišská Belá za finančnú a morálnu podporu.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu